Liittokokous 2015

  • Valkea talo

Liittokokous 2015 materiaalit

Kuurojen Liitto ry kutsuu jäsenyhdistyksensä liiton sääntömääräiseen varsinaiseen liittokokoukseen, joka pidetään 6. – 7. kesäkuuta 2015, Valkeassa Talossa Helsingissä, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Liittokokous alkaa lauantaina 6.6. kello 9.30 ja päättyy sunnuntaina 7.6. kello 14.30.
Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot

Yhdistysten esitykset ja hallituksen vastaukset 2015:
 

Esitys ja hallituksen vastaus 1/2015

Esitys 1, Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry
Kuurojen työttömyyttä koskeva kampanja

Esitykset: kts. liitteet alla

Hallituksen vastaus:

Helsingin Kuurojenyhdistys ry esittää  näkyvää kampanjaa, työnantajien kuuroja koskevien ennakkoluulojen, pelkojen ja virheellisten käsitysten hälventämiseksi ja poistamiseksi. Tämä vähentäisi kuurojen työttömyyttä ja siitä johtuvaa kokemattomuutta työelämästä, syrjäytymistä, toivottomuutta ja päihteiden käyttöä.

Yhdistyksen esitys on hyvin linjassa Kuurojen Liiton strategisiin tavoitteisiin 2016 – 2020 sisältyvän työllistymistä edistävän tavoitteen (5) kanssa. Sen mukaan vuoteen 2020 mennessä kuurojen asema työmarkkinoilla on parantunut. Tavoitetta on täsmennetty mm. siten, että työelämässä osataan ennakkoluulottomasti soveltaa kuurojen työn tekemisen mahdollistavia toimintamalleja. Tämän lisäksi itsensä työllistäminen yritystoiminnalla on kuuroille varteenotettava vaihtoehto.

Tarvitaan olemassa olevia hyviä esimerkkejä eri toimintamalleista, jotka osoittavat mm., ettei kuurous ole turvallisuuriski, vaan kuinka kuurojen tarpeet otetaan huomioon nykyistä paremmin työympäristössä saavutettavuuden edistävien toimenpiteiden ja kohtuullisten mukautusten avulla. Uusia malleja voi myös kehittää ja kokeilla eri yhteistyössä työpaikkojen, työnantajien ja työvoimaviranomaisten kanssa. Nämä mallit voisivat olla osa yhdistyksen esittämää kampanjaa, jolla pyritään syventämään työnantajien ja viranomaisten tietoisuutta kuuroista, heidän eri ammateistaan ja kyvyistään tehdä laajasti erilaisia töitä.

Yritysyhteistyöllä ja tätä koskevalla kampanjoinnilla voidaan edistää kuurojen mahdollisuutta perustaa yrityksiä ja työllistää itsensä lisäksi toisia kuuroja ja muita henkilöitä.

Kampanjoiden on hyvä liittyä osaksi laajempaa ja pitempiaikaista työttömyyttä ja työllisyyttä koskevien asenteiden, rakenteiden, määräysten, ohjeiden ja lainsäädännön muuttamista ja kehittämistä koskevaa työtä.

Hallituksen esitys liittokokoukselle:

Liiton hallitus esittää, että yhdistyksen ehdotus kampanjoinnista ja tunnettuuden edistämisestä otetaan huomioon tulevien vuosien toimintasuunnitelmissa työllistymistä koskevan strategisen tavoitteeseen saavuttamiseen liittyen.

Esitys ja hallituksen vastaus 2/2015

Esitys 2, Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry ja Vantaan Kuurot ry 
Kuurojen alkoholistien hoito

Esitykset: kts. liitteet alla

Hallituksen vastaus:

Kuurojen Liitto on yhdessä Kuurojen Palvelusäätiön kanssa laatinut Mielenterveys- ja päihdestrategian, joka on viimeksi päivitetty vuonna 2012. Strategian seuraava päivitys sisältyy vuoden 2016 toimintasuunnitelmaan. Strategia on luettavissa liiton nettisivuilla.

Päihdepalvelujen järjestämisvastuu on kunnilla. Ensisijaisia palveluja ovat kuntien yleiset peruspalvelut. Erityisiä päihdehuollon palveluita, esimerkiksi A-klinikat, nuorisoasemat, katkaisuhoitoasemat jne. käytetään, jos peruspalvelut eivät ole riittäviä. Kunnan maksusitoumuksella voi päästä päihdekuntoutukseen, kuten Myllyhoitoon tai muuhun kuntoutusyhteisöön, jonka kanssa kunnalla on sopimus.

Palvelut ja niihin hakeutuminen vaihtelevat kunnittain. Esimerkiksi Helsinki, Espoo ja Vantaa myöntävät maksusitoumuksia avokuntoutukseen ja avomyllyyn Myllyhoitoyhdistyksen Nurmijärven klinikoille, mutta eivät sen muualla sijaitseviin hoitopaikkoihin. Helsinkiläinen päihdekuntoutusta tarvitseva voi hakeutua ensin Pohjoisen psykiatria- ja päihdekeskuksen viittomakieltä käyttävän työntekijän vastaanotolle.

Kuurojen Liiton kuntoutussihteerit ohjaavat tarvittaessa kuuroja asiakkaita päihdepalvelujen käyttöön ja tukevat heitä niiden käytössä. Palvelujen tuottajille annetaan tietoa kuurojen päihdeongelmaisten tarpeista ja siitä, miten palvelut tulisi heidän kohdallaan järjestää.

Hallituksen esitys liittokokoukselle

Mielenterveys- ja päihdestrategian päivityksen yhteydessä tehdään arvio strategian tavoitteiden toteutumisesta ja keinojen toimivuudesta. Sen pohjalta laaditaan suunnitelmat tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Esitys ja hallituksen vastaus 3/2015

Esitys 3, Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry
Merkkihenkilöiden hautakivien ja –paikkojen vastuullinen hoito

Esitys: kts. liite alla

Hallituksen vastaus:

Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry esittää, että Kuurojen Liitto ottaisi kuurojen merkkihenkilöiden hautapaikat hoidettavaksi.

Tällä hetkellä Kuurojen Liitolla on 25 vuoden haudanhoitositoumus C. O. Malmin haudasta vuoteen 2037 saakka (sisältää kukat ja ruohon hoidon) ja vuonna 1930 solmittu ainaishoitositoumus Albert Tallrothin haudasta (seurakunta hoitaa Kuurojen Liiton puolesta, mutta voi lopettaa hoidon milloin tahansa).

Muista haudoista kuurojen yhdistykset ovat tavallisesti vastanneet itse ja useimmiten resurssien mukaan. Kuurojen Liitolla ei ole varsinaista inventaarilistaa kuurojen merkkihenkilöiden haudoista.

Hallitus vastaa liittokokoukselle

Hallitus esittää, että Kuurojen Liitto ry ryhtyy selvittämään kuurojen merkkihenkilöiden hautojen tilannetta ja tekee inventaarilistan haudoista ja niiden hoidosta. Kuurojen Liitto selvittää myös mahdollista vastuunjakoa muiden tahojen, kuten Kuurojen museon ja pian perustettavan kuurojen historiaseuran kanssa. Kun selvitys on valmis, Kuurojen Liitto tekee esityksen siitä, mitkä haudat voivat kuulua liitolle ja muille tahoille hoidettaviksi.

Esitys ja hallituksen vastaus 4/2015

Esitys 4, Helsingin Kuurojen Yhdistys – Helsingfors Dövas Förening ry
Tulkkauspalvelujen käytännöt ruohonjuuritasolla

Esitys: kts. liite alla

Hallituksen vastaus:

Kansaneläkelaitos (Kela) on linjannut, etteivät käännöspalvelut kuulu tulkkauspalvelulain tarkoittamaan Kelan vastuulla olevaan palveluun. Pienimuotoinen kääntäminen, kuten lomakkeiden kääntäminen viittomakielelle käy, mutta esim. sähköpostin kirjoittaminen kuuron viittomisesta ei käy (Kelan mukaan se ei ole pienimuotoista). Myöskään äänikirjan tulkkaaminen viittomakielelle ei Kelan mielestä ole tulkkauspalvelulain tarkoittamaa tulkkausta, vaikka kyse olisi oppikirjasta.

Tulkkauspalvelujen päivystystä on tarjolla hätätilanteisiin ja Kuurojen liiton sivuilta löytyy hätätulkkilista. Kela itse ei ole katsonut tarpeelliseksi järjestää ympärivuorokautista päivystystä, joten kyse on yksittäisten tulkkifirmojen ja tulkkien hyvästä tahdosta tällä hetkellä.

Hallituksen esitys liittokokoukselle

Kuulovamma-alan järjestöistä koostuva tulkkauspalvelujen yhteistyöryhmä (TTYR) on pyrkinyt vaikuttaa Kelan tulkkauspalvelujen kehittämistarpeisiin. Kela on julkaissut kevättalvella 2015 lainsäädännön kehittämissalkun, jossa on Kelan ehdottamia muutoksia eri alojen lainsäädäntöön, myös tulkkauspalvelulakiin. Kyseessä on kuitenkin vain Kelan tekemä ehdotus. Tulkkauspalvelut kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen eikä ministeriö ole toistaiseksi ottanut kantaa muutosehdotukseen. Kuurojen Liitto pyrkii edelleenkin TTYR:n kanssa vaikuttaa, etteivät kuurojen mahdollisuudet käyttää tulkkauspalveluja heikentyisi enää.

Esitys ja hallituksen vastaus 5/2015

Esitys 5, Tampereen Viittomakieliset ry  ja Tammersign ry
Vaalivaliokunnan toimintaohjetta koskeva lisäysesitys

Esitys: kts. liite alla

Hallituksen vastaus:

Tampereen Viittomakieliset ry esittää henkilövalintaan liittyen sitä, että valiokunnan tulee esitellä liittokokouksessa kaikki yhdistysten esittämät ehdokkaat puheenjohtajaa ja kolmea hallituksen jäsentä koskevien esitystensä lisäksi. Liittokokouksen edustajat eivät ehdottaisi muita ehdokkaita näiden lisäksi. Hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä valittaisiin näiden joukosta.

Vaalivaliokunnan tehtävänä on mm. valmistella etukäteen henkilövalintoja ja tekee niitä koskevia esityksiä, jotta päätöksenteko sujuisi mahdollisimman jouhevasti liittokokouksen aikana. Tarkoituksena on siis helpottaa kokoustyöskentelyä. Liittokokous on tätä ja henkilövalintoja koskevaa etukäteen tapahtuvaa perehtymistä varten itse valinnut jäsenet valiokuntaan. Tämä on myös luottamuksenosoitus valiokuntaa ja sen työtä kohtaan. Lisäksi on muistettava se, että valiokunta toimii itsenäisesti ja riippumattomasti.  Tätä perusideaa vasten Tampereen Viittomakielisten esitys ei sujuvoittaisi liittokokoustyöskentelyä eikä panisi arvoa vaalivaliokunnan työlle. Esitys käytännössä merkitsisi sitä, ettei vaalivaliokuntaa tarvittaisi ollenkaan.

Esityksen toteuttaminen sellaisenaan merkitsisi sitä, että liittokokousedustajat eivät voisi kokouksen aikana ko. pykäliä käsiteltäessä ehdottaa enää muita henkilöitä valittavaksi. Tätä oikeutta ei kuitenkaan voida poistaa liittokokousedustajilta. Niillä yhdistyksillä, jotka eivät ole tyytyväisiä vaalivaliokunnan esitykseen, on mahdollisuus ennen liittokokousta ja sen aikana kampanjoida esittämiensä vastaehdokkaiden puolesta haluamallaan tavalla.

Hallituksen esitys liittokokoukselle:

Vaalivaliokunnan perustehtävä yhden puheenjohtajaehdokkaan ja kolmen hallitusehdokkaan esittämisestä liittokokoukselle säilytetään ennallaan. Vaalivaliokunnan toimintaohjeeseen eri menettelytavoista tehdään tarkennuksia, jotka käsitellään vuoden 2016 liittokokouksessa.

Ennakkoilmoitus vuoden 2015 liittokokouksesta

Kuurojen Liitto ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2015 varsinainen liittokokous pidetään Helsingissä, Valkeassa talossa 6. - 7.6.2015.

Esitykset liittokokoukselle  

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton hallitus ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle 31.3.2015 mennessä. Yhdistyksen esitykset allekirjoittavat viralliset nimenkirjoittajat. 

Esitykset lähetetään osoitteella

Kuurojen Liitto ry
Hallitus
PL 57
00401 Helsinki 

Liittokokousedustajien valinta  

Yhdistykset valitsevat edustajansa liittokokoukseen sääntöjensä määräämässä kokouksessa. Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus liittokokouksessa on jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Jäsenyhdistyksistä on kuurojen yhdistyksillä käytettävissään yksi (1) ääni kullakin yhdistyksellä sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista sataa jäsentä kohti. Muilla jäsenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin.

 

Kuurojen Liitto ry
Hallitus 12.8.2014

Lauantai 6.6.2015

Sunnuntai 7.6.2015

  • Kuurojen seniorien 16. kulttuuritapahtuma Seinäjoella 2015
    Kuurojen seniorien 16. kulttuuritapahtuman osallistujat Seinäjoella 2015

Kuvien käyttöoikeus

Yksityishenkilöt voivat tallentaa kuvia omaan käyttöönsä. Kuvien käyttö muuhun kuin henkilökohtaiseen käyttöön tai kuvien julkaiseminen ilman Kuurojen Liiton lupaa on ehdottomasti kielletty.

Tarvittaessa ota yhteyttä:

Vihra Tiina
tiedottaja
(09) 5803 431
GSM 040 828 1846

etunimi.sukunimi@kuurojenliitto.fi

Sivu päivitetty 16.5.2019