Alueelliset palvelut

Aluetyöntekijämme toimivat liiton jäsenyhdistysten ja asiakkaiden tukena järjestötoimintaan, työllisyyteen ja yhteiskunnan palveluihin liittyvissä asioissa.

Valtakunnallista toimintaa

Kuurojen Liiton aluetyöntekijät tarjoavat palveluita kaikenikäisille ja erilaisissa elämänvaiheissa oleville kuuroille ympäri Suomen. Aluetyöntekijöiden työ painottuu joko palveluohjaukseen, tieto- ja viestintätekniikan ohjaukseen tai järjestöohjaukseen.
Ladattavat tiedostot

Keskeinen osa aluetyöntekijöiden työtä on kehittää viittomakielisille ja heidän omaisilleen sopivia palveluita yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.  Alueelliset palvelut rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Kuurojen Liitto koordinoi alueilla myös viittomakielistä vapaaehtoistoimintaa (Viva) ja työllisyyteen liittyvää kehittämistyötä. Lisäksi eri puolilla Suomea järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja.

Järjestöohjaus

Järjestöohjauksen tavoitteena on tukea kuurojenyhdistyksiä ja piirejä järjestötoiminnassa sekä alueellisessa edunvalvonnassa.

Kuurojenyhdistykset ja -kerhot voivat saada järjestöohjaukseen keskittyviltä aluetyöntekijöiltä apua esimerkiksi toimintansa suunnitteluun ja varainhankintaan.

Yhdistysten jäsenille järjestetään kansalaistoiminnan, vaikuttamistyön ja luottamushenkilöiden jaksamiseen liittyvää koulutusta. Aluetyöntekijät kehittävät yhdessä jäsenistön kanssa alueellista viittomakielistä harrastus- ja vertaistoimintaa.

Järjestöohjaajien tarkempi aluejako yhdistysluetteloineen on tulostettavissa oheisesta ladattavasta tiedostosta.

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot

Anna palautetta järjestöohjauksesta

Kuurojen Liitto kehittää järjestöohjausta. Palautteesi toiminnan kehittämisessä on meille tärkeää.
Vastaa kyselyyn: https://my.surveypal.com/KL_toiminnan_arviointi_Ak6-jarjestoohjaaja_2018

Palveluohjaus

Palveluohjausta tekevien aluetyöntekijöiden palvelut on tarkoitettu viittomakielisille asiakkaille, jotka tarvitsevat neuvoja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, työllistymiseen tai raha-asioiden hoitoon liittyvissä asioissa.
Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot

Anna palautetta palveluohjauksesta

Kuurojen Liitto kehittää aluetyöntekijöiden palveluohjausta. Palautteesi toiminnan kehittämisessä on meille tärkeää.

Vastaa kyselyyn: https://my.surveypal.com/KL-toiminnan-arviointi-palveluohjaus-2016

Haluatko käyttää lomaketta, jossa kysymykset on viitottu rauhallisesti? Klikkaa: https://my.surveypal.com/KL-toiminnan-arviointi-palveluohjaus-2016-rauhallinen

Palveluohjaukseen keskittyvät toimivat aluetyöntekijät tekevät yhteistyötä asiakkaiden omaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden julkisten palvelutarjoajien kanssa. Aluetyöntekijät ohjaavat asiakkaitaan tarvittaessa mukaan kuurojen harrastus- ja vertaistoimintaan.

Kuurojen Liiton organisaatiossa palveluohjauksesta vastaavat aluetyöntekijät sijoittuvat Asiakkaan toimintaedellytysten tukeminen -prosessiin.

Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) ohjaus

Tieto- ja viestintätekniikan ohjausta antavat aluetyöntekijät antavat viittomakielisille asiakkaille henkilökohtaista neuvontaa tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisessä sekä järjestävät aiheeseen liittyvää ryhmä- ja muuta koulutustoimintaa.

Kuurojen Liiton organisaatiossa tieto- ja viestintätekiniikan ohjausta antavat aluetyöntekijät sijoittuvat Asiakkaan toimintaedellytysten tukeminen -prosessiin. Aluetyöntekijöiden tueksi on koulutettu vapaaehtoisia ICT-vertaisohjaajia. Ladattavista tiedostoista löydät kaikkien ICT-ohjaajien yhteystiedot.

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot

Työllisyyskoordinaattorit

Työllisyyskoordinaattorit vastaavat viittomakielisten työllistymisedellytyksiin liittyvästä kehittämis- ja edunvalvontatyöstä. Asiakkailla on mahdollisuus saada työllisyyskoordinaattoreilta etäpalvelua.
Hyödyllisiä linkkejä

Anna palautetta työllisyyskoordinaattorien palveluista

Kuurojen Liitto kehittää työllisyyskoordinaattorien palveluita. Palautteesi toiminnan kehittämisessä on meille tärkeää.

Vastaa kyselyyn: https://my.surveypal.com/KL-toiminnan-arviointi-Ak6-tyollisyyskoordinaattori

Työllisyyskoordinaattorit tekevät yhteistyötä työvoimaviranomaisten, työ- ja elinkeinoministeriön, tilastokeskuksen ja vammaisjärjestöjen kanssa kuurojen työelämätilanteen ja heidän työllistymisensä parantamiseksi. Koordinaattorit tuottavat yhdessä liiton viestinnän kanssa myös materiaalia ja kampanjoita sekä viittomakielisten työntekijöiden tueksi että heihin kohdistuvien ennakkoluulojen poistamiseksi.

Tämän lisäksi he osallistuvat yritystoiminnan koulutusmateriaalin viittomakielisen version työstämiseen. Kuurojen Liitto on Invalidiliiton Yritys!-hankkeen (2016-2018) yhteistyökumppani.

Kuurojen Liiton organisaatiossa työllisyyskoordinaattorit sijoittuvat Edunvalvonta, elinikäinen oppiminen ja työllisyys -prosessiin.

Sopeutumisvalmennus

Monipuolisilta sopeutumisvalmennuskursseilta saadaan sosiaalista hyvinvointia ja vertaistukea arkeen – ja paljon hyvää mieltä.

Sopeutumisvalmennus on sosiaalista hyvinvointia tukevaa kurssimuotoista toimintaa, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Sopeutumisvalmennuskursseja on järjestetty jo yli 40 vuotta. Sen tehtävänä on antaa neuvontaa ja valmennusta eri ikäryhmille ja perheille elämän monilla osa-alueilla.

Vuosittain eri puolilla Suomea järjestetään noin kymmenen kurssia. Osa kursseista on viikonloppukursseja, osa viikon mittaisia. Kurssien sisällöt vaihtelevat perhekursseista maahanmuuttajien kursseihin. Kursseilla osallistujat saavat vertaistukea ja mahdollisuuden vuorovaikutukseen omalla kielellä. Tärkeää on myös virkistyminen ja omien voimavarojen kartuttaminen.

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vahvistaa kurssilaisen kieli- ja kommunikaatiotaitoja, edistää sosiaalista hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja tukea elämänhallintaa.

Sopeutumisvalmennuskursseille haetaan kurssikalenterissa ilmoitettuun hakupäivään mennessä.  Tarkemmat kurssitiedot sekä hakulomakkeet löytyvät liiton kurssi- ja tapahtumakalenterista. Niitä voi pyytää myös Kuurojen Liiton aluetyöntekijöiltä tai sopeutumisvalmennustoiminnan kurssisuunnittelijalta.

Kuurojen Liiton organisaatiossa sopeutumsivalmennustoiminta sijoittuu Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen -prosessiin.

Hyödyllisiä linkkejä

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta (Viva)

Viittomakielisen vapaaehtoistoiminnan (Viva) kautta pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan asiakkaiden osallistumista yhteiskuntaan. Vivan tukihenkilöinä toimivat tavalliset, viittomakielentaitoiset ihmiset, jotka ovat saaneet koulutusta vapaaehtoistoimintaan.
Hyödyllisiä linkkejä

Viittomakielinen vapaaehtoistoiminta on kuuroille, huonokuuloisille ja kuurosokeille tarkoitettu palvelumuoto. Sen tavoitteena on luoda viittomakielisille asiakkaille mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja vahvistaa sitä kautta asiakkaiden yhteisöllisyyden tunnetta.

Viva on ammatillisesti ohjattua ja perustuu ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyöhön. Viva järjestää koulutusta ja ryhmänohjausta, koordinoi tukihenkilötoiminnan verkostoa ja konsultoi viittomakielisen vertaistuen kehittämisessä. Viva toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella, mutta myös muualla Suomessa. Kuurojen Liiton kumppaneina toiminnassa ovat Kuurojen Palvelusäätiö, Suomen Kuurosokeat ry, ASPA-säätiö ja seurakuntien kuurojentyö.

Kuurojen Liiton organisaatiossa viittomakielinen vapaaehtoistoiminta sijoittuu Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen prosessiin.

Jos olet kiinnostunut toimimaan tukihenkilönä, muuna vapaaehtoistoimijana tai tarvitset tukihenkilöä, ota yhteyttä VIVAn koordinaattoriin. Yhteystiedot löytyvät oheisesta linkistä.

Kuurojen Liiton asiakasrekisteri ja EU-tietosuoja

Asiakasrekisteri on Kuurojen Liiton palveluohjauksen käytössä ja se on uudistettu vuoden 2018 alussa. Tietojen tallentamisessa ja päivittämisessä noudetaan vuonna 2018 voimaan astunutta EU-tietosuojalakia.

EU-tietosuojalain mukaan asiakkaiden tietojen tallentamiseen ja päivittämiseen tarvitaan asiakkaan suostumus. Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa omat tietonsa.

Kuurojen Liiton asiakasrekisteri on tarkoitettu:

1. Palveluohjauksen aluetyöntekijöiden (ent. kuntoutussihteerien) käyttöön asiakkaiden asioiden hoitoa varten.

2. Tietoja tarvitaan myös tilastoja varten, jotta tiedetään Suomessa asuvien viittomakielisten kuurojen määrä. Tilastotieto auttaa meitä kehittämään palvelua ja vaikuttamaan julkisiin palveluihin, esim.

  • paljonko +65 ikäisiä asuu jollakin alueella
  • tarvitaanko ko. alueella viittomakielistä asumispalvelua
  • kuinka suurta joukkoa jokin asia koskee kunnan tai maakunnan suunnittelussa (mm. viittomakielinen tiedotus ja terveydenhuollon ajanvaraus)

3. Aluetyön kehittämistä varten arvioimme millaisia kerhoja ja kursseja tai minkälaista ohjausta kuurot tarvitsevat ja mitä he haluavat.

4. Asiakkaiden lukumäärät raportoidaan toiminnan rahoittajalle Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselle (STEA).

5. Asiakkaan tietoja näkevät ja käsittelevät vain palveluohjauksen aluetyöntekijät.

Vanhat asiakkaat:

Jos asia on selvä, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Tietosi ovat turvassa.

Uudet asiakkaat:

Täytä oheinen SUOSTUMUS-lomake ja lisäämme tietosi Kuurojen Liiton asiakasrekisteriin. Otamme yhteyttä, kun tietosi on käsitelty.

Yhteystietojen muutokset tai rekisteristä poisto:

Jos haluat korjata yhteystietojasi tai poistaa omat tietosi rekisteristä, täytä oheinen ASIAKASTIETOJEN TARKASTUS -lomake.

Lisätietoja asiasta saat aluetyöntekijöiltä tai johtaja Helena Torbolilta, linkki yhteystietoihin ohessa.

Hyödyllisiä linkkejä
Ladattavat tiedostot
Sivu päivitetty 29.11.2019