12.6.2019

Dövgemenskapen stöder statens försoningsprocess kring historiska oförrätter

Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte 2019 hölls i Ljusa huset i Helsingfors 8 juni. Sammanlagt 29 medlemsföreningar företräddes av 44 delegater. Det var ett viktigt möte som avslutades med att delegaterna undertecknade en resolution gällande försoningsprocessen kring de historiska oförrätter som döva har utsatts för.

Dövas historia innehåller svåra saker: tvångssterilisering, tvång att tala, äktenskapsförbud och diskriminering. Också berättelser om fysiskt våld har kommit fram.

På förbundsmötet redogjorde verksamhetsledare Markku Jokinen för utredningsprocessens olika skeden och nuläget. Första steget i utredningen av historisk oförrätter är att samla och analysera fakta och föra fram dem i dagsljuset.

Offren ska höras och sakkunniga ska anlitas vid behandlingen av trauman och svåra saker. Jokinen betonade att man deltar i utredningen enbart av fri vilja, ingen kommer tvingas svara på frågor. I det här sammanhanget är det viktigt att också utreda möjligheten till penningersättningar för offren. Vid behov bör också psykosocialt stöd på teckenspråk ordnas för dem.

Förbundsmötet gav sitt bifall

Föreningarnas delegater befullmäktigade enhälligt dövförbundets styrelse att driva utredningsprocessen framåt.

I mötesresolutionen stöder man skrivningen i det nya regeringsprogrammet som utlovar att en statlig försoningsprocess ska inledas i fråga om kränkningarna av dövas rättigheter.  Alla mötesdelegater undertecknade resolutionen, som senare kommer att överlämnas till den ansvariga ministern. Förbundsmötet påpekade att dövgemenskapen bör vara starkt inkopplad i processens alla skeden.

Stöd även från arbetsminister Harakka

Arbetsminister Timo Harakka, som besökte förbundsmötet, fastslog att försoningsprocessen som regeringen nu startar är historisk eftersom det är fösta gången detta görs i Finland.

- Regeringens mål är att gemenskapen som har kränkts upplever att man lyssnar på dem. Efter det går det att lämna det skedda bakom sig.

Resolutionen med förbundsmötesdeltagarnas underskrifter kommer senare att överlämnas till den ansvariga ministern. Direktör Laura Pajunen på Finlands Dövas Förbund uppger att förbundet tillsätter en arbetsgrupp för att noga följa med hur försoningsprocessen framskrider.

Hyödyllisiä linkkejä