2.11.2018

Dagsläget beträffande tolkningstjänsterna

Marknadsdomstolen upphävde nyligen FPA:s upphandlingsbeslut gällande tolkningstjänsterna för funktionsnedsatta. Nu ansöker FPA om besvärstillstånd vid högsta förvaltningsdomstolen om detta. Finlands Dövas Förbunds specialsakkunniga Marika Rönnberg belyser den rådande situationen. (Videon är på finskt teckenspråk.)

Marika Rönnberg berättar att marknadsdomstolens beslut baserar sig på att FPA inte hade fått kräva att tolkarnas namn ska uppges redan i offerten. Detta skulle försätta i synnerhet mindre, nygrundade företag i en ogynnsam ställning. Nu har FPA ansökt om tillstånd att överklaga marknadsdomstolens beslut vid högsta förvaltningsdomstolen.

Rönnberg är orolig för att det slutliga resultatet ändå blir det samma, oberoende av om FPA får besvärstillstånd eller inte.

– Om upphandlingen ordnas på nytt kommer förberedelserna att ta lång tid. Nuvarande avtal löper ut redan nästa år, om man inte räknar med de två optionsåren.

Enligt Rönnberg är marknadsdomstolens beslut ändå en bra sak eftersom det signalerar att det inte är okej att sköta konkurrensutsättningar på det här sättet. Hon säger att beslutet visar att de 7 000 undertecknarna av den adress som krävde att upphandlingen av tolkningstjänsterna ska avbrytas hade rätt, och hoppas att det här fallet kan vara till nytta i samband med andra upphandlingar.

Mycket på gång samtidigt

Av det som är aktuellt just nu lyfter Marika Rönnberg upp medborgarinitiativet Ingen marknadsvara! som ligger i riksdagen. Om initiativet inte hinner behandlas under pågående valperiod förfaller det. Medborgarinitiativet motsätter sig att tjänster som är nödvändiga för funktionsnedsatta ska konkurrensutsättas. Tolkningstjänsterna är en sådan serviceform. Handikapporganisationerna kommer att fortsätta arbeta för att initiativet ska komma till behandling, säger Rönnberg. 

Situationen i fråga om tolkningstjänsterna har också utretts genom två enkäter. Den ena gäller de s.k. tolklistorna och den andra hur FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning verkställs. Enkäten om tolklistorna besvarades av 100 kunder och 200 tolkar. Konventionsenkäten fick 2 000 svar av vilka 300 lämnats av tolkanvändare. Det finns alltså material att analysera. Resultaten kommer att publiceras när de blivit klara, vilket tar sin tid. Rönnberg konstaterar att man redan nu kan konstatera att tolklistorna inte har fungerat på önskat sätt.

– Trots att man har över 20 tolkar på sin egen lista kan det ändå gå så att man vid en beställning inte får någon tolk alls. Slutresultatet har alltså kanske inte blivit bättre.

Det har också hänt att kunder inte har velat ha någon tolklista men då har FPA ändå gjort en sådan åt dem, säger Rönnberg.

Tolkningstjänsternas framtid

Rönnberg uppger att en mindre arbetsgrupp som bäst utreder vilka saker som bör förbli oförändrade, vilka som kräver en förändring och vad man kan sluta sig till av det material som har samlats in under årens lopp. Arbetsgruppen ska träffa representanter för Social-och hälsovårdsministeriet i slutet av november.

På Finlands Dövas Förbund hoppas man också att tolkningstjänsterna som helhet ska utvärderas på nytt på statligt initiativ. Lagen om tolkningstjänst har funnits i åtta år, så det skulle vara lämpligt att nu göra en helhetsbedömning av situationen, menar Marika Rönnberg.

 

Nyttiga länkar