3.6.2019

Glädje på Finlands Dövas Förbund: Teckenspråkiga beaktas i regeringsprogrammet och försoningsprocessen för historiska oförrätter kommer igång

Inom dövgemenskapen har man redan hunnit fröjda sig åt regeringsprogrammet som publicerades på måndagen (3.6). Finlands Dövas Förbunds valteser har beaktats väl i programmet och statsrådet inleder också en försoningsprocess i fråga om kränkningar av dövas rättigheter i Finlands historia.

På dövförbundet togs informationen om det nya regeringsprogrammets innehåll emot med glädje. Så gott som alla förbundets valteser har beaktats (se pdf-bilagan nedan). Tesernas viktigaste mål var att utveckla tolkningstjänsterna, att trygga teckenspråkiga barns inlärningsstig samt att utveckla social- och hälsovårdsservicen genom teckenspråkigas medverkan. Förbundet önskade också att en bredbasig delegation för teckenspråksärenden grundas för att utvärdera hur teckenspråkslagen verkställs och hur teckenspråkigas grundrättigheter och jämlikhet tillgodoses.

Utöver valteserna har dövförbundet aktivt drivit att den finska staten ska starta en utredning om de oförrätter som döva har utsatts för Finlands närhistoria.

Också det finlandssvenska teckenspråkets utsatta ställning och revitaliseringen av språket har varit ett viktigt område för förbundets intressebevakning.

I regeringsprogrammet som publicerades i dag (3.6) syns alla de här målen på följande sätt:

  • Därtill ska ett språkpolitiskt program utarbetas, i vilket de andra språk som talas i Finland beaktas, särskilt de samiska språken, romani, det karelska språket och teckenspråken. (s. 79)
  • Statsrådet kommer att inleda en statlig försoningsprocess i fråga om kränkningar av dövas rättigheter i Finlands historia. (s. 82)
  • Genom lagstiftning stärks självbestämmanderätten för personer som använder social- och hälsovårdstjänster. Patient- och socialombudsmannens verksamhet ska förbättras. Tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna ska tryggas i praktiken, särskilt på svenska och samiska samt teckenspråk. (s. 133)
  • Det ska inrättas en delegation på bred bas med uppgift att bedöma verkställigheten av teckenspråkslagen och tillgodoseendet av teckenspråkigas grundläggande fri- och rättigheter (JM). (s. 135)
  • Folkpensionsanstaltens förvaltning och funktionaliteten hos de tjänster som Folkpensionsanstalten ordnar ska utredas. Ett registreringsförfarande i fråga om vissa tjänster som Folkpensionsanstalten nu konkurrensutsätter ska utredas. (s. 141)
  • Det kommer att göras en utredning av behovet av att uppdatera lagstiftningen om småbarnspedagogik och grundläggande utbildning i enlighet med teckenspråkslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stimulansprogrammet för det finlandssvenska teckenspråket fortsätter, bland annat ska den ansvariga instansen för forskningen om språket fastställas. (s. 157) 

– Det här uttrycker en stark samhällelig vilja att främja teckenspråkigas rättigheter. Det är första gången som ett regeringsprogram på ett så här omfattande sätt beaktar behovet att förbättra teckenspråkigas situation. Jag vill på teckenspråksgemenskapens vägnar varm tacka alla som har påverkat regeringsprogrammet, säger Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen.

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot