27.5.2019

Det finska teckenspråkets utsatthet ska bedömas

  • Teckenspråkens utsatthet, och i synnerhet döva barns oroväckande situation, togs upp på Island i februari när Dövas Nordiska Råd och Nordiska teckenspråksnätverket sammanträdde där. Foto: Fríða Toroddsdottir
På Finlands Dövas Förbund oroar man sig för ett minskande antal användare av de nationella teckenspråken. Det finlandssvenska teckenspråket klassades år 2013 av Unesco som allvarligt hotat och nu ser det bekymmersamt ut också för det finska teckenspråket.

I vintras lämnade Finlands Dövas Förbund in en begäran om att Unesco ska utvärdera det finska teckenspråkets situation. Unesco baserar sin bedömning på bl.a. följande kriterier:

  • hur språket överförs till nästa generation
  • antalet språkbrukare och hur stor andel de utgör av den totala befolkningen  
  • i vilka domäner språket används
  • hurdant undervisnings- och annat material som finns för språket
  • hur staten förhåller sig till språket

Enligt uppgifter från FPA ligger antalet användare av tolkningstjänster strax under 3 000 och av dem använder ca 100 finlandssvenskt teckenspråk. Antalet inbegriper både teckenspråksbrukare och dem som använder tecknat tal. Särskilt oroväckande ter sig situationen för barn under 15 år, deras andel av alla tolkningstjänstanvändare är endast fyra procent. Siffran omfattar dock inte alla teckenspråkiga barn eftersom en del av barnen inte har beviljats tolkningstjänster.

En närmare analys av åldersfördelningen visar att antalet tolkningstjänstanvändare klart börjar minska i åldersgruppen 20–24 år och yngre. För äldre personer pekar kurvan däremot uppåt.

Sammantaget uppskattas antalet potentiella teckenspråksbrukare i Finland vara kring 19 200. I den här siffran ingår döva och hörselnedsatta, deras familjemedlemmar och andra närstående samt personal i hörselbranschen.

Unesco har redan tidigare betecknat det finlandssvenska teckenspråket som allvarligt hotat (critically endangered) och ett kraftfullt  revitaliseringsarbete pågår. På Finlands Dövas Förbund utarbetas som bäst nya strategiska mål för åren 2021-2025. Skydd och revitalisering av båda teckenspråken kommer att utgöra särskilda insatsområden i förbundets verksamhet.

Nyttiga länkar