Vanliga frågor

Hur används penningbidragen? Hur betalar man in en donation? Var sparas mina kontaktuppgifter och hur används de? Kan jag lita på att hjälpen når sitt mål?

Penningautomatföreningen RAY står för den grundläggande finansieringen av vår verksamhet. Men i nuläget har de penninggåvor vi får från privatpersoner och företag blivit allt viktigare. Med hjälp av donationerna har förbundet kunnat åstadkomma många slag av skräddarsydd verksamhet och läger för teckenspråkiga, såväl barn, ungdomar som seniorer.  Det är fråga om väldigt viktig och vardagsnära service, som utan donerade medel rent av kunde ha varit omöjlig att genomföra.

Har Finlands Dövas Förbund insamlingstillstånd från myndigheterna?

Ja, det har vi. I Finland är insamlingsverksamheten reglerad och tillståndsbelagd, och en väsentlig sak är att penninginsamlingen ska ske utan motprestation. Alla aktörer som bedriver penninginsamling i Finland ska ha ett giltigt insamlingstillstånd, som beviljas av polisen. När insamlingstillståndet har gått ut kräver polismyndigheten alltid en redovisning för att kontrollera att de insamlade medlen har använts enligt tillståndet.

I samband med lagliga insamlingar ska uppgifter om insamlingstillstånd alltid finnas synliga så att den som ger bidrag kan bedöma om insamlingen är tillförlitlig. Finlands Dövas Förbund har två separata insamlingstillstånd eftersom tillståndsförfarandet är olika i fasta Finland och på Åland. Ibland har det förekommit att enskilda personer har låtsats vara döva och påstått sig samla in pengar till förmån för döva. Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning verkar aldrig på det sättet! Om penninginsamlaren inte har ett insamlingstillstånd är det fråga om en olaglig insamling, som kan polisanmälas.

Vi ger årligen en redovisning över vår insamlingsverksamhet. Redovisningen ska visa att insamlingsverksamheten har bedrivits i enlighet med det beviljade tillståndet och att de insamlade medlen har använts på rätt sätt. Vår insamlingsverksamhet övervakas av NEXIA tilintarkastus Oy.

Finlands Dövas Förbund vill främja god praxis i insamlingsverksamheten och hör till föreningen  Ansvarsfullt donerande  (Vala/Ando), som arbetar för att utveckla en ansvarsfull donationskultur i Finland.

Finlands Dövas Förbunds insamlingstillstånd 20172021

Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen RA/2017/264 (beviljat 9.3.2017). Insamlingstid 9.3.2017–31.12.2021 i Finland.

Ålands landskapsregering ÅLR 2016/8847 (beviljat 29.11.2016). Insamlingstid 1.1–31.12.2017 på Åland.

 

Den här artikeln ingår i
Vanliga frågor

 

Kan jag lita på att hjälpen når sitt mål?

En donation som görs på nätet registreras hos Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning under uttryckligen den verksamhet som donatorn har valt.

Merparten av penninggåvan går direkt till den verksamhet som bidragsgivaren vill stöda. Det är ändå viktigt att vara medveten om att medelanskaffning också alltid medför kostnader. Det betyder att fullt hela beloppet inte oavkortat kan gå till den valda funktionen. Men tack vara fungerande administration och transparenta tillvägagångsätt kan vi garantera att bidragen till Finlands Dövas Förbund används effektivt och på det sätt som donatorerna önskar. 

Läs gärna mer om de årliga insamlingsintäkterna, och om hur de används, i Finlands Dövas Förbunds årsbok.

Finlands Dövas Förbunds årsbok 2018.

Den här artikeln ingår i
Vanliga frågor

 

Samlar Finlands Dövas Förbund in pengar på gatan?

Ibland kontaktar folk oss om penninginsamlingar på gator och andra offentliga platser. Insamlarna visar en lapp där det står att de är döva och samlar in pengar till förmån för döva. Det förekommer också dörrknackning med samma metod. Finlands Dövas Förbund samlar aldrig in medel så här!

Mångleri och tiggeri med dövhet som täckmantel är ett beklagligt bekant fenomen sedan flera år. Ibland förekommer i sammanhanget tecken på organiserad, utländsk verksamhet. Ofta är aktörerna inte ens döva. Ur Finlands Dövas Förbunds synvinkel finns det risk för att sådan här olaglig penninginsamling kan sammanblandas med vårt förbunds officiella medelanskaffning.

I Finland är organisationernas medelanskaffning strikt reglerad och förutsätter tillstånd. Finlands Dövas Förbund har av myndigheterna utfärdade insamlingstillstånd.

Den här artikeln ingår i
Vanliga frågor
 

Vad används de donerade medlen till?

En penninggåva registreras hos Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning under den verksamhet som givaren har valt. Man kan välja både inhemska och internationella mål. Alla de verksamhetsformer som presenteras på sidan behöver mera finansiering.

Den här artikeln ingår i 
Vanliga frågor

Har du frågor?

Om du inte hittade svar på det sökte får du gärna be oss om mera information. Använd medelanskaffningens elektroniska kontaktformulär
eller vänd dig till:
Finlands Dövas Förbund rf, PB 57 (Ilkkavägen 4) 00401 HELSINGFORS
tel. (09) 58031 (växel)

Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning
tel. 09 5803 421 och 09 5803 042
e-post: varainhankinta@kuurojenliitto.fi

Tämä artikkeli esiintyy osana seuraavia sivuja