Meddelande till Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning