FINLANDS DÖVAS FÖRBUND

Finlands Dövas Förbund är teckenspråkiga dövas intresse-, expert- och serviceorganisation. Förbundet bevakar och främjar jämlika möjligheter för döva i alla åldrar och fungerar som sina medlemsföreningars centralorganisation.
Med en verksamhet som spänner över hundra år har Finlands Dövas Förbund långa anor och djupa rötter i dövsamhället. Den döva konstnären Albert Tallroths synsätt att döva själva ska hjälpa sig själva har också varit förbundets bärande tanke från första början till i dag.

Albert Tallroth

Konstnären Karl Albert Tallroth (1871–1899) är en av det finländska dövsamhällets framträdande personer. Hans tanke om att döva själva ska hjälpa sig själva och inte förlita sig på hjälp från hörande har citerats flitigt. Speciellt i samband med grundandet av dövföreningar spelade Tallroth en viktig roll. Han var med om att starta många föreningar i olika delar av landet.

Tallroth, som var utbildad snickare, utvecklade också aktivt den teckenspråkiga uttryckskonsten. Han översatt dikter till teckenspråk och ledde teckenkörer. I dövsamhället är hans dikt om ”värld av värme” mycket känd. Det varma landet anses syfta på dövas gemenskap; ett folk utan land men med en gemensam, varm samhörighet.

Tallroth drömde om att grunda en centralorganisation för döva, men avled vid bara 27 års ålder och hann inte se sin dröm förverkligas. Trots sin korta livstid hann han ändå lämna stora spår i dövsamhällets historia.

Förbundet grundades av döva själva och är nu Finlands äldsta organisation för personer med funktionsnedsättning. Under årtiondenas lopp har arbetet för att främja dövas språkliga och mänskliga rättigheter formats till verksamhetens kärna. Finlands Dövas Förbund är teckenspråkiga dövas intresse-, expert- och serviceorganisation. Förbundet arbetar för att döva i alla åldrar ska ha jämlika möjligheter i samhället och fungerar även som sina medlemsföreningars centralorganisation.

 På Finlands Dövas Förbunds (då Finlands Dövstumförbund) konstituerande möte år 1905 behandlades undervisningen av minderåriga barn och dövas arbetsliv. Över hundra år senare innefattar förbundets strategiska målsättningar bland annat främjandet av barns och ungdomars rätt till en teckenspråkig inlärningsmiljö och en förbättring av dövas ställning på arbetsmarknaden. -  Arbetet fortsätter.

Inom dövas kultur skildras teckenspråkets betydelse ofta som en fackla som bringar ljus i mörkret. Upplevelsen att leva som döv överskrider inte bara generationsgränserna utan också nationsgränserna. Finlands Dövas Förbund vidmakthåller sin roll som fackelbärare genom att aktivt verka i internationella dövorganisationer. Förbundets verksamhet inom utvecklingssamarbetet är omfattande och har som mål att förbättra dövas och teckenspråkens ställning.

Förbundets historia

I Finland började döva organisera sig i samband med att dövskolan i Borgå grundades år 1846 av Carl Oscar Malm, som kallas de finländska teckenspråkens och dövundervisningens fader. Den första dövföreningen grundades 1886 i Åbo på initiativ av Malms elev David F. Hirn. Snart uppstod föreningar runt om i Finland och dövförbundets konstituerande möte ägde rum 1905.

Syftet med ett förbund var att förena krafterna hos dövföreningarna som var geografiskt utspridda.

Också i dag är dövföreningarna fundamentet för förbundets verksamhet. Den högsta beslutanderätten utövas av det årliga förbundsmötet, till vilket föreningarnas delegater samlas från alla olika håll i landet.

Dövförbundet grundades i tiden av döva själva. Fortsättningsvis är förbundets styrelsemedlemmar, verksamhetsledare och omkring hälften av de anställda döva. Ända från början har också hörande med engagemang för att främja teckenspråkets ställning verkat sida vid sida med dem.

Nyttiga länkar

Carl Oscar Malm

Carl Oscar Malm (1826–1863) betecknas som de finländska teckenspråkens och dövundervisningen fader. Han grundade vårt lands första dövskola i sin hemstad Borgå år 1846.

Malm, som själv gått i skola i Stockholm, använde i undervisningen först det svenska teckenspråket, ur vilket senare både det finska och det finlandssvenska teckenspråket utvecklades.

Det teckenspråk som brukades i skolan etablerade sig bland döva och lade grunden till dövsamhällets uppkomst och föreningsverksamheten.

Numera firar vi i Finland teckenspråksdagen dag på C.O. Malms födelsedag den 12 februari.

Mission, vision och värden

Nyttiga länkar

Mission

Finlands Dövas Förbunds uppgift är att garantera dövas mänskliga rättigheter och jämlika möjligheter.

Vision

Teckenspråket är starkt livskraftigt i ett pluralistiskt, flerspråkigt och mångkulturellt samhälle.

Finlands Dövas Förbund är en ledande intresse- och expertorganisation på sitt område både nationellt och internationellt.

Värden

Finlands Dövas Förbunds värden:

  • Respekt för människovärdet
  • Social rättvisa
  • Kundcentrering
  • Tillförlitlighet
  • Gemenskap
  • Dynamik

Finlands dövas förbund är en landsomfattande centralorganisation med 43 medlemsföreningar och över 100 anställda.

Medlemsföreningarnas representanter samlas årligen till stadgeenligt förbundsmöte. Förbundsmötet har den högsta beslutanderätten inom organisationen. Styrelsen väljs av förbundsmötet och ansvarar tillsammans med ledningsgruppen för dövförbundets praktiska verksamhet.

Finlands Dövas Förbund är en teamorganisation bestående av tre avdelningar: serviceavdelningen, utvecklingsavdelningen och administrationsavdelningen. Avdelningarna är uppdelade i enheter, som i sin tur fördelar sig i team.

Styrelsen

Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, vars uppgifter är definierade i förbundets stadgar. Styrelsen ansvarar inför förbundsmötet i egenskap av verkställande beslutsorgan för dövförbundets hela verksamhet och administration. Å andra sidan ska styrelsen uppmuntra förbundsledningen och personalen att fatta självständiga beslut och i att vid utsträckning utnyttja sina befogenheter.
  • Styrelsen 2019-2020 (på bilden saknas Ronja Tammisara och Rami Kiiskinen)

Styrelsens medlemmar 2019-2020

E-postadress: fornamn.efternamn@kl-hallitus.fi

Jaana Aaltonen, puheenjohtaja
+358 50 4355 587 (txt)

Cecilia Hanhikoski
+358 40 4118 824 (txt)

Taina Helenius

Jarkko Helminen
+358405447810 (txt)

Merja Jestilä

Rami Kiiskinen

Joonas Lehtimäki
+358 50 5855 736

Bror-Erik Majors

Jari Malkamäki
+358 50 5504 796 (txt)

Ronja Tammisara
+358469516540 (txt)

Som styrelsens sekreterare fungerar Elina Pokki
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

Ekonomi och samarbete

Finlands Dövas Förbunds verksamhet möjliggörs av samarbetspartners och finansiärer. Förbundet har många olika samarbetspartners, både nationella och internationella.
Nyttiga länkar

Finlands Dövas Förbunds verksamhet omfattar allt från regional intressebevakning till internationellt samarbete. I regionverksamheten samarbetar vi med kommunsektorn, församlingar och systerorganisationer. På nationell nivå medverkar förbundet i ett flertal organ med fokus på språklig intressebevakning och funktionsnedsattas mänskliga rättigheter. Bland samarbetspartnerna finns organisationer inom den sociala sektorn, skolor, forskningsinstitut och universitet samt olika ministerer. Vi samarbetar även med riksdagens nätverk för teckenspråken. Det internationella samarbetet gäller framför allt dövhet och människorättsfrågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Finlands Dövas Förbunds ekonomi

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral Stea är huvudfinansiär för Finlands Dövas Förbunds verksamhet. Förbundet får också stöd genom olika ministerier, det kommunala socialväsendet och tipsmedlen. I samband med olika projekt samarbetar vi med stiftelser och företag. Intäkterna av förbundets egen medelanskaffning går till lägerverksamheten och utvecklingssamarbetet.

Finlands Dövas Förbund är en koncern som inbegriper Fastighets Ab Ljusa huset och KL-Support Ab. Humanistiska yrkeshögskolan Oy Humak är delägarbolag.

Finlands Dövas Förbund äger också Dövas folkhögskola som verkar i samma organisationshus, Ljusa huset i Norra Haga i Helsingfors.

 

Årsberättelse 2018

Här finns Finlands Dövas Förbunds verksamhetsberättelse 2018 som pdf-fil och i sammanfattning på finskt teckenspråk. Under Nedladdningsbara filer hittar du även balansboken för år 2018.

Videon finns tyvärr bara på finskt teckenspråk och finska.

Nedladdningsbara filer
Page updated 5.8.2019