Finlands Dövas Förbunds valteser inför riksdagsvalet 2019

Vid det riksdagsval som genomförs söndagen den 14 april 2019 väljs riksdagsledamöterna för valperioden 2019–2023. I sina valteser kräver Finlands Dövas Förbund att statsrådet ska trygga också teckenspråkigas grundläggande rättigheter.
Nedladdningsbara filer

Finlands Dövas Förbund har gett ut sina valteser inför valet. Du kan skriva ut ditt eget exemplar av valteserna via länken här intill. Det är fritt fram att skriva ut, kopiera och distribuera förbundets valteser.

1. Tolkning

FPA:s tolkningstjänst utvecklas genom att man gör en helhetsbedömning av läget.

Teckenspråkstolkningen är den service som döva använder allra mest och lagen om tolkning är kanske den bästa i världen. Däre­mot brister det i hur lagen verkställs. Det är inte själv­klart att man alltid får en tolk i viktiga livssituationer, eller ens då det skulle vara alldeles nödvändigt. Tolk­ningstjänsterna måste också koordineras bättre.

Månne sjukhuset har beställt tolk åt mormor?

2. Undervisning

Teckenspråkiga barns inlärningsstig tryggas på ett enhetligt sätt i bestämmelserna om småbarnspedagogik och grundundervisning.

Teckenspråkslagen trädde i kraft år 2015. Men varken den eller FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har än så länge visat sig ha någon effekt vare sig i lagen om småbarnspedagogik eller i lagen om grundläggande utbildning, eftersom undervisningen behandlas enbart ur ett handikapperspektiv och inte ur ett språkperspektiv. De teckenspråkiga barnen är bosatta runt om i landet och det finns ingen enhetlig praxis för att tillämpa lagarna utgående från likvärdighet och barnens bästa.

Varför får jag inte gå i en teckenspråkig klass i grannkommunen?

3. Vårdtjänster

Vård- och digitala tjänster utvecklas genom att kompetenscentrum grundas och teckenspråkiga medverkar i att utforma servicen.

Det skulle vara bra om jag kunde sms:a till kundtjänsten.

Ytterligare

Man grundar en bredbasig delegation för teckenspråksärenden för att utvärdera hur teckenspråkslagen verkställs och hur teckenspråkigas grundläggande rättigheter och jämlikhet tillgodoses.

För att underbygga beslut behövs korrekt information;  en delegation skulle här vara absolut nödvändig. Delegationen skulle också ansvara för en teckenspråksbarometer och regelbundet följa upp och utvärdera hur teckenspråkigas grundrättigheter tillgodoses.