20.3.2018

Enkät om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

En nätenkät om rättigheter för personer med funktionsnedsättning pågår till 30.4.2018. Syftet är att för en rapport samla in funktionsnedsattas perspektiv på hur FN-konventionen har påverkat deras liv. Via enkäten kan också dövas problem lyftas upp.

FN antog konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning redan för tio år sedan. I Finland införlivades konventionen i lagstiftningen i juni 2016. I juni 2018 ska finska staten avge sin första rapport om vilka åtgärder som har vidtagits för att konventionens ålägganden ska uppfyllas.

De nationella handikapporganisationerna skriver en parallellrapport för att utvärdera hur införandet av FN-konventionen har påverkat funktionsnedsattas liv, ur deras perspektiv. Enkäten omfattar konventionens alla ämnesområden.

För parallellrapporten behövs data och erfarenheter från funktionsnedsatta personer, med början från år 2016. I enkäten ställs frågor om t.ex. hjälpmedel, tillgänglighet och kommunikation. Besvara frågorna utgående från din egen funktionsnedsättning. Alla svar behandlas konfidentiellt så du kan uppge mycket personliga erfarenheter. Svara kortfattat eftersom utrymmet av tekniska skäl är begränsat. I slutet av enkäten finns utrymme för fria kommentarer.

Genom enkäten kan också dövas problem tas upp. Enkäten är i textform men du kan beställa tolk eller be Finlands Dövas Förbunds regionpersonal teckna frågorna åt dig. Be vid behov om hjälp med att fylla i enkätsvaren. Enkäten kan också skrivas ut och skickas ifylld till: Kynnys ry, Broholmsgatan 4, 00530 Helsingfors.

Svaren ska vara inlämnade före 30.4.2018.

Dina svar är viktiga och ger parallellrapporten större tyngd.

Enkäten är utarbetad av Handikappforum och Människorättscentret. Gå direkt till enkäten här
 

Hyödyllisiä linkkejä