-A A +A

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on tulkki- ja tulkkauspalvelun kehittämiseen keskittynyt yhteistyöelin, joka antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia.
Viime vuosina vaikuttamistyötä on tehty erityisesti Kelan suuntaan. Tärkeä tehtävä yhteistyöryhmän toiminnassa on tuoda esille asiakaskunnan näkemyksiä ja kokemuksia tulkkipalvelusta kokonaisuudessaan.
Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä (TTYR) on neljän järjestön

 • Kuurojen Liitto ry
 • Kuuloliitto ry
 • Suomen Kuurosokeat ry
 • Suomen Viittomakielen Tulkit ry

yhdessä ylläpitämä yhteistyöelin, jossa kullakin jäsenjärjestöllä on kaksi edustajaa. 

Yhteistyöryhmässä ovat mukana myös

 • tulkkien koulutustahot, Humanistinen Ammattikorkeakoulu ja Diakonia Ammattikorkeakoulu
 • Svenska hörselförbund rf
 • Suomen kirjoitustulkit ry
 • Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry
 • Kuurojen Palvelusäätiö ry

Näillä järjestöillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän toimintaperiaatteet

Yleistä

1. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän tavoitteena on tulkkipalvelun kehittäminen. Yhteistyöryhmä toimii keskustelun ja tiedon vaihdon välineenä sekä antaa tulkkipalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. 

2. Yhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Jokainen järjestö vastaa omien jäsentensä ja edustajiensa kuluista. 

3. Vuoden ensimmäisessä kokouksessa yhteistyöryhmä nimeää puheenjohtajan sekä sihteerin. Sihteeriksi voidaan kutsua myös työryhmän ulkopuolinen henkilö, jolla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. 

4. Yhteistyöryhmä kutsuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita kokoukseen. 

5. Yhteistyöryhmän jäsenet ovat vaitiolovelvollisia yksittäisiä henkilöitä koskevissa asioissa. 

6. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä pitää pöytäkirjaa kokouksistaan. Julkiseen jakeluun tarkoitetusta pöytäkirjasta poistetaan käsiteltävää asiaa koskevat, vaitiolovelvollisuuden piirissä olevat tunnistetiedot.

 

Tulkkirekisterin ylläpito

7. Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry ja Suomen Kuurosokeat ry ylläpitävät tulkkirekisteriä toistaiseksi voimassa olevien sääntöjen mukaan. 

8. Rekisteriin liittyvissä asioissa tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen silloin, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Tällöinkin jokaisesta järjestöstä tulee olla vähintään toinen jäsen läsnä. 

9. Rekisterin ylläpitokustannusten jakamisesta sovitaan erillisellä yhteistyösopimuksella. 

10. Yhteistyöryhmälle voi osoittaa selvityspyynnön erillisen ohjeistuksen mukaan. Yhteistyöryhmä voi antaa moitteen tulkille, mikäli se selvitysten jälkeen katsoo tulkin toimineen tulkin ammattisäännöstön vastaisesti. 

Nämä toimintaperiaatteet on hyväksytty tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa 28.11.2005 ja ovat voimassa toistaiseksi. 

Liitteet:

- Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän yhteistyösopimus

- Tulkkirekisterin säännöt

- Tulkin ammattisäännöstö

- Ohje selvityspyynnön tekemisestä

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän yhteistyösopimus

Sopijaosapuolet:

 • Suomen Viittomakielen Tulkit ry
 • Kuurojen Liitto ry
 • Kuuloliitto ry
 • Suomen Kuurosokeat ry

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän yhteistyösopimus 

1. Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän tavoitteena on tulkkauspalvelun kehittäminen. Yhteistyöryhmä toimii keskustelun ja tiedon vaihdon välineenä sekä voi tarvittaessa antaa tulkkauspalvelua koskevia lausuntoja ja suosituksia. 

2. Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry ja Suomen Kuurosokeat ry nimeävät yhteistyöryhmään kukin kaksi jäsentä. 

3. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:tä, Kuurojen Palvelusäätiötä sekä viittomakielentulkkeja kouluttavia ammattikorkeakouluja pyydetään kutakin nimeämään yksi edustaja. Näillä on läsnäolo- ja puheoikeus mutta ei äänioikeutta. 

4. Kukin taho päättää edustajiensa toimikauden pituudesta. Tarvittaessa yhteistyöryhmä voi kutsua kokouksiinsa kuultavaksi muita asiantuntijoita. 

5. Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry ja Suomen Kuurosokeat ry ylläpitävät tulkkirekisteriä. Rekisteriä koskevat asiat käsitellään tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä. Rekisteri on voimassa toistaiseksi ja sen säännöistä päättää yhteistyöryhmä. Rekisterin käytännön ylläpito hoidetaan Kuurojen Liitossa. Muut järjestöt saavat aina halutessaan päivitetyt tiedot käyttöönsä. 

6. Kukin järjestö vastaa edustajiensa kustannuksista, jotka aiheutuvat yhteistyöryhmän toimintaan osallistumisesta. Rekisterin ylläpitokustannukset jaetaan järjestöjen kesken seuraavasti:

- Suomen Viittomakielen Tulkit ry 10 %
- Kuurojen Liitto ry 50 %
- Kuuloliitto ry 30 %
- Suomen Kuurosokeat ry 10 % 

Ylläpitokustannusten jako on sovittu mahdollisten käyttäjämäärien ja tulkkien määrän mukaan. Tällä hetkellä arvioituna kuuroja on noin 5000, kuuroutuneita noin 3000, kuurosokeita lähes 1000 ja tulkkeja lähes 1000. 

Ylläpitokustannukset koostuvat rekisteriä ylläpitävän henkilön palkkakuluista sekä toiminnan kuluista (esim. kopiointi). 

Liitteet:

 • Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän toimintaperiaatteet
 • Tulkkirekisterin säännöt
 • Tulkin ammattisäännöstö
 • Tulkkirekisterin rekisteriseloste
Viittomakielen tulkin ammattisäännöstö

Kuurojen Liitto ry |  Kuuloliitto ry Suomen | Kuurosokeat ry |  Suomen Viittomakielen Tulkit ry

Tämä ammattisäännöstö sitoo kaikkia niitä tulkkeja, jotka on merkitty yllä mainittujen järjestöjen pitämään tulkkirekisteriin.

Ammattietiikka 

1. Tulkki noudattaa ehdotonta vaitiolovelvollisuutta.

2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.

3. Tulkki ottaa vastaan toimeksiannon vain, jos hänellä on siihen tarpeellinen pätevyys ja jossa hän ei ole jäävi.

4. Tulkki kunnioittaa ja tukee asiakkaidensa itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.

5. Tulkki osoittaa solidaarisuutta ammattikuntaansa kohtaan.

6. Tulkki valmistautuu ajoissa ja huolellisesti tehtäväänsä.

7. Tulkki käyttäytyy toimeksiannon yhteydessä moitteettomasti.

8. Tulkki on puolueeton eikä anna henkilökohtaisten asenteidensa tai mielipiteidensä vaikuttaa työnsä laatuun.

9. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.

10. Jos tulkki toimii sellaisessa asiakastyössä, jossa asiakkaat ovat myös tulkkipalvelun käyttäjiä, hän toimii niin että ammattiroolit eivät sekoitu.

Ammattisäännöstön rikkominen

11. Mikäli tulkin todetaan toimineen tämän ammattisäännöstön vastaisesti, ryhtyy tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä tulkkirekisterin säännöissä määrättyihin toimenpiteisiin. 

Työolosuhteet

 12. Tulkkauksen laadun takaamiseksi tulkki varmistaa, että

- kuuluvuus ja näkyvyys riittävät

- työolot ovat ergonomisesti tyydyttävät

- tulkkaukselle annetaan riittävästi taukoja

13. Tulkki tekee etukäteen suullisen tai kirjallisen työsopimuksen tilaajan kanssa sekä tarvittaessa sopii palkasta ja korvauksista palkanmaksajan kanssa. 

14. Tulkki selvittää etukäteen työajan pituuden.

- tulkin aktiivinen tulkkausaika on enintään kuusi tuntia päivässä

- tulkkauksesta aterioiden aikana, tauoilla ja varsinaisen tilaisuuden ulkopuolella sovitaan etukäteen

- samanaikaistulkkauksessa yli kahden tunnin toimeksiannossa tarvitaan kaksi tulkkia 

Tämä ammattisäännöstö on hyväksytty tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa lokakuun 3. päivänä 1996 ja se on päivitetty 20.9.1999.

Tulkkirekisterin säännöt

1. Suomen Viittomakielen Tulkit ry, Kuurojen Liitto ry, Kuuloliitto ry ja Suomen Kuurosokeat ry pitävät yhteistä tulkkirekisteriä (jäljempänä rekisteri). 

2. Rekisteriin liittyviä asioita käsitellään tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä (jäljempänä yhteistyöryhmä). Kohdassa yksi (1) mainitut järjestöt nimeävät yhteistyöryhmään kukin kaksi (2) jäsentä. Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Humanistinen ammattikorkeakoulun sekä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja Kuurojen Palvelusäätiön edustajilla on puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. 

3. Rekisteriin kootaan tiedot niistä tulkeista, jotka ovat suorittaneet yhteistyöryhmän hyväksymän koulutuksen ja joita järjestöt suosittelevat käyttämään tulkkeina. 

4. Tulkin on haettava rekisteriin hyväksymistä täyttämällä yhteistyöryhmän laatima liittymislomake ja allekirjoittamalla se. Allekirjoituksellaan tulkkirekisteriin liittyvä tulkki sitoutuu siihen, että hänen tietonsa ovat julkisia liittymis- ja päivityslomakkeen saatekirjeen määrittelemällä tavalla. 

Tulkiksi opiskeleva voidaan hyväksyä rekisteriin merkinnällä opiskelija silloin, kun hän on hyväksytysti suorittanut oppilaitoksen järjestämän tulkkirekisterikokeen. Opiskelijan valmistuttua rekisteristä poistetaan opiskelija -merkintä oppilaitoksen ilmoituksella. 

5. Tulkin tulee ilmoittaa muuttuneista tiedoista osoitteeseen tulkkirekisteri@tulkit.net. Lisäksi rekisterin tietoja päivitetään kahden (2) vuoden välein tehtävällä kyselyllä. 

6. Tulkilla on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt itseään koskevat tiedot. 

7. Mikäli yhteistyöryhmällä on perusteltua aihetta epäillä tulkin tahallisesti rikkoneen yhteistyöryhmän hyväksymää viittomakielentulkin ammattisäännöstöä, yhteistyöryhmä antaa tulkille mahdollisuuden tulla kuulluksi ja pyrkii selvittämään asiaan vaikuttaneet tekijät. Yhteistyöryhmän ratkaisu kirjataan pöytäkirjaan. (Selvityspyynnön laatimisesta on erilliset ohjeet liitteenä.) 

8. Jos tulkki on tuomioistuimessa tuomittu tulkin työhön tai tulkkipalvelun asiakaspiiriin liittyvästä rikoksesta voidaan hänen rekisteritietoihinsa lisätä merkintä, että tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä ei enää suosittele häntä käytettäväksi tulkkina. 

Nämä säännöt on hyväksytty tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa 14.03 2011. Säännöt ovat voimassa toistaiseksi.  

Yhteystiedot:

Muutokset ja tietojen tarkistukset:

tulkkirekisteri@tulkit.net 

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän sähköposti:

yhteistyoryhma@tulkit.net

Suomen Viittomakielen Tulkit ry
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki
info@tulkit.net

 

Kuurojen Liitto ry / Viittomakieliyksikkö
TIETOJEN TARKISTUS
PL 57, 00401 Helsinki
puh. 09 - 5803 457 (Sirkiä)
tekstipuhelin 09 - 5803 458 (Sirkiä)
sähköposti: pirjo.sirkia@kl-deaf.fi
faksi 09 - 5803 770

Kuuloliitto ry
PL 51, 00401 Helsinki
puh. 09 - 5803 323 ja 0400 - 016 308 (Laurén)
tekstipuhelin 09 - 5803 317
sähköposti: sirpa.lauren@kuulonhuoltoliitto.fi
faksi 09 - 5803 770 

Suomen Kuurosokeat ry
PL 40, 00030 IIRIS
puh. 09 - 5495 350
tekstipuhelin 09 - 5495 3526
sähköposti: kuurosokeat@kuurosokeat.fi
faksi 09 - 5495 3517

Selvityspyynnön käsittely ja teko-ohjeet

Mikäli yhteistyöryhmällä on perusteltua aihetta epäillä tulkin rikkoneen viittomakielentulkin ammattisäännöstöä, yhteistyöryhmä pyrkii selvittämään asian. Yhteistyöryhmän ratkaisu kirjataan pöytäkirjaan.

Tulkkirekisterin sääntöjen kohdassa 7 todetaan seuraavaa:

Mikäli yhteistyöryhmällä on perusteltua aihetta epäillä tulkin rikkoneen viittomakielentulkin ammattisäännöstöä, yhteistyöryhmä pyrkii selvittämään asian. Yhteistyöryhmän ratkaisu kirjataan pöytäkirjaan.  

Päätösvalta selvityspyynnön käsittelyssä on kahdeksalla järjestöjen edustajalla, jotka ovat yhteistyöryhmän jäseniä: Suomen Viittomakielen Tulkit ry:llä, Kuurojen Liitto ry:llä, Kuuloliitto ry:llä ja Suomen Kuurosokeat ry:llä. Kustakin järjestöstä on kaksi edustajaa tulkkitoiminnan yhteistyöryhmässä. Tulkkeja kouluttavien oppilaitosten, Kuurojen Palvelusäätiön eikä Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liiton edustajilla ei ole päätösvaltaa.

Selvityspyynnön teko-ohjeet:

 

Tulkkitoiminnan yhteistyöryhmä suosittelee, että ristiriitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensin asianosaisten kesken. Tarvittaessa asiakas voi olla yhteydessä järjestönsä työntekijään ja tulkki omaan ammattiyhdistykseensä.

 1. Selvityspyynnön tulee olla kirjallinen tai viittomakielinen dokumentti, josta käy ilmi esittäjä ja pyynnön perusteet. Selvityspyyntöä ei voi tehdä nimettömänä. Selvityspyyntö toimitetaan yhteistyöryhmän puheenjohtajalle tai sen jäsenelle; esimerkiksi kuurosokea voi halutessaan toimittaa selvityspyynnön Suomen Kuurosokeat ry:n edustajalle. Kun yhteistyöryhmän jäsen saa selvityspyynnön, hän toimittaa sen puheenjohtajalle, joka vastaa pyynnön käsittelyyn saattamisesta.
   
 2. Selvityspyynnön voi tehdä tulkatun tilaisuuden asiakas tai järjestäjä tai joku muu ko. tilaisuudessa läsnä ollut henkilö tai henkilöt. Selvityspyynnön tulee koskea viittomakielentulkin ammattisäännöstössä mainittuja asioita.
   
 3. Selvityspyyntö tulee tehdä kuuden (6) kuukauden kuluessa tapahtumasta. Erityisestä syystä yhteistyöryhmä voi ottaa tutkittavakseen tätä vanhemmankin tapahtuman. Erityisen syyn määrittelee aina yhteistyöryhmä.
   
 4. Puheenjohtaja ilmoittaa selvityspyynnön tekijälle mahdollisimman pian (viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa), millä aikataululla selvityspyynnön käsittely etenee. Hän tekee tarvittavat selvitykset ennen asian tuomista yhteistyöryhmän käsittelyyn. ja tarvittaessa opastaa selvityspyynnön tekijää siinä, millaiset asiat ovat ammattisäännöstön alaisia. Puheenjohtaja selvittää myös, millä tavoin osapuolet ovat keskenään jo käsitelleet asiaa.
   
 5. Puheenjohtaja esittelee asian yhteistyöryhmälle kertomatta asianomaisten nimiä. Yhteistyöryhmä harkitsee puheenjohtajan esittelyn perusteella, voidaanko pyyntö ottaa jatkokäsittelyyn. Jatkokäsittely on hoidettava kuuden (6) kuukauden kuluessa tästä päätöksestä.
   
 6. Jos yhteistyöryhmä päättää, että selvityspyyntö vaatii jatkokäsittelyä, se nimeää selvitystyöryhmän. Selvitystyöryhmän perustamisesta ilmoitetaan selvityspyynnön tekijälle viipymättä. Jos asiaa ei voida ottaa käsittelyyn, selvityspyynnön tekijälle ilmoitetaan perustelut, miksi näin on tehty. Ilmoitus annetaan samalla kielellä kuin ko. selvityspyyntö on tehty.
   
 7. Selvitystyöryhmä nimetään aina tapauskohtaisesti. Selvityspyyntöä koskevat henkilötiedot kerrotaan vain selvitystyöryhmälle ja vasta työryhmän nimeämisen jälkeen, jolloin voidaan arvioida jäsenten mahdollinen jääviys. Kaikki yhteistyöryhmän jäsenet ovat vaitiolovelvollisia siitä, mitä ovat selvityspyynnön käsittelyn yhteydessä saaneet tietoonsa.
   
 8. Selvitystyöryhmässä on aina SVT:n edustajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä, jotka edustavat eri tahoja. Selvitystyöryhmään voidaan tarvittaessa nimetä muitakin. Selvitystyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Selvitystyöryhmä saa käyttöönsä kaikki asiaan liittyvät dokumentit.
   
 9. Selvityspyyntö ja siihen liittyvät vastineet sekä yhteistyöryhmän päätös toimitetaan tiedoksi kaikille asianosaisille (sekä selvityspyynnön tekijälle että selvityspyynnön vastaajalle). Joskus asian selvittämiseen riittää, että selvitystyöryhmä pyytää kirjallisen vastineen asianosaiselta tulkilta (selvityspyynnön vastaaja), joskus tarvitaan selvityspyynnön tekijän ja vastaajan kanssa yhteisesti järjestetty tapaaminen.
   
 10. Selvitystyöryhmä valmistelee tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kokoukseen hyväksyttäväksi selvitystyönsä pohjalta ratkaisuehdotuksen ja sen perustelut sekä suositeltavan toimintamallin vastaavia tilanteita varten. Mikäli selvitystyöryhmän jäsenet eivät keskenään ole yksimielisiä ratkaisuehdotuksesta, asia jää ratkaisemattomaksi ja tämä tuodaan yhteistyöryhmälle tiedoksi.
   
 11. Yhteistyöryhmän ratkaisu kirjataan yhteistyöryhmän pöytäkirjaan. Ratkaisussa näkyy tapahtumien kulku yleisellä tasolla sekä se, mikä tulkin toiminnassa oli ammattisäännöstön vastaista. Pöytäkirjaan voidaan myös kirjata yhteistyöryhmän suosittelema tapa toimia tällaisessa tilanteessa. Asiaan liittyviä henkilönimiä tai muita tunnistetietoja ei kirjata pöytäkirjaan.
 12. Yhteistyöryhmän puheenjohtaja arkistoi selvityspyyntöjä koskevan alkuperäisen aineiston henkilötietosuojan edellyttämällä tavalla, aineistosta otetut kopiot tuhotaan. Selvityspyyntöjen ratkaisuja voidaan nimettöminä käyttää uusien selvityspyyntöjen käsittelyn tukena sekä tiedotus- ja koulutusmateriaalien aineistoina.

Päivitetty tulkkitoiminnan yhteistyöryhmän kokouksessa 31.1.2008.

Hyödyllisiä linkkejä
Sivu päivitetty 12.5.2015

Yhteystietomme

Kuurojen Liitto
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

Tue toimintaamme