20.2.2018

EU:s funktionshinderkort ger fler möjligheter

EU:s funktionshinderkort kommer att tas i bruk i Finland i år. Omkring 300 000 personer har rätt att ansöka om kortet. Ansökningar kan lämnas till FPA i slutet av våren 2018.

Med funktionshinderkortet kan personer med funktionsnedsättning smidigt och lätt, både i Finland och i övriga EU-länder, bevisa funktionsnedsättning eller behov av assistentstöd t.ex. under resor med kollektivtrafik eller vid besök på idrotts- eller kulturevenemang.

För dem som producerar tjänster av olika slag innebär kortet att de lättare kan utveckla sin service så att personer med funktionsnedsättning kan beaktas bättre i framtiden.  

Funktionhinderkortet är likadant i alla europeiska länder där det kommer att användas. Förutom i Finland pågår som bäst förberedelserna för att införa kortet också i Belgien, Italien, Cypern, Malta, Estland och Rumänien. I Slovenien har funktionshinderkortet redan tagits i bruk.  

Kortet förses med ett fotografi av kortanvändaren samt med punktskrift och hologram. Texten är på finska och engelska. I vissa fall kan funktionshinderkortet också ha ett A-märke, som personer som ofta har en assistent med sig kan få. A-märket gäller även för tolkar. Omkring 80 000 personer är berättigade att få märket. För kortets baksida kan man välja olika symboler som visar det individuella behovet av hjälp och stöd. Man kan också lagra uppgifter om sina behov bakom en QR-kod. En döv kortanvändare kan t.ex. fundera på om hen vill ha en symbol för dövhet på kortet.

Vem kan få funktionshinderkortet?

I Finland har omkring 300 000 personer rätt att ansöka om kortet. Ansökan görs via FPA:s nättjänst. Närmare anvisningar kommer under vårens lopp.

För få kortet förutsätts att sökanden har någon form av officiellt beslut om t.ex. handikappstöd eller tolkning. Några sociala förmåner får man inte med funktionshinderkortet. Kortet uppskattas kosta kring 10 euro.  

På webbplatsen Vammaiskortti (Funktionshinderkortet) finns information om kortet också på finskt och finlandsvenskt teckenspråk.  

I Finland har funktionshinderkortet utvecklats åren 2016-2017 med stöd av EU:s program för rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. I projektgruppen har många handikapporganisationer och serviceproducenter funnits med, samt  Social- och hälsovårdsministeriet, FPA och Institutet för hälsa och välfärd. Servicestiftelsen för personer med utvecklingsstörning sköter koordineringen kring ibruktagandet av kortet. Från och med år 2018 stöds utvecklingsarbetet av Stea genom intäkter från Veikkaus.

 

 

Hyödyllisiä linkkejä