4.6.2019

Direktsändning från förbundsmötet

Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte 2019 hålls lördag 8 juni i Ljusa huset i Helsingfors. På dagordningen står bl.a. årsberättelse och bokslut 2018, verksamhetsplan och budget 2020 samt personval.

Mötet behandlar också ett befullmäktigande av förbundsstyrelsen att fortsätta med utredningsprocessen gällande historiska oförrätter.

Förbundsmötet kan ses i direktsändning på webben på dövförbundets webbplats www.kuurojenliitto.fi

Förbundsmötet inleds lördag 8.6  klockan 10.00. I slutet av mötesdagen publiceras mötets resolution.

Sammanfattning av förbundsmötets dagordning:

 1. Förbundsmötet öppnas
 2. De representerade föreningarna konstateras
 3. Mötet konstateras lagligt och beslutfört
 4. Mötet konstituerar sig
 5. Erforderliga utskott
 6. Godkännande av mötets arbetsordning
 7. Styrelsens berättelse om förbundets verksamhet 2018
 8. Bokslut och revisorsutlåtande för 2018 samt fastställande av bokslutet
 9. Beviljande av ansvarsfrihet för de redovissningsskyldiga för räkenskaperna och förvaltningen 2018
 10. Verksamhetsplan för 2020
 11. Medlemsföreningarnas och stödmedlemmarnas medlemsavgifter 2020
 12. Styrelseordförandes, vice ordförandes samt styrelsemedlemmarnas arvoden 2020
 13. Revisorssammanslutningens arvoden 2020
 14. Budgeten för 2020
 15. Medlemsföreningarnas framställningar
 16. Val av styrelseordförande för följande tre (3) förbundsmötesperioder att ersätta den ordförande som står i tur att avgå.
 17. Val av tre (3) styrelsemedlemmar för följande tre (3) förbundsmötesperioder att ersätta dem som står i tur att avgå
 18. Val av revisorssammanslutning
 19. Val av medlemmar till utskottet som ska bereda personvalen inför förbundsmötet 2020 (valutskottet)
 20. Fullmakt av föreningsdelegaterna till Finlands Dövas Förbunds styrelse att gå vidare med processen att undersöka historiska oförrätter
 21. Godkännande av mötets resolution
 22. Mötet avslutas
Nyttiga länkar