Vaalivaliokunta

  • Äänestysjono liittokokouksessa 2015

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta valmistelee ja tekee Kuurojen Liitto ry:n liittokokoukselle esityksen henkilövalinnoista.
Ladattavat tiedostot

Tämä toimintaohje on hyväksytty Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksessa 13.6.2010. Se korvaa aikaisemman, 8.6.2003 hyväksytyn toimintaohjeen.
Toimintaohjetta voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä, jos asiasta on ilmoitettu kokouskutsussa.

1. Vaalivaliokunnan tehtävä

Vaalivaliokunta valmistelee ja tekee Kuurojen Liitto ry:n liittokokoukselle esityksen seuraavista henkilövalinnoista
- liiton puheenjohtaja (1)
- hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3)
- tilintarkastajat (2) ja näiden varamiehet (2)
- liittokokouksen puheenjohtajat (2)
- liittokokouksen sihteerit (2)
- liittokokouksen ääntenlaskijat (3)
- liittokokouksen pöytäkirjantarkastajat (2)

2. Vaalivaliokunnan valinta

Vaalivaliokunnan jäsenet valitsee liittokokous. Valiokunnassa on kuusi jäsentä. Jokaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Valiokunnan jäseneksi ei voida valita hallituksen jäsentä.
Valiokunnan valinnassa liittokokous pyrkii huomioimaan sen, että jäsenet edustavat mahdollisimman tasapuolisesti maan eri osia ja erikokoisia yhdistyksiä.

3. Vaalivaliokunnan toimintaperiaatteet

Vaalivaliokunnan ensimmäinen kokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Tämän kokouksen kutsuu koolle aikaisempi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jos tämä edelleen on valiokunnan jäsen. Muussa tapauksessa koolle kutsuja on sukunimen mukaan aakkosissa ensimmäinen jäsen.
Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämän jälkeen valiokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi äänivaltaista jäsentä on läsnä. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Kuurojen Liiton johtoryhmä nimeää yhden työntekijän, jonka vaalivaliokunta tarvittaessa voi kutsua kokoukseensa. Työntekijällä on puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Vaalivaliokunnan pyynnöstä työntekijä voi toimia valiokunnan sihteerinä.
Vaalivaliokunnan pöytäkirjat toimitetaan arkistoitavaksi Kuurojen Liittoon.

4. Ilmoitus yhdistyksille

Ensimmäisessä kokouksessa vaalivaliokunta laatii ilmoituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ehdokasasettelusta seuraavaan liittokokoukseen. Ilmoitus julkaistaan Kuurojen Lehdessä ja yhdistystiedotteessa vähintään kuusi kuukautta ennen liittokokousta. Ilmoitus sisältää määräajan, johon mennessä ehdotukset on toimitettava vaalivaliokunnalle. Yhdistyksille varataan vähintään neljä kuukautta ehdotusten tekemiseen. Malli ilmoituksen sisällöstä on tämän toimintaohjeen liitteenä.

5. Ehdotusten käsittely

Yhdistysten ehdotukset käsitellään määräajan päättymisen jälkeen pidettävässä valiokunnan kokouksessa. Tämän jälkeen valiokunta valmistelee esityksen puheenjohtajan ja kolmen hallituksen jäsenen valinnasta.
Esitystä laatiessaan valiokunta ottaa huomioon liiton sääntöjen mukaisen tarkoituksen ja toiminnan sekä hallituksen kokoonpanoa kokonaisuutena tarkasteltaessa tasapuolisuuden suhteessa seuraaviin seikkoihin
- alueellinen tasapuolisuus
- hallituksen jäsenten sukupuoli ja ikä
- hallituksen jäsenten ammatti ja muu osaaminen
Ehdokkaan pitää olla Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen.
Jos yhdistysten ehdottamista henkilöistä ei löydy riittävästi sellaisia, joiden ehdokkuus takaa yllä mainitut ehdot hallituksen tasapuolisesta kokoonpanosta, valiokunta voi etsiä sopivia ehdokkaita oma-aloitteisesti myös muilla tavoin.

6. Esityksen toimittaminen

Vaalivaliokunta toimittaa kaksi viikkoa ennen liiton hallituksen huhtikuun kokousta hallitukselle tiedoksi esityksensä liiton puheenjohtajasta, kolmesta hallituksen jäsenestä sekä kahdesta tilintarkastajasta ja kahdesta varatilintarkastajasta. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia, HTM tai KHT. Tilintarkastajien osalta vaalivaliokunta tekee yhteistyötä liiton keskustoimiston kanssa.
Vaalivaliokunnan esitys puheenjohtajasta ja kolmesta hallituksen jäsenestä julkistetaan Kuurojen Liiton www-sivujen yhdistyshuoneessa heti vaalivaliokunnan kokouksen jälkeen.
Vaalivaliokunnan esitys annetaan tiedoksi virallisessa liittokokouskutsussa, joka toimitetaan yhdistyksille vähintään 30 päivää ennen kokousta.

7. Vaalivaliokunnan tehtävät liittokokouksessa

Vaalivaliokunta etsii ja sopii ehdokkaat liittokokouksen kahdeksi puheenjohtajaksi ja toiseksi sihteeriksi hyvissä ajoin ennen liittokokousta. Tarvittaessa hyödynnetään liittokokousedustajien luetteloa. Kuurojen Liiton johtoryhmä nimeää yhden liiton työntekijän toiseksi sihteeriehdokkaaksi.
Liittokokousta edeltävänä iltana vaalivaliokunta kokoontuu yhdessä puheenjohtaja- ja sihteeriehdokkaiden sekä liiton toimihenkilöiden kanssa valmistelemaan kokousta sekä tekemään ehdotuksen kahdesta ääntenlaskijasta ja kahdesta pöytäkirjantarkastajasta.
Valiokunnan valitsema jäsen esittelee henkilövalintaesitykset liittokokoukselle.

8. Muuta

Kokoukseen osallistumisesta valiokunnan jäsenelle maksetaan valtion matkustussäännön mukainen matkakustannusten korvaus. Lisäksi jäsenelle voidaan tarvittaessa maksaa valtion komiteoista kulloinkin voimassa olevien määräysten mukainen kokouspalkkio tai ansionmenetyskorvaus.

Ehdokasasettelu Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksessa 2020

Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset voivat tehdä ehdotuksia liiton hallituksen jäseniksi, jotka valitaan liittokokouksessa kesällä 2020
  • Kuurojen Liiton hallitus ryhmäkuvassa.
    Hallitus 2019-2020: Taina Helenius, Jarkko Helminen, Merja Jestilä, Bror-Erik Majors, Jaana Aaltonen, Joonas Lehtimäki, Cecilia Hanhikoski ja Jari Malkamäki. Kuvasta puuttuvat Ronja Tammisara ja Rami Kiiskinen.

Ehdotukset tulee lähettää 31.3.2020 mennessä joko kirjeenä tai yhdistyksen omalla, puheenjohtajan tai sihteerin sähköpostilla:

Kuurojen Liitto ry, Vaalivaliokunta, PL 57, 00401 Helsinki

tai sähköpostilla: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi 

Ehdotuksen tulee sisältää ehdokkaan:

· nimi ja ikä
· koulutus ja ammatti
· asuinpaikka ja minkä yhdistyksen jäsen sekä lyhyt perustelu ehdotuksen tueksi.

Ehdokkaan on oltava Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. Yhdistys voi ehdottaa myös muuta kuin oman yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen pitää pyytää ehdotettavan henkilön suostumus ehdolle asettamiseen.

Ehdotukset käsitellään määräajan päättymisen jälkeen pidettävässä vaalivaliokunnan kokouksessa. Jos yhdistyksen ehdottamista henkilöistä ei löydy riittävästi sellaisia henkilöitä, joiden ehdokkuus takaa ehdot hallituksen tasapuolisesta kokoonpanosta, valiokunta voi etsiä sopivia ehdokkaita oma-aloitteisesti myös muilla tavoin. Tätä tarkoitusta varten yhdistysten edustajat tai yksittäiset henkilöt voivat esittää ehdokkaita valiokunnalle esimerkiksi järjestöpäivillä, jossa on mahdollisuus keskustella valiokunnan kanssa yksityisesti.

Erovuorossa vuonna 2020 hallituksen jäsenet ovat Rami Kiiskinen, Ronja Tammisara ja Jarkko Helminen.

Liitteet

1) Ehdotus hallituksen jäseneksi – lomake

2) Suostumus hallituksen jäseneksi – lomake  

Ladattavat tiedostot
Sivu päivitetty 21.1.2020