8.6.2019

Förbundsmötet 2019 avslutat – utredningsprocessen kring de historiska oförrätterna framskrider

  • Traditionellt gruppfoto av förbundsmötesdeltagarna
  • Som förbundsmötets ordförande fungerade Emmi Ruukki
  • Timo Harakka höll sitt första tal som arbetsminister
  • Mötesdelegaterna undertecknade resolutionen
  • Styrelsen 2019-2020 (på bilden saknas Ronja Tammisara och Rami Kiiskinen)
  • I slutet av förbundsmötet uppvaktade man Markku Jokinen, som snart fyller 60 år
Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte inleddes i Ljusa huset i Helsingfors med att förbundsordförande Jaana Aaltonen förklarade mötet öppnat. Inläggen under dagen tog i stor omfattning fasta på mänskliga rättigheter och historiska oförrätter. I sin resolution uttalade mötet stöd för den nya regeringens skrivelse gällande en försoningsprocess, samtidigt som man betonade att dövgemenskapen starkt bör medverka i processens alla skeden.

Hälsningar till förbundsmötet framfördes av Helsingfors Dövas Förenings sekreterare Liisa Syväsalmi, människorättsförbundets expert Aija Salo, Finlands dövblindas organisationschef Kai Leinonen, Hörselskadade barns föräldraförbunds verksamhetsledare Sari Suokas, Hörselförbundets ledningsgruppsmedlem Anniina Lavikainen, Dövas Servicestiftelses verkställande direktör Pekka Räsänen och Teatteri Tottis styrelsemedlem Tero Suominen

Som överraskningsgäst fick förbundsmötet den nytillträdda arbetsministern Timo Harakka. Han har verkat aktivt i riksdagens nätverk för teckenspråken, som har haft en stor inverkan på de skrivelser i regeringsprogrammet som gäller teckenspråkiga. Harakka lyfte upp tre av regeringsprogrammets mål på det här området: förbättrad sysselsättning, jämlikhet och försoningsprocessen kring de historiska oförrätterna.

På förbundsmötet var 29 medlemsföreningar representerade av sammanlagt 44 delegater. Till mötesordförande valdes Emmi Ruukki.

Verksamhetsledare Markku Jokinen presenterade ett urval av årets viktigaste händelser ur årsberättelsen 2018. Årsberättelsen finns att läsa via länken nedan. Delegaterna uttryckte i sina kommentarer bl.a. oro för resurserna inom servicehandledningen i Norra Finland och ställde frågor om frivilligverksamheten Vivas riksomfattande verksamhet. Mötet godkände årsberättelsen utan ändringar.

Markku Jokinen föredrog även bokslutet för år 2018. Förbundets intäkter var 6,6 miljoner euro och kostnaderna 6,4  miljoner. Förbundet är skuldfritt och verksamheten stabil. Förbundsmötet fastställde bokslutet och beviljade de räkenskapsskyldiga ansvarsfrihet.

På eftermiddagen tog mötet sig an verksamhetsplanen 2020, som finns till närmare påseende i förbundsmötets materialpaket via länken nedan. Delegaterna ställde frågor bl.a.om förbundets stöd till äldre, barns och ungas rätt till teckenspråk samt förbundets strategi för sociala medier. Efter diskussion godkändes verksamhetsplanen enhälligt.

Budgetförslaget för 2020 uppvisar ett minus på 53 000 euro men underskottet ska täckas genom koncernens dividendavkastning. Markku Jokinen klargjorde siffrorna närmare, varefter direktörerna för de olika processerna redogjorde för finansieringen av sina respektive ansvarsområden. Förbundsmötet godkände styrelsens förslag. Också budgeten finns tillgänglig i förbundsmötesmaterialet via länken nedan.

Personvalen

Inledningsvis valde mötet förbundsordförande för följande tre förbundsmötesperioder. Mötet gav enhälligt Jaana Aaltonen fortsatt mandat på ordförandeposten.

För styrelseposterna kandiderade Taina Helenius, Merja Jestilä samt Bror-Erik Majors, som var i tur att avgå men ställde upp för återval. Förbundsmötet valde enhälligt dessa kandidater till styrelsen. Nina Sivunen och Arja Peltokorpi avgick.

Till valutskottet återvaldes Pirjo Kilkkilä-Özturk och Piia Pyhtinen av de medlemmar som var i tur att avgå, den tredje utskottsplatsen lämnades obesatt. Valutskottet fortsätter därmed med fem medlemmar.

Utredningsprocess om historiska oförrätter

Markku Jokinen redogjorde för nuläget och de olika skedena i utredningsprocessen om de historiska oförrätterna. Föreningarnas representanter befullmäktigade enhälligt Finlands Dövas Förbunds styrelse att gå vidare med utredningsprocessen.

Förbundsmötet uttalade också i resolutionen sitt stöd för skrivningen i det nya regeringsprogrammet som utlovar att statsrådet inleder en statlig försoningsprocess gällande de kränkningar av dövas rättigheter som har ägt rum i Finland. Förbundsmötet påpekar att  dövgemenskapen bör vara starkt inkopplad i processens alla skeden.

Det första steget i utredningsprocessen är att samla och analysera fakta och föra fram dem i dagsljuset. Offren ska höras och sakkunniga ska anlitas vid behandlingen av trauman och svåra saker. I samband med detta är det viktigt att undersöka möjligheten till penningersättningar för dem som utsatts. För offren ska också vid behov ordnas psykosocialt stöd på teckenspråk.

Resolutionen finns att läsa i sin helhet via länken nedan. Mötesdelegaterna undertecknade resolutionen som senare i år kommer att överlämnas till den ansvariga ministern.

Förbundsmötet 2020 ordnas i Åbo.

 

Nyttiga länkar