29.11.2019

Liisa Kauppinen fick internationellt människorättspris

Organisationen Light for the World har tilldelat organisationsrådet Liisa Kauppinen hederspriset Her Abilities i serien Rights (rättigheter). Kauppinen fick priset 27 november 2019.

Hederspriset Her Abilities ges årligen till funktionsnedsatta kvinnor som har nått stora framgångar i sitt liv eller sitt arbete. Priset delas ut av österrikiska Light of the World, som är en global handikapp- och utvecklingssamarbetsorganisation.

Light of the World anger i prismotiveringarna att Liisa Kauppinen  är en veritabel hjältinna i fråga om rättigheter för funktionsnedsatta personer. Det  oförtrutna arbete som hon har gjort inom FN och dess organisationer  för att trygga funktionsnedsattas, och i synnerhet dövas, rättigheter kommer att förändra livet för nuvarande och kommande generationer.

Liisa Kauppinens otroliga karriär

Kauppinen har gjort en lång internationell karriär i arbetet för dövas mänskliga rättigheter, och jobbar på fortsättningsvis.  Hon har varit verksamhetsledare för Finlands Dövas Förbund och ordförande för Dövas världsförbund, och har verkat som rådgivare i olika sammanhang inom FN. Kauppinens internationella arbete omfattar även olika expert-, konsult- och representationsuppdrag inom såväl WHO, ILO och Unesco som många takorganisationer inom handikappsektorn. Utöver intressebevakningen i specifika dövfrågor inbegriper arbetet rättigheter för personer med funktionsnedsättning  på ett bredare plan  samt människorättsfrågor i allmänhet, och i synnerhet kvinnors rättigheter.

Liisa Kauppinen tilldelades som första finländare FN:s människorättpris år 2013. Hon har också promoverats till hedersdoktor tre gånger: vid Gallaudet-universitetet 1998, vid Jyväskylä universitet 2004 och vid universitetet i Dublin 2013.

Finlands Dövas Förbund framför sina varmaste gratulationer!

Nyttiga länkar