28.9.2017

På tapeten: FPA och tolkningstjänsten

  • kela
Efter att FPA den 19 september offentliggjorde resultatet gällande konkurrensutsättningen av tolkningstjänsterna har dövsamhället knappt talat om någonting annat. Kunderna, serviceproducenterna, kundorganisationerna och tolkarna har diskuterat resultatet och följderna av det. Man delar en oro av ofantliga mått.

I början av oktober slutar den två veckor långa besvärstiden då serviceproducenterna fortfarande kan försöka påverka situationen.

Under den senaste tiden har olika kundorganisationer tagit ställning i frågan, medierna har rapporterat om den och utomstående parter har kommenterat situationen. En del av ställningstaganden är samlade under Nyttiga länkar nedan.

FPA skickade nyligen ut ett meddelande i vilket man bland annat gjorde gällande att kvaliteten på den service som kunden får blir bättre, då man genom att minska antalet tolkar har för avsikt att sysselsätta de tolkar som blir kvar på ett effektivare sätt.

Finlands Dövas Förbunds specialsakkunniga Marika Rönnberg konstaterar att meddelandet delvis är vilseledande eftersom en och samma tolk har kunnat betjäna till och med alla de kundgrupper som har rätt till tolkningstjänster. Denna ena tolk är alltså så mångsidig att hen registreras som flera tolkar.  

FPA:s upphandling av tolkningstjänster baserar sig nu på att landet är uppdelat i sex upphandlingsområden. En tolk som arbetar heltid kan ställa sig till förfogande i två upphandlingsområden och som sitt utbud välja endast två ”produkter” av följande: tolkning på finskt teckenspråk, tolkning på finlandssvenskt teckenspråk, skrivtolkning för hörselskadade, tolkning för dövblinda och tolkning för talhandikappade.  En tolk med kunnande och utbildning för alla dessa serviceformer ska alltså på ett konstlat sätt välja att ha kompetens endast för två. En deltidsarbetande tolk kan erbjuda sina insatser endast för en produkt och i endast ett upphandlingsområde.

Ur kundens synvinkel gör detta servicen osmidig. I synnerhet då det gäller studietolkning kan en döv kund t.ex. behöva skrivtolk på språklektionerna och teckenspråkstolk på de andra lektionerna. Samma tolk har kunnat sköta båda uppgifterna men det går inte i framtiden, såvida tolken i sin profil inte har valt exakt de produkter som kunden behöver.

De begränsningar som upphandlingen innebär, och nedskärningen av antalet tolkar, kommer alltså i värsta fall att leda till att en växande kundskara kommer att få meddelandet att man tyvärr inte har kunnat hitta en tolk för deras beställning.

FPA ordnar härnäst 4.10 ett möte för kunderna om förändringarna i tolktjänsterna och det servicelöfte som gäller dem. Där fortsätter stötandet och blötandet av divergerande synsätt. Mötet går att se i direktsändning.

Hyödyllisiä linkkejä