1.9.2017

Livs-projektet avslutas – tolkutbildning på finlandssvenskt teckenspråk är nästa steg

 • Projektet Lev i vårt språk
  Studerandendena på Livs-utbildningen blomsterhyllades i slutet av seminariet.
 • Projektet Lev i vårt språk
  Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) hoppades i sitt öppningsanförande att den finlandssvenska tolkutbildningen ska få behövlig finansiering så fort som möjligt.
 • Projektet Lev i vårt språk
  Magdalena Kintopf-Huuhka och Lena Wenman berättade om planering och förverkligande av Finlandssvenska teckenspråkigas webbplats dova.fi.
 • Projektet Lev i vårt språk
  Annika Aalto (t. hö.) åskådliggjorde med hjälp av Lego hur en samordnad service på finlandssvenskt teckenspråk kunder byggas upp.
Slutseminariet för Humaks projekt Lev i vårt språk (Livs) hölls den första september i Ljusa huset i Helsingfors. Livs-projektet (2015–2017) ingår i ett revitaliseringsprogram för det finlandssvenska teckenspråket.

Livs-projektets syfte var att skapa en grund för en finlandssvensk tolkutbildning. Man började med att utarbeta läromedel och utbilda finlandssvenska teckenspråksinstruktörer. På seminariet presenterade de 14 studerande som deltagit i utbildningen sina slutarbeten, som behandlade finlandssvenska döva och deras språk och kultur. Ämnena varierade från språkforskning till sagor för barn.

Seminariet öppnades av riksdagsledamoten Mikaela Nylander som aktivt har arbetat för revitaliseringen av det finlandssvenska teckenspråket.  

Annika Aalto, som är specialsakkunnig på Finlands Dövas Förbund och också själv deltog i utbildningen, sammanfattar slutseminariet så här:

– Ur dövförbundets synvinkel och ur språkrevitaliseringsperspektiv var det från första början viktigt att utbildningen skulle öka språkmedvetenheten. Det tycker jag att den också gjorde. Samarbetet har löpt utan problem och alla har under hela projektet kommit ihåg vår gemensamma ledstjärna, det vill säga själva språket, det finlandssvenska teckenspråket.  

Seminariet avslutades med en imponerande uppvisning då studerandena framförde Vårt land på finlandssvenskt teckenspråk. Själva projektet avslutas officiellt i slutet av år 2017.

Annika Aalto konstaterar att gruppen av studerande under utbildningen har formats till en tät liten gemenskap och säger att Finlands Dövas Förbund i framtiden vill fortsätta att sammankalla gruppen så att den kan fortsätta sina fina diskussioner kring språket.

Efter Livs-projektet blir nästa steg att starta en finlandssvensk tolkutbildning, vilket Humak genom finansieringsvillkoren för har förbundit sig till. Enligt Mikaela Nylander kommer man att reserva finansiering för svensk tolkutbildning.

Dövförbundets teckenspråkiga bibliotek kommer under hösten 2017 att publicera två produkter som har blivit till genom Livs-projektet. I november publiceras en saga på fyra språk, där två av Livs-studerandena har gjort översättningen till finlandssvenskt teckenspråk som sitt slutarbete. Den andra publikationen består av anvisningar för hur man samlar in finlandssvenskt teckenspråk för språkforskning, översatta och tecknade av två anställda i Livs-projektet.

Nyttiga länkar