29.3.2016

Viittomakieltä käyttävien kielelliset oikeudet on turvattava sote-palveluissa

 • Ministeri Juha Rehulan tapaaminen 29.3.2016.
  Kuurojen Liiton ja Eduskunnan viittomakieliverkoston edustajat tapasivat ministeri Juha Rehulan. (Kuva:https://twitter.com/KaisaAlanne)
 • Kansanedustajat @sarisarkomaa @mikaelanylander ja @eskokiviranta
  Kansanedustajat Sari Sarkomaa, Mikaela Nylander ja Esko Kiviranta. (Kuva: https://twitter.com/KaisaAlanne)
Kuurojen Liitto on jättänyt tänään lausunnon Sote-palvelut / Viittomakielisten oikeudet perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula kuuli tänään Kuurojen Liiton edustajia ja Eduskunnan viittomakielten verkostoa Sote-palvelu-uudistuksen viittomakielisten ja kuurojen henkilöiden kielellisiin oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Lausunnossaan Kuurojen Liitto korostaa, että viittomakieltä käyttäville on turvattava sote-palveluissa muihin kansalaisiin nähden yhdenvertainen oikeus saada tietoa palveluista ja käyttää omaa kieltään sekä vahvistaa oikeutta saada viittomakielellä tuotettuja tai viittomakielelle tulkattuja sosiaali- ja terveyspalveluja nykyiseen hajanaiseen tilanteeseen nähden.

Kuurojen Liitto luovutti ministeriön käyttöön antamiaan lausuntoja ja aineistoja, jossa viittomakieliset kertovat mm. siitä, millaisia uhkaavia tilanteita he ovat kokeneet sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Lausunnossa Kuurojen Liitto pyysi myös välittämään alla mainitut, keskeiset huolenaiheet lainvalmistelijoille.

 1. Palvelujen kieli -pykälään lisättävä viittomakielet – oikeus viittomakielen käyttöön tulee ulottaa vammaispalvelulain sopeutumisvalmennukseen (kuuron lapsen oikeus viittomakieleen!)
 2. Viittomakielten ja kuurouden asiantuntemusta on löydyttävä kaikilla alueilla ja tasoilla hallintomallista ja tuotantotavasta riippumatta.
 3. Verkkopalveluiden saavutettavuus varmistettava digitalisaatiohankkeissa.

Kuurojen Liittoa tapaamisessa edustivat toiminnanjohtaja Markku Jokinen, johtaja Kaisa Alanne ja erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund.

***

Lausunto 29.03.2016

Sote-palvelut / viittomakielisten kielelliset oikeudet

Kuurojen Liitto ry kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi viittomakielisten ja kuurojen henkilöiden kielellisiin oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Tähänastisissa suunnitelmissa tämä yksityiskohta on ymmärrettävistä syistä vielä keskeneräinen.

Viittomakieltä käyttäville on turvattava sote-palveluissa muihin kansalaisiin nähden yhdenvertainen oikeus saada tietoa palveluista ja käyttää omaa kieltään. Oikeutta saada viittomakielellä tuotettuja tai viittomakielelle tulkattuja sosiaali- ja terveyspalveluja tulee vahvistaa nykyiseen hajanaiseen tilanteeseen nähden.

Luovutamme käyttöönne viime vuosina antamiamme lausuntojen lisäksi aineistoa, jossa viittomakieliset kertovat mm. siitä, millaisia uhkaavia tilanteita he ovat kokeneet sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Haluamme korostaa viittomakielilain (359/2015) säätämisen yhteydessä annettua eduskunnan lausumaa (Liite 4) sekä pian ratifioitavaa YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Pyydämme välittämään huolemme lainvalmistelijoille.

KESKEISINTÄ:

 1. Palvelujen kieli -pykälään lisättävä viittomakielet – oikeus viittomakielen käyttöön tulee ulottaa vammaispalvelulain sopeutumisvalmennukseen (kuuron lapsen oikeus viittomakieleen!)
 2. Viittomakielten ja kuurouden asiantuntemusta on löydyttävä kaikilla alueilla ja tasoilla hallintomallista ja tuotantotavasta riippumatta.
 3. Verkkopalveluiden saavutettavuus varmistettava digitalisaatiohankkeissa.

Lisäksi muistutamme, että ennen uudistuksen toteutumista nykyisten potilas- ja asiakaslakien soveltamiskäytäntöä tulee kehittää viittomakielilain tarkoittamaan suuntaan ja vahvistaa viittomakieltä käyttävien oikeutta saada viittomakielellä tuotettuja tai viittomakielelle tulkattuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Tämä on äärimmäisen tärkeää mm. potilasturvallisuuden kannalta (ks. Liite 2).

LIITTEET

 1. Lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoalueiden perusteiksi 28.1.2016
 2. Kuurojen käyttäjäkokemuksia sote-palveluista 2015 (kooste 11.2.2016)
 3. Viittomakielisten kielelliset oikeudet (Kuvio: Ensisijaista viittomakielet)
 4. Eduskunnan vastaus 246/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle viittomakielilaiksi
 5. Lausunto perustuslakivaliokunnalle 5.2.2015 / HE 294/2014 vp Hallituksen esitys viittomakielilaiksi
 6. Ed. Lausunnon liite (Kuvio: Noidankehä)
 7. HE 324/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 2.2.2015
 8. Kuurojen Liitto ry:n lausunto Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista / kuuron lapsen oikeus viittomakieleen 18.6.2015
 9. Kuurojen Liitto ry:n ja Kuurojen Palvelusäätiön kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnokseen 9.9.2014
 10.  Suomen viittomakielisten ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisohjelma. Kuurojen Liitto 2013:69.
 11. ”Hei, kato mua!” – Vuorovaikutus ja hyvinvointi kuurojen ja huonokuuloisten lasten elämässä. Lapsiasiavaltuutettu 2012:2.
 12. Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma. Kuurojen liitto ry ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 2010.

Annamme mielellämme asiasta lisätietoja ministeriön asettamille työryhmille ja lainvalmistelijoille.

Yhteydenotot: erityisasiantuntija Pirkko Selin-Grönlund, pirkko.selin-gronlund@kuurojenliitto.fi, 050 5367810.

Kunnioittavasti,

Markku Jokinen, toiminnanjohtaja
Kaisa Alanne, johtaja