Vaalivaliokunta

  • Äänestysjono liittokokouksessa 2015

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunta valmistelee ja tekee Kuurojen Liitto ry:n liittokokoukselle esityksen henkilövalinnoista.
Ladattavat tiedostot

Tämä toimintaohje on hyväksytty Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksessa 13.6.2010. Se korvaa aikaisemman, 8.6.2003 hyväksytyn toimintaohjeen.
Toimintaohjetta voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä, jos asiasta on ilmoitettu kokouskutsussa.

1. Vaalivaliokunnan tehtävä

Vaalivaliokunta valmistelee ja tekee Kuurojen Liitto ry:n liittokokoukselle esityksen seuraavista henkilövalinnoista
- liiton puheenjohtaja (1)
- hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle (3)
- tilintarkastajat (2) ja näiden varamiehet (2)
- liittokokouksen puheenjohtajat (2)
- liittokokouksen sihteerit (2)
- liittokokouksen ääntenlaskijat (3)
- liittokokouksen pöytäkirjantarkastajat (2)

2. Vaalivaliokunnan valinta

Vaalivaliokunnan jäsenet valitsee liittokokous. Valiokunnassa on kuusi jäsentä. Jokaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä kolme on vuosittain erovuorossa. Valiokunnan jäseneksi ei voida valita hallituksen jäsentä.
Valiokunnan valinnassa liittokokous pyrkii huomioimaan sen, että jäsenet edustavat mahdollisimman tasapuolisesti maan eri osia ja erikokoisia yhdistyksiä.

3. Vaalivaliokunnan toimintaperiaatteet

Vaalivaliokunnan ensimmäinen kokous pidetään lokakuun loppuun mennessä. Tämän kokouksen kutsuu koolle aikaisempi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jos tämä edelleen on valiokunnan jäsen. Muussa tapauksessa koolle kutsuja on sukunimen mukaan aakkosissa ensimmäinen jäsen.
Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Tämän jälkeen valiokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi äänivaltaista jäsentä on läsnä. Äänestystilanteessa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Kuurojen Liiton johtoryhmä nimeää yhden työntekijän, jonka vaalivaliokunta tarvittaessa voi kutsua kokoukseensa. Työntekijällä on puheoikeus, mutta ei äänivaltaa. Vaalivaliokunnan pyynnöstä työntekijä voi toimia valiokunnan sihteerinä.
Vaalivaliokunnan pöytäkirjat toimitetaan arkistoitavaksi Kuurojen Liittoon.

4. Ilmoitus yhdistyksille

Ensimmäisessä kokouksessa vaalivaliokunta laatii ilmoituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten ehdokasasettelusta seuraavaan liittokokoukseen. Ilmoitus julkaistaan Kuurojen Lehdessä ja yhdistystiedotteessa vähintään kuusi kuukautta ennen liittokokousta. Ilmoitus sisältää määräajan, johon mennessä ehdotukset on toimitettava vaalivaliokunnalle. Yhdistyksille varataan vähintään neljä kuukautta ehdotusten tekemiseen. Malli ilmoituksen sisällöstä on tämän toimintaohjeen liitteenä.

5. Ehdotusten käsittely

Yhdistysten ehdotukset käsitellään määräajan päättymisen jälkeen pidettävässä valiokunnan kokouksessa. Tämän jälkeen valiokunta valmistelee esityksen puheenjohtajan ja kolmen hallituksen jäsenen valinnasta.
Esitystä laatiessaan valiokunta ottaa huomioon liiton sääntöjen mukaisen tarkoituksen ja toiminnan sekä hallituksen kokoonpanoa kokonaisuutena tarkasteltaessa tasapuolisuuden suhteessa seuraaviin seikkoihin
- alueellinen tasapuolisuus
- hallituksen jäsenten sukupuoli ja ikä
- hallituksen jäsenten ammatti ja muu osaaminen
Ehdokkaan pitää olla Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen.
Jos yhdistysten ehdottamista henkilöistä ei löydy riittävästi sellaisia, joiden ehdokkuus takaa yllä mainitut ehdot hallituksen tasapuolisesta kokoonpanosta, valiokunta voi etsiä sopivia ehdokkaita oma-aloitteisesti myös muilla tavoin.

6. Esityksen toimittaminen

Vaalivaliokunta toimittaa kaksi viikkoa ennen liiton hallituksen huhtikuun kokousta hallitukselle tiedoksi esityksensä liiton puheenjohtajasta, kolmesta hallituksen jäsenestä sekä kahdesta tilintarkastajasta ja kahdesta varatilintarkastajasta. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia, HTM tai KHT. Tilintarkastajien osalta vaalivaliokunta tekee yhteistyötä liiton keskustoimiston kanssa.
Vaalivaliokunnan esitys puheenjohtajasta ja kolmesta hallituksen jäsenestä julkistetaan Kuurojen Liiton www-sivujen yhdistyshuoneessa heti vaalivaliokunnan kokouksen jälkeen.
Vaalivaliokunnan esitys annetaan tiedoksi virallisessa liittokokouskutsussa, joka toimitetaan yhdistyksille vähintään 30 päivää ennen kokousta.

7. Vaalivaliokunnan tehtävät liittokokouksessa

Vaalivaliokunta etsii ja sopii ehdokkaat liittokokouksen kahdeksi puheenjohtajaksi ja toiseksi sihteeriksi hyvissä ajoin ennen liittokokousta. Tarvittaessa hyödynnetään liittokokousedustajien luetteloa. Kuurojen Liiton johtoryhmä nimeää yhden liiton työntekijän toiseksi sihteeriehdokkaaksi.
Liittokokousta edeltävänä iltana vaalivaliokunta kokoontuu yhdessä puheenjohtaja- ja sihteeriehdokkaiden sekä liiton toimihenkilöiden kanssa valmistelemaan kokousta sekä tekemään ehdotuksen kahdesta ääntenlaskijasta ja kahdesta pöytäkirjantarkastajasta.
Valiokunnan valitsema jäsen esittelee henkilövalintaesitykset liittokokoukselle.

8. Muuta

Kokoukseen osallistumisesta valiokunnan jäsenelle maksetaan valtion matkustussäännön mukainen matkakustannusten korvaus. Lisäksi jäsenelle voidaan tarvittaessa maksaa valtion komiteoista kulloinkin voimassa olevien määräysten mukainen kokouspalkkio tai ansionmenetyskorvaus.

Sivu päivitetty 5.4.2017