Förbundsmötet 2020

Förhandsmeddelande om förbundsmötet 2020

Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse har beslutat att det ordinarie förbundsmötet 2020 äger rum i Åbo den 13.6.2020.
Nedladdningsbara filer

Förbundsmötet ordnas på Åbo kristliga institut (Ringbrynjegatan 7, 20380 Åbo).

Framställningar till förbundsmötet

Förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna har rätt att göra framställningar till förbundsmötet. Medlemsföreningarnas framställningar ska skickas till förbundsstyrelsen före 31.3.2020. De ska vara undertecknade av föreningens behöriga namntecknare

Ett formulär för framställningar finns att ladda ned här intill.

Framställningarna ska skickas till:

Finlands Dövas Förbund rf
Styrelsen
PB 57
00401 Helsingfors 

Val av representanter till förbundsmötet

Föreningarna väljer sina delegater till förbundsmötet vid stadgeenligt möte. Enligt förbundets stadgar har de av medlemsföreningarna valda representanterna rösträtt på förbundsmötet. Av medlemsföreningarna har dövföreningarna till sitt förfogande en (1) röst var och dessutom en (1) tilläggsröst för varje hundratal medlemmar. Övriga medlemsföreningar har en (1) röst var till förfogande.

Kontakt i ärenden som rör förbundsmötet: verksamhetsledarens assistent Elina Pokki,
elina.pokki@kuurojenliitto.fi, 040 7385089

Kontakt i ärenden som rör kandidatuppställning för personvalen: valutskottet, vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

Nominering av kandidater på Finlands Dövas Förbund rf:s förbundsmöte 2020

Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar kan föra fram kandidater inför valet av ordförande och styrelsemedlemmar, som görs på förbundsmötet sommaren 2020.
  • Styrelsen 2019-2020 (på bilden saknas Ronja Tammisara och Rami Kiiskinen)

Förslagen skickas före 31.3.2020 antingen per brev, eller som e-post från föreningens egen eller ordförandens eller sekreterarens e-postadress till:

Finlands Dövas Förbund rf, Valutskottet, PB 57, 00401 Helsingfors

eller per e-post: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

I förslaget ska följande uppgifter om kandidaten finnas:

· namn och ålder
· utbildning och yrke
· hemort samt vilken dövförening kandidaten är medlem i samt en kortfattad motivering av förslaget.

Kandidaten ska vara medlem i en av Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar. En förening kan även föreslå en annan förenings medlem. Föreningen måste ha personens samtycke till att ställa upp hen som kandidat.

Förslagen behandlas på valutskottets möte efter att utsatt datum för inlämnande av förslag har passerat. Om det bland föreningarnas kandidatförslag inte finns tillräckligt många personer för att kriterierna för en jämlik sammansättning av styrelsen ska kunna uppfyllas, kan valutskottet också på eget initiativ på annat sätt leta lämpliga kandidater. I detta syfte kan föreningarnas representanter eller enskilda personer framföra förslag till valutskottet t.ex. på föreningsdagarna, där det finns möjlighet att samtala enskilt med utskottet.

I tur att avgå år 2020 är styrelsemedlemmarna Rami Kiiskinen, Ronja Tammisara och Jarkko Helminen.

 

Bilagor 1) Formulär för nominering av kandidater på Finlands dövas förbund rf:s förbundsmöte 2020 2) Formulär för samtycke till att verka som medlem av styrelsen 

Nedladdningsbara filer
Page updated 16.1.2020