19.12.2017

Kelan uusi linjaus uhkaa akateemisen tulkkauksen laatua – Kuurojen Liitto huolissaan Jyväskylän yliopiston tilanteesta

Jyväskylän yliopiston mukaan Kela on tehnyt linjauksen, jonka mukaan yliopiston tulkit eivät voi tulkata yliopistossa työskenteleville kuuroille tutkijoille ja opettajille. Uusi käytäntö astuisi voimaan vuoden 2018 alusta. Päätös uhkaa yliopiston työntekijöiden työelämätulkkauksen laatua ja yliopisto-opetuksen akateemista tasoa.

Kuurojen Liitto on huolissaan Jyväskylän yliopiston tulkkausjärjestelyihin ilmoitetuista muutoksista. Yliopistolla on yhteistyösopimus tulkkauksen osalta Kelan kanssa, sillä valtion yliopistolle varaama rahoitus ei sisällä tulkkauksen kuluja. Kelan uuden linjauksen mukaan yliopiston tulkit eivät voi ensi vuoden alusta lähtien tulkata yliopistossa työskenteleville kuuroille. Syynä tähän on ilmeisesti Kelan yrityksiä koskeva säännöstö.

Yliopistoa ei voi toimijana kuitenkaan rinnastaa tulkkauspalveluja tuottaviin yrityksiin, sillä yliopisto ei ole voittoa tavoitteleva taho. Sopimuksessa tulisi pyrkiä kohtuullistamiseen, jotta laadukas akateeminen työelämätulkkaus voidaan turvata jatkossakin.

Kuurojen työntekijöiden asema heikkenee

Muutos heikentäisi yliopiston kuurojen työntekijöiden asemaa sekä opiskelijoiden oikeutta yhdenvertaisuuteen; kuuroilla opettajilla ja tutkijoilla on myös kuulevia opiskelijoita.  Yliopisto on omia tulkkeja käyttämällä pyrkinyt tuomaan akateemiseen tulkkaukseen korkeampaa laatua ja jatkuvuutta sekä halunnut taata kuuroille yhdenvertaiset mahdollisuudet opetus- ja tutkimustyöhön. Tätä yliopistotason viittomakielistä tulkkauspalvelua on kehitetty vuodesta 1998 saakka ja se on ollut hyvä esimerkki asiakkaita osallistavasta palvelumuotoilusta.

Päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon viittomakielilain (359/2015) 3 §, jossa viranomainen velvoitetaan edistämään viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään ja saada tietoa omalla kielellään. Lisäksi YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista velvoittaa artiklassa 30 varmistamaan oikeuden yhdenvertaiseen koulutukseen. Ko. artikla sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014, § 15) edellyttävät tekemään kohtuullisia mukautuksia.

Jyväskylän yliopisto on parinkymmenen vuoden ajan tarjonnut viittomakieliselle yhteisölle akateemisen viittomakielisen tutkimus- ja oppimisympäristön. Yliopisto on tärkeä sekä viittomakieliselle yhteisölle että kielen tutkimukselle.