Forsknings- och ordboksarbete

På Finlands Dövas Förbund bedrivs forsknings- och ordboksarbete i finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Suvi och SignWiki

Finlands Dövas Förbund administrerar två avgiftsfria nätordbokstjänster i finskt och finlandssvenskt teckenspråk, Suvi och SignWiki.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

Suvi-tjänstens material är granskat och redigerat i ordboksform av dövförbundets teckenspråksteam. Webbplatsen öppnades 2003 och baserar sig på ordboken i finskt teckenspråk, Suomalaisen viittomakielen perussanakirja (1998). Materialet har senare utökats med andra teckenlexikon. Suvi-sidorna med finlandssvenskt teckenspråk publicerades 2015 och baserar sig på materialet i Se vårt språk! Näe kielemme! (2002).

Webbplatsen SignWiki med wikiordböcker i finskt och finlandssvenskt teckenspråk är öppen för alla. Här är det fritt fram för språkbrukarna själva att producera innehåll. Webbplatsen öppnades 2013 genom Finlands Dövas Förbunds och humanistiska yrkeshögskolan Humaks gemensamma Korpus- och wikiordboksprojekt, för vilket stiftelsen Koneen Säätiö stod som huvudfinansiär. Projektet avslutas år 2015 varefter i första hand Finlands Dövas Förbund ansvarar för att upprätthålla sidorna.

Finlands Dövas Förbund administrerar två avgiftsfria nätordbokstjänster i finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Suvi-tjänstens material är granskat och redigerat i ordboksform av dövförbundets teckenspråksteam. Webbplatsen öppnades 2003 och baserar sig på ordboken i finskt teckenspråk, Suomalaisen viittomakielen perussanakirja (1998). Materialet har senare utökats med andra teckenlexikon. Suvi-sidorna med finlandssvenskt teckenspråk publicerades 2015 och baserar sig på materialet i Se vårt språk! Näe kielemme! (2002).

 

 

 

Språknämnden för finländska teckenspråk (Institutet för de inhemska språken)

Språknämnden för finländska teckenspråk är ett språkvårdsorgan inom Institutet för de inhemska språken. Nämnden sammanträder i Finlands Dövas Förbunds lokaliteter och har som uppgift att ge principiella och allmänna rekommendationer om bruket av det finska och det finlandssvenska teckenspråket.

Språknämnden för finländska teckenspråk är ett språkvårdsorgan som lyder under Institutet för de inhemska språken. Teckenspråksnämnden sammanträder i Finlands Dövas Förbunds lokaliteter och sköter språkvården för båda våra nationella teckenspråk. Finlands Dövas Förbund sköter sekreterararuppgiften och protokollen görs på tre språk: finska, svenska och finskt teckenspråk. Protokoll och andra dokument från teckenspråksnämnden finns till påseende på språkinstitutets webbplats. Av varje nämndmöte görs också sammanfattning på finskt teckenspråk som publiceras på Finlands Dövas Förbunds webbplats. Mera information om teckenspråksnämnden finns på Institutet för de inhemska språkens webbplats.

Nyttiga länkar

Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut?

Språknämnden för finländska teckenspråk har givit ut en handledning om översättning till teckenspråk.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

I handledningen har nämnden samlat både empirisk kunskap, särskilt av personer som har finlandssvenskt eller finskt teckenspråk som modersmål, och även forskningsbaserade data. Publikationen är fyrspråkig. Videorna på finlandssvenskt teckenspråk hittar du här ovanför och på finskt teckenspråk här: Laatua viittomakielelle kääntämiseen. De svenska och finska versionerna av handledningen finns som pdf-filer.

När du laddar ner pdf-filerna på din egen dator, kan du öppna de teckenspråkiga videorna också via länkarna du hittar i början av varje kapitel.

Språknämnden för finländska teckenspråk vid Institutet för de inhemska språken (Haapanen, U-M., K. Hoyer, J. Kankkonen, O. Lönnholm, P. Mäntylä, T. Petäjäinen, J. Salonen, L. Savolainen, M. Tillander, T. Uusimäki) 2015. Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut? / Laatua viittomakielelle kääntämiseen. I varje kapitel ingår det ett sammandrag av innehållet på finlandssvenskt och finskt teckenspråk. Finlands Dövas Förbund rf, Helsingfors 2015. http://www.kuurojenliitto.fi/sv/forsknings-och-ordboksarbete#.Vdrrk85-ojg -> Hur ser en bra teckenspråkig översättning ut?

Korpusarbetet

En korpus är en lingvistiskt kodad materialbank som det går att göra sökningar i. Materialet är till nytta speciellt för språkforskare, översättare, tolkar och lärare.

Finlands Dövas Förbunds teckenspråksenhet ägnar sig åt korpusarbete i både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. En korpus är en lingvistiskt kodad materialbank som det går att göra sökningar i. Materialet är till nytta speciellt för språkforskare, översättare, tolkar och lärare. Korpusarbetet ingår i Finlands Dövas Förbunds och humanistiska yrkeshögskolan Humak[HK1] s gemensamma Korpus- och wikiordboksprojekt (2013–2015), för vilket stiftelsen Koneen Säätiö är huvudfinansiär (www.koneensaatio.fi).

Inom projektet utarbetar man för första gången systematisk id-glossning av det finska teckenspråket, dvs. man namnger tecknen. Varje tecken kombineras med sin grundform i ordboken och förses med en individuell kod (id-gloss). Den här kodningen, eller annoteringen, länkas med hjälp av programmet ELAN till en teckenspråkig video. Det innebär att man på sin dator ur videomaterialet kan söka fram alla förekommande former av ett visst tecken. Materialet översätts också till finska. Metoderna utvecklades först för det finska teckenspråket och tillämpas sedan på det finlandssvenska teckenspråksmaterialet.

Materialurvalet har gjorts utgående från redan befintligt material. Det första materialet som annoteras är Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland på finskt teckenspråk. Annoteringen av det finlandssvenska teckenspråket inleddes med intervjumaterial som samlats under ett forskningsprojekt som Finlands Dövas Förbund och Forskningscentralen för de inhemska språken genomförde 1998–2002. Annoteringspraxis utvecklas i samarbete med Teckenspråkscentret vid Jyväskylä universitet. Projektet utarbetar också strukturer för att ställa det teckenspråkiga materialet till förfogande för forskning.

Namngivningen av tecknen gagnar också ordboksarbetet. De tecken som finns i korpusmaterialet kan läggas till i ordböckerna Suvi och SignWiki och med hjälp av korpusen får man mera information om hur tecknen används. Det allmänspråkliga materialet lämpar sig också för användning inom språkvården. Projektmaterialet placeras i FIN-CLARINs Språkbank, där vem som helst kan titta på det.

Asiasanoja:

korpus, annotera, annotering, id-gloss, Elan, teckenspråksforskning, språkvetenskap, lingvistik, korpuslingvistik, ordbok, lexikon, finskt teckenspråk, finlandssvenskt teckenspråk

Nyttiga länkar
  • Handboken  ”Working Together” om teckenspråksarbete inom utvecklingssamarbete

Handboken ”Working Together” om teckenspråksarbete inom utvecklingssamarbete

Utgångspunkten för teckenspråksarbetet och den egenmakt detta leder till för gemenskapens del är dokumentation och forskning i språket. Handboken poängterar vikten av arbetsmetoder som är förankrade i språkgemenskapen – i praktiken betyder detta att döva teckenspråkiga själva utför arbetsuppgifterna i teckenspråksarbetet.
Nyttiga länkar

Nätpublikationen Working Together – Manual for Sign Language Work within Development Cooperation innehåller riktlinjer och exempel på best practice för hur man ska genomföra teckenspråksarbete tillsammans med en dövgemenskap. Utgångspunkten för teckenspråksarbetet och den egenmakt detta leder till för gemenskapens del är dokumentation och forskning i språket. Handboken poängterar vikten av arbetsmetoder som är förankrade i språkgemenskapen – i praktiken betyder detta att döva teckenspråkiga själva utför arbetsuppgifterna i teckenspråksarbetet.

I teckenspråksarbetet ingår många viktiga element och arbetet är betydligt mer omfattande än endast ordboksarbete. I fokus för teckenspråksarbetet ligger språkgemenskapens språkliga uppvaknande och att erbjuda döva möjligheter att lära sig grunderna om språk, forskningsmetoder och mänskliga rättigheter. Detta leder till ökad språklig medvetenhet och ökade kunskaper och färdigheter. Teckenspråksarbetet kan på sikt leda till ett officiellt erkännande av teckenspråk i lagstiftningen.

Handbokens syfte är att beskriva metoderna för hur teckenspråksarbete kan genomföras. De döva medlemmarna i språkgemenskapen får kompetens i och kunskap om hur de kan förbättra sin situation i samhället. Denna inlärning sker genom att döva blir undervisade av en utbildare. ’Balkanmodellen’ som presenteras i handboken har utvecklats och tillämpats av Finlands Dövas Förbund inom utvecklingssamarbetsprojekt tillsammans med dövgemenskaperna i Albanien och Kosovo.

Utgångspunkten för handboken är mänskliga rättigheter. Referensramen som används är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna människorättskonvention erkänner att jämlikhet och mänskliga rättigheter för döva är beroende av tillgång till teckenspråk. Handboken följer också de policyer som dövas världsförbund (WFD) satt upp.

Informationen i handboken är tillgänglig både på International Sign och på skriven engelska. Handbokens målgrupper är döva (i utvecklingsländer), utbildare som jobbar i samarbete med dövgemenskaper, organisationer och institutioner som finansierar och genomför utvecklingsprojekt, och övriga samarbetspartners och statliga institutioner och representanter som samarbetar med döva.

Handboken är ett resultat av samarbete mellan Finlands Dövas Förbund, dövas världsförbund (WFD) och de två nationella dövorganisationerna i Albanien och i Kosovo.

De sju kapitlen i handboken tar upp följande teman

  1. Introduktion – referensram, målgrupper och huvudbudskap
  2. Grundläggande information om tecknade språk och teckenspråksarbete
  3. Att starta teckenspråksarbete – en första kartläggning och att planera arbetet
  4. Element som behövs i teckenspråksarbetet & arbetsmetoder
  5. Ämnen för undervisning inom teckenspråksarbetet
  6. Best practice och utmaningar – t.ex. gällande kommunikation, dövgemenskapens delaktighet och att genomföra arbetet i praktiken
  7. Sammandrag ”Gör ej” – vanliga misstag som borde undvikas

Handboken hittar du här: www.slwmanual.info

Page updated 30.8.2019