25.9.2017

Kuurojen Liiton kannanotto: Tulkkauspalvelun kehittämiseen on panostettava nyt

Kela tiedotti 19.9., että tulkkauspalvelun hankintapäätökset on tehty. Hankittavan tulkkauksen resurssi on huomattavan pieni verrattuna tämänhetkiseen, mikä on herättänyt viittomakielisissä asiakkaissa syvän huolen palvelun riittävyydestä ja sen laadusta. Kyse ei ole ylimääräisestä lisäpalvelusta, vaan viittomakielisten yhdenvertaisesta osallistumisesta yhteiskuntaan.

Tulkkausta käytetään opinnoissa, työssä, asioiden hoidossa ja harrastuksissa; kyse on siis arjen välttämättömyydestä.

Kela toteaa saaneensa tulkin yli 90 % tilauksista. Tämä ei asiakkaiden arkikokemusten mukaan ole riittävää, ilman tulkkia on jääty valitettavan usein. Tiedotteessaan 22.9. Kela ilmoittaa hankkivansa tarvittaessa lisäresurssia. Me Kuurojen Liitossa olemme huolissamme siitä, miten tuo tarve arvioidaan. Kuinka Kela aikoo parantaa saatavuutta, kun se samaan aikaan vähentää tulkkien määrää?

Alalla työskentelevien ja alalle parhaillaan kouluttautuvien viittomakielen tulkkien työnteon mahdollisuudet eivät myöskään kilpailutuksen myötä saa heikentyä niin, että koko tulkkauspalvelu joutuu tulevaisuudessa uhanalaiseen asemaan.

Tulkkauspalvelun saatavuus tulee turvata Kelan ilmoittamien uudistusten astuessa voimaan vuoden 2018 alusta. Välitystoimintaan ei saa enää tulla häiriöitä tai suoranaisia katkoksia siksi, että asiakkaiden tarpeita ei osata huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Kela on luvannut laatia palvelulupauksen tulkkauspalveluihin, mutta tullaanko tulkkauspalvelun käyttäjiä aidosti kuuntelemaan sen laadinnassa?

Tulkkauksen järjestämisen ongelmat ovat pitkälti rakenteellisia. Kenen vastuulla on missäkin tilanteessa järjestää tulkkaus? Vuosien mittaan Kelan tulkkauspalvelusta tullut yleisin tapa saada tulkkausta, vaikka lain mukaan viranomaisten tulee ensisijaisesti itse tilata tulkki. Kun viranomaiset eivät tunnista omaa vastuutaan tulkkauksen järjestämisessä, jää viittomakielinen asiakas tietoa ja palveluja vaille. Tämä on tiedonsaannin, ilmaisunvapauden ja itsemääräämisoikeuden rajoittamista eli vastoin viittomakielilakia, yhdenvertaisuuslakia ja vammaisten oikeuksia.

Kuurojen Liitto vetoaa nyt sosiaali- ja terveysministeriön molempiin ministereihin, eduskuntaan ja erityisesti Kelan valtuutettuihin, jotta tulkkauspalvelun järjestämistä arvioitaisiin uudelleen nyt kiireellisenä. Pitkäjänteinen kehittäminen sekä rakenteellisissa että toimeenpanoon liittyvissä kysymyksissä on välttämätöntä, jotta tulkkauspalvelun saanti ja laatu kaikilla mahdollisilla elämänalueilla voidaan turvata. Tähän kilpailutus ei ole oikea väline.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä myös sen ratkaisemiseen, miten asiakas sujuvimmin saa palvelua uusissa sote-rakenteissa – näiden palveluiden tarve koskettaa kaikkia kansalaisia. Etenkin potilasturvallisuus on se, josta viittomakieliset ovat aina joutuneet kantamaan suurta huolta. Olisiko tuon pelon hälveneminen 100-vuotiaan Suomen lahja tälle kieli- ja vammaisryhmälle?

Tiivistettynä:

  • tulkkauspalvelun liittyvät rakenneongelmat on ratkaistava
  • keskeytymätön tulkkauksen saatavuus on turvattava
  • kilpailutuksesta on luovuttava tulkkauspalvelun erityispiirteiden vuoksi
  • uudelleenjärjestäminen on käynnistettävä (erityisesti sote-yhteensopivuus)

Kuurojen Liitto ry 25.9.2017