Tätä teemme
-A A +A

Alueelliset palvelut

Aluetyöntekijämme toimivat liiton jäsenyhdistysten ja asiakkaiden tukena järjestötoimintaan, työllisyyteen ja yhteiskunnan palveluihin liittyvissä asioissa.

Viittomakielisten palveluja kartoittava kysely

Kuurojen Liitto toteuttaa viittomakielisiä palveluja kartoittavan kyselyn yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön ja Suomen Kuurosokeat ry:n kanssa. Kysely on suunnattu sekä asiakkaille että palveluntarjoajille. Kysely painottuu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Viittomakielisten palveluiden kartoitus on yksi Kuurojen Liiton kärkihankkeista. Vastausaikaa on 19.3.2017 asti.
Hyödyllisiä linkkejä

Kartoituksen tavoitteena on edistää yhteistyötä muiden viittomakielisten toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta viittomakielisten asiakkaiden tarpeista sekä edistää vertaistoimintaa viittomakielisten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Samalla tehdään entistä näkyvämmäksi, mitä viittomakielisiä palveluja on jo saatavissa.

Kysely on suunnattu sekä asiakkaille että palveluntarjoajille. Asiakkaille suunnattu kysely koskee viittomakielisten palvelujen saatavuutta. Kyselyssä selvitetään muun muassa sitä, onko jossakin kunnassa, seurakunnassa tai yksityisellä palveluntuottajalla viittomakielentaitoisia työntekijöitä, ja onko palveluista tiedotettu viittomakielellä. Palveluntuottajille suunnattu kysely koskee pääasiassa sosiaali- ja terveyspalveluja. Kyselyn avulla pyritään selvittämään, millaisia viittomakielisiä palveluita on tarjolla sekä kartoittamaan palveluja käyttävää asiakaskuntaa.

Kysely on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi, lisäksi asiakkaille suunnattu kysely on käännetty myös suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle. Vastausaikaa kyselyyn on 19.3.2017 asti.

Selvitys kyselyn tuloksista esitellään yhteistyöseminaarissamme Tampereella 24.11.2017.

Lisätietoja:

Kuurojen Liitto ry.

Helena Torboli
kartoitusvastaava, johtaja
etunimi.sukunimi@kuurojenliitto.fi

Kuurojen palvelusäätiö

Jouni Riihimäki
palvelujohtaja
etunimi.sukunimi@kuurojenpalvelusaatio.fi

Suomen Kuurosokeat ry

Ritva Rouvinen
aluejohtaja
etunimi.sukunimi@kuurosokeat.fi

Valtakunnallista toimintaa

Kuurojen Liiton aluetyöntekijät tarjoavat palveluita kaikenikäisille ja erilaisissa elämänvaiheissa oleville kuuroille ympäri Suomen. Aluetyöntekijöiden työ painottuu joko palveluohjaukseen, tieto- ja viestintätekniikan ohjaukseen tai järjestöohjaukseen.

Keskeinen osa aluetyöntekijöiden työtä on kehittää viittomakielisille ja heidän omaisilleen sopivia palveluita yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  Alueelliset palvelut rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Kuurojen Liitto koordinoi alueilla myös viittomakielistä vapaaehtoistoimintaa (Viva) ja työllisyyteen liittyvää kehittämistyötä. Lisäksi eri puolilla Suomea järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja.

Ladattavat tiedostot

Järjestöohjaus

Järjestöohjauksen tavoitteena on tukea kuurojenyhdistyksiä ja piirejä järjestötoiminnassa sekä alueellisessa edunvalvonnassa.
Hyödyllisiä linkkejä

Anna palautetta järjestöohjauksesta

Kuurojen Liitto kehittää järjestöohjausta. Palautteesi toiminnan kehittämisessä on meille tärkeää.
Vastaa kyselyyn: https://my.surveypal.com/KL-toiminnan_arviointi-Ak6-jarjestoohjaaja

Kuurojenyhdistykset ja -kerhot voivat saada järjestöohjaukseen keskittyviltä aluetyöntekijöiltä apua esimerkiksi toimintansa suunnitteluun ja varainhankintaan.

Yhdistysten jäsenille järjestetään kansalaistoiminnan, vaikuttamistyön ja luottamushenkilöiden jaksamiseen liittyvää koulutusta. Aluetyöntekijät kehittävät yhdessä jäsenistön kanssa alueellista viittomakielistä harrastus- ja vertaistoimintaa.

Kuurojen Liiton organisaatiossa järjestöohjauksesta vastaavat aluetyöntekijät sijoittuvat Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen -prosessiin.

Palveluohjaus

Palveluohjausta tekevien aluetyöntekijöiden palvelut on tarkoitettu viittomakielisille asiakkaille, jotka tarvitsevat neuvoja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, työllistymiseen tai raha-asioiden hoitoon liittyvissä asioissa.

Palveluohjaukseen keskittyvät toimivat aluetyöntekijät tekevät yhteistyötä asiakkaiden omaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden julkisten palvelutarjoajien kanssa. Aluetyöntekijät ohjaavat asiakkaitaan tarvittaessa mukaan kuurojen harrastus- ja vertaistoimintaan.

Kuurojen Liiton organisaatiossa palveluohjauksesta vastaavat aluetyöntekijät sijoittuvat Asiakkaan toimintaedellytysten tukeminen -prosessiin.

Hyödyllisiä linkkejä

Anna palautetta palveluohjauksesta

Kuurojen Liitto kehittää aluetyöntekijöiden palveluohjausta. Palautteesi toiminnan kehittämisessä on meille tärkeää.

Vastaa kyselyyn: https://my.surveypal.com/KL-toiminnan-arviointi-palveluohjaus-2016

Haluatko käyttää lomaketta, jossa kysymykset on viitottu rauhallisesti? Klikkaa: https://my.surveypal.com/KL-toiminnan-arviointi-palveluohjaus-2016-rauhallinen

Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) ohjaus

Tieto- ja viestintätekniikan ohjausta antavat aluetyöntekijät antavat viittomakielisille asiakkaille henkilökohtaista neuvontaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä sekä järjestävät aiheeseen liittyvää ryhmä- ja muuta koulutustoimintaa.
Hyödyllisiä linkkejä

Kuurojen Liiton organisaatiossa tieto- ja viestintätekiniikan ohjausta antavat aluetyöntekijät sijoittuvat Asiakkaan toimintaedellytysten tukeminen -prosessiin.

Työllisyyskoordinaattorit

Työllisyyskoordinaattorit vastaavat viittomakielisten työllistymisedellytyksiin liittyvästä kehittämis- ja edunvalvontatyöstä. He tekevät osittain myös asiakastyötä lähinnä etäpalveluina.

Työllisyyskoordinaattorit tekevät yhteistyötä työvoimaviranomaisten, työ- ja elinkeinoministeriön, tilastokeskuksen ja vammaisjärjestöjen kanssa kuurojen työelämätilanteen ja heidän työllistymisensä parantamiseksi. Koordinaattorit tuottavat yhdessä liiton viestinnän kanssa myös materiaalia ja kampanjoita sekä viittomakielisten työntekijöiden tueksi että heihin kohdistuvien ennakkoluulojen poistamiseksi.

Tämän lisäksi he osallistuvat yritystoiminnan koulutusmateriaalin viittomakielisen version työstämiseen. Kuurojen Liitto on Invalidiliiton Yritys!-hankkeen (2016-2018) yhteistyökumppani.

Kuurojen Liiton organisaatiossa työllisyyskoordinaattorit sijoittuvat Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys -prosessiin.

Hyödyllisiä linkkejä

Anna palautetta työllisyyskoordinaattorien palveluista

Kuurojen Liitto kehittää työllisyyskoordinaattorien palveluita. Palautteesi toiminnan kehittämisessä on meille tärkeää.

Vastaa kyselyyn: https://my.surveypal.com/KL-toiminnan-arviointi-Ak6-tyollisyyskoordinaattori

Sopeutumisvalmennus

Monipuolisilta sopeutumisvalmennuskursseilta saadaan sosiaalista hyvinvointia ja vertaistukea arkeen – ja paljon hyvää mieltä.
Hyödyllisiä linkkejä

Hae töihin sopeutumisvalmennuskurssille 2017!

Haemme kurssijohtajia, työntekijöitä, harjoittelijoita, lastenohjaajia ja nuortenohjaajia. Kurssityöntekijä työskentelee lasten tai aikuisten kanssa ja suunnittelee kurssiohjelmia liiton ja/tai muiden työntekijöiden kanssa. Kaikkiin tehtäviin vaaditaan viittomakielisen kulttuurin tuntemusta ja hyvää viittomakielen taitoa.

Lue tarkempaa tietoaa uutisestamme

Lisätietoja kursseista ja lomista löytyy kurssi- ja tapahtumakalenterista.

Lisätietoja antaa kurssisuunnittelija Maija Pulkkinen maija.pulkkinen@kuurojenliitto.fi, 040 755 4374

Sopeutumisvalmennus on sosiaalista hyvinvointia tukevaa kurssimuotoista toimintaa, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Sopeutumisvalmennuskursseja on järjestetty jo yli 40 vuotta. Sen tehtävänä on antaa neuvontaa ja valmennusta eri ikäryhmille ja perheille elämän monilla osa-alueilla.

Vuosittain eri puolilla Suomea järjestetään noin kymmenen kurssia. Osa kursseista on viikonloppukursseja, osa viikon mittaisia. Kurssien sisällöt vaihtelevat perhekursseista maahanmuuttajien kursseihin. Kursseilla osallistujat saavat vertaistukea ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen omalla kielellä. Tärkeää on myös virkistyminen ja omien voimavarojen kartuttaminen.

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vahvistaa kurssilaisen kieli- ja kommunikaatiotaitoja, edistää sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea elämänhallintaa.

Sopeutumisvalmennuskursseille haetaan kurssikalenterissa ilmoitettuun hakupäivään mennessä.  Tarkemmat kurssitiedot sekä hakulomakkeet löytyvät liiton kurssi- ja tapahtumakalenterista. Niitä voi pyytää myös Kuurojen Liiton aluetyöntekijöiltä tai sopeutumisvalmennustoiminnan kurssisuunnittelijalta.

Kuurojen Liiton organisaatiossa sopeutumsivalmennustoiminta sijoittuu Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen -prosessiin.

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta (Viva)

Viittomakielisen vapaaehtoistoiminnan (Viva) kautta pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan asiakkaiden osallistumista yhteiskuntaan. Vivan tukihenkilöinä toimivat tavalliset, viittomakielentaitoiset ihmiset, jotka ovat saaneet koulutusta vapaaehtoistoimintaan.

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta on kuuroille, huonokuuloisille ja kuurosokeille tarkoitettu palvelumuoto. Sen tavoitteena on luoda viittomakielisille asiakkaille mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja vahvistaa sitä kautta asiakkaiden yhteisöllisyyden tunnetta.

Viva on ammatillisesti ohjattua ja perustuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöhön. Viva järjestää koulutusta ja ryhmänohjausta, koordinoi tukihenkilötoiminnan verkostoa ja konsultoi viittomakielisen vertaistuen kehittämisessä. Viva toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella, mutta myös muualla Suomessa. Kuurojen Liiton kumppaneina toiminnassa ovat Kuurojen Palvelusäätiö, Suomen Kuurosokeat ry, ASPA-säätiö ja seurakuntien kuurojentyö.

Kuurojen Liiton organisaatiossa viittomakielinen vapaaehtoistoiminta sijoittuu Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen prosessiin.

Jos olet kiinnostunut toimimaan tukihenkilönä, muuna vapaaehtoistoimijana tai tarvitset tukihenkilöä, ota yhteyttä VIVAn koordinaattoriin. Yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä.

Hyödyllisiä linkkejä
Sivu päivitetty 26.1.2017

Yhteystietomme

Kuurojen LIitto
Ilkantie 4, 00400 Helsinki
+358 9 580 31
+358 9 5803 770

Tue toimintaamme