Internationellt samarbete

Finlands Dövas Förbund är en ansedd samarbetspartner i hela världen.

Utvecklingssamarbetet

Finlands Dövas Förbund bedriver ett omfattande utvecklingssamarbete för dövas rättigheter i olika delar av världen.
Nyttiga länkar

Största delen av världens döva bor i utvecklingsländerna. Fördomar, fattigdom och brist på utbildning och teckenspråkigt kamratstöd försvårar deras liv. I värsta fall är de språklösa, outbildade och isolerade, till och med i den egna familjen. Finlands Dövas Förbund vill bära ansvar för att förbättra levnadsförhållandena för döva också utanför Finlands gränser. Förbundet har blivit internationellt känt för sin expertis på teckenspråksområdet och inom dövarbetet.

Genom utvecklingssamarbetet eftersträvar man att stärka teckenspråkets juridiska ställning och förbättra tillgången till teckenspråkig information. Tolkningstjänster och dövundervisning är viktiga områden att utveckla. Ofta har grundandet av en egen dövorganisation i partnerlandet varit startskottet för en förbättring av dövas situation.

Finlands Dövas Förbund har ett flertal pågående utvecklingssamarbetsprojekt i Balkanområdet, Afrika och Sydostasien inom ramen för ett partnerskapsprogram som syftar till att förbättra förhållandena för funktionshindrade. Föreningen Samverkan inom funktionsnedsättning är en samarbetsorganisation för nio finländska handikapp- och patientorganisationer. Utöver projektarbetet försöker Finlands Dövas Förbund påverka utvecklingspolitiken för att förbättra dövas mänskliga rättigheter. Arbetet görs tillsammans med partnerländernas systerorganisationer.

Döva och teckenspråket i utvecklingsländerna

Ofta är teckenspråkets ställning i u-länderna väldigt svag. Endast en liten del av u-ländernas döva barn går i skola och av dem får bara en bråkdel undervisning på teckenspråk.

I många länder är kännedomen om döva fortfarande mycket bristfällig och dövhet något man skäms över. I värsta fall göms ett dövt barn rent av undan för omvärlden. Särskilt dålig är situationen för döva flickor och kvinnor.

I många länder har döva inte heller fullständiga medborgarrättigheter. De får till exempel inte rösta eller gifta sig med en annan döv. Merparten döva lever dessutom i yttersta fattigdom.

Ofta är teckenspråkets ställning i u-länderna väldigt svag. I en del länder har något teckenspråk inte ens kommit att utvecklas eftersom döva inte har haft kontakt med varandra. När teckenspråket är eftersatt har döva heller inga teckenspråkiga förebilder.

Endast en liten del av u-ländernas döva barn går i skola och av dem får bara en bråkdel undervisning på teckenspråk. Sällan kan lärarna teckenspråk ens i dövskolor eller specialklasser, vilket leder till att få döva lyckas gå ut skolan.

För ett barn utan språk påverkas hela den kognitiva, psykiska och sociala utvecklingen. Barnet har knappa möjligheter att förstå den omgivande världen. Följden blir att det i vuxen ålder kan vara svårt att klara vardagliga saker på egen hand.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning betonar barnets rätt till ett språk och medborgarnas rätt att använda sitt eget språk. De här rättigheterna är ofta väldigt fjärran för döva i utvecklingsländerna. Också i dessa länder är en stärkt status för teckenspråket den viktigaste faktorn för att dövas situation ska bli bättre. Här spelar utvecklingssamarbetet en central roll.

Samarbetsprojekten

Det grundläggande i Finlands Dövas Förbunds utvecklingssamarbete är att stärka dövorganisationerna i partnerländerna så att de kan åstadkomma en bättre livskvalitet för sina medlemmar.

Många gånger inleds arbetet med att man börjar bygga upp en organisationsverksamhet i landet. Inom utvecklingssamarbetet är det särskilt viktigt att backa upp intressebevakning och utbildning. Genom intressebevakningen går man in för att påverka attityderna hos både myndigheterna och den breda allmänheten. Syftet här är också att förbättra dövas möjligheter att få arbete. Samarbetsprojekten inbegriper undervisning i teckenspråk och dövmedvetenhet för både döva och deras familjer, man utbildar tolkar och utvecklar grundläggande utbildning för döva barn.

Albanien

Stöd av det albanska dövförbundets kurser i intressebevakning, organisationsverksamhet, teckenspråk och teckenspråkstolkning 2013–2015.

Projektet går ut på att genom utbildning stöda uppbyggnaden av det albanska nationella dövförbundets medlemsorganisation och intressebevakning samt att utveckla såväl forskningen och undervisningen i teckenspråk som tolkutbildningen.

I Albanien har döva inte samma möjligheter att delta som den hörande befolkningen. Genom att utveckla intressebevakningen kan det albanska dövförbundet medverka effektivare i t.ex. lagstiftningen för att dövas situation ska tryggas bättre. Genom att förbättra teckenspråksforskningen och -undervisningen samt tolkutbildningen främjas dövas rättigheter till undervisning och information på teckenspråk. Utöver dövförbundet gagnar projektet också alla döva medlemmar och deras närstående samt de viktigaste ministerierna och myndigheterna inom t.ex. social- och undervisningssektorn.

Projektet är en fortsättning på det samarbete mellan förbunden i Albanien och Finland som inleddes 2000.

Projektet genomförs inom ramen för Samverkan inom funktionsnedsättning http://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/ och finansieras av Finlands utrikesministerium och Finlands Dövas Förbund.

Samarbetspartner
Albaniens dövförbund ANAD

Finlands Dövas Förbunds kontaktperson
Inkeri Lahtinen
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

Etiopien

Projektet för att stärka etiopiska döva kvinnors resurser och motarbeta hiv- och aids 2013–2015.

Projektet är ägnat att främja döva kvinnors ställning och minska hivsmittan bland döva i Etiopien.

Det är svårt för döva att få information om smittsamma sjukdomar på teckenspråk och antalet fall av hiv-smitta bland döva etiopier ligger över landets genomsnitt. Projektet syftar till att öka döva kvinnors kännedom om både sexualhälsa och kvinnors rättigheter samt att förbättra deras utkomstmöjligheter. Framför allt gagnar det döva kvinnor i de åtta projektregionerna men även döva män informeras om kvinnors rättigheter samt om hiv och aids.

Projektet är en fortsättning på det samarbete mellan Finlands och Etiopiens dövförbund som startade 2004. 

Projektet genomförs inom ramen för Samverkan inom funktionsnedsättning http://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/ och finansieras av Finlands utrikesministerium och Finlands Dövas Förbund.

Samarbetspartner
Dövförbundet i Etiopien ENAD 

Finlands Dövas Förbund
kontaktperson Katarina Butera
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

 

Kambodja

Projektet för stärka dövsamhället och öka dövkännedomen i Kambodja 2016 – 2018

Antalet döva och hörselnedsatta i Kambodja uppskattas till ca 50 000. Av dem är det endast någon enstaka procent som brukar teckenspråk och får undervisning, eller som ens har träffat en annan döv. Majoriteten döva lever i yttersta armod.

Det nuvarande projektet är en fortsättning på den samverkan med det kambodjanska dövsamhället som inleddes redan 1999 och ingår i en långsiktig samarbetsplan. Syftet är att döva i Kambodja ska bli självständigare och bättre knutna till dövsamhället i projektområdena Phnom Penh, Kampong Cham och Kampot.

Projektets mål är att öka dövkännedomen i det kambodjanska samhället genom information om dövhet, dövas rättigheter och teckenspråk. Genom att stärka dövsamhället eftersträvar man även att odla en kollektiv dövidentitet. Syftet är att döva i Kambodja ska bli handlingskraftigare och uppnå bättre levnadsförhållanden.

Projektet genomförs inom ramen för Samverkan inom funktionsnedsättning http://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/ och finansieras av Finlands utrikesministerium och Finlands Dövas Förbund.

Samarbetspartner
Maryknoll Cambodia 

Finlands Dövas Förbund
kontaktperson Johanna Karinen
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

Kosovo

Projektet för att stöda utvecklingen av det kosovanska dövförbundets intressebevaknings-, organisations- och teckenspråksarbete samt utbildningen av tolkar och undervisningen av döva 2013–2015

Projektet bistår dövförbundet i Kosovo genom att utbilda lokalföreningarna, stöda intressebevakningen och administrationen, utveckla teckenspråksforskningen och produktionen av undervisningsmaterial samt förbättra utbildningen av tolkar, teckenspråkslärare och klassbiträden.

Tillgången på teckenspråkiga tolkningstjänster är skral och analfabetism tiofalt vanligare bland döva än bland hörande. Bristen på tolkningstjänster leder till att döva blir isolerade från samhället och analfabetismen orsakar bl.a. stor arbetslöshet och fattigdom. Genom att stöda förbundet stärker man dess förmåga att följa upp hur service verkställs och genom att förbättra kvaliteten på undervisningen av döva främjar man deras möjligheter till vidarestudier och bättre arbete. Förutom dövförbundet gagnar projektet även alla döva medlemmar och deras närstående samt de viktigaste ministerierna och myndigheterna, t.ex. inom social- och undervisningssektorn.

Projektet utgör en fortsättning på det samarbete som det finländska och det kosovanska förbundet inledde 2003. 

Projektet genomförs inom ramen för Samverkan inom funktionsnedsättning http://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/ och finansieras av Finlands utrikesministerium och Finlands Dövas Förbund.

Samarbetspartner
Dövförbundet i Kosovo, KAD 

Finlands Dövas Förbund
kontaktperson: Inkeri Lahtinen
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

Malawi

Utvecklings- och utbildningsprojektet för dövförbundet i Malawi

Projektet inriktar sig på att stärka det malawiska nationella dövförbundet genom att utbilda förbundsstyrelsen och -personalen samt lokalföreningarna.

Döva i Malawi har inte möjligheter till jämlik medverkan och teckenspråket är inte heller erkänt som deras första språk, trots att Malawi har ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fördomarna beträffande dövhet är fortfarande starka. 

Genom påverkansarbete och information avser projektet att omforma samhällsattityderna och inverka på beslutsfattande, serviceutveckling och tillgodoseendet av rättigheter.  

Projektet gagnar i första hand döva och deras närstående samt det nationella dövförbundet, som genom insatserna kan förbättra sin organisatoriska förmåga.  

Projektet är en fortsättning på samarbetet mellan dövförbunden i Finland och Malawi som inleddes 2008.

Projektet genomförs inom ramen för Samverkan inom funktionsnedsättning http://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/ och finansieras av Finlands utrikesministerium och Finlands Dövas Förbund.

Samarbetspartner
Dövförbundet i Malawi MANAD

Finlands Dövas Förbund
kontaktperson Ossi Oinonen
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

Uganda

Teckenspråks- och intressebevakningsprojektet i Uganda

Projektets mål är att förbättra dövas och deras närståendes förmåga att kommunicera på teckenspråk. Samma satsning gäller även personalen inom den offentliga sektorn. Bättre teckenspråkskunskaper och en etablerad ställning för språket främjar döva barns utveckling och att döva integreras i samhället samt att service och information görs tillgänglig. Projektverksamheten är förlagd till regioner där döva inte tidigare har varit organiserade och där merparten döva har svaga eller obefintliga kunskaper i teckenspråk.

Syftet är också att hjälpa döva i projektområdena att organisera sig och driva sina egna intressen. Projektet idkar intressebevakning för döva och för teckenspråkets status på både lokal och nationell nivå. Genom påverkansarbete och information avser man att omforma attityderna i samhället och påverka beslutsfattande, serviceutveckling och tillgodoseendet av rättigheter.

Projektet utgör en fortsättning på det samarbete mellan dövförbunden i Finland och Uganda som inleddes 2008.

Projektet genomförs inom ramen för Samverkan inom funktionsnedsättning http://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/ och finansieras av Finlands utrikesministerium och Finlands Dövas Förbund.

Samarbetspartner
Dövförbundet i Uganda UNAD 

Finlands Dövas Förbund 
kontaktperson Katarina Butera
fornamn.efternamn@kuurojenliitto.fi

 

Dövspecifik intervjustudie – en kvalitativ lägesutredning och ett verktyg för intressebevakning 2014 - 2015

I samband med arbetet för att främja dövas rättigheter innebär bristen på statistiskt tillförlitliga och kvalitativt heltäckande fakta om döva och teckenspråken en stor utmaning överallt i världen.

I projektet utarbetas en serie frågor att riktas specifikt till döva och sedan görs en kvalitativ intervjuundersökning om dövas livssituation. I studien granskar man särskilt hur de rättigheter som ingår i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning görs gällande för döva i fråga om utbildning, sysselsättning, tolkningstjänster och tillgång till information. 

Målet är att öka kännedomen om vilka särdrag som betecknar en intervjuundersökning med döva och teckenspråkiga. Syftet är också att ge dövorganisationerna praktiska instrument för att utföra en intervjuundersökning och för att samarbeta med myndigheterna. Pilotprojektets bästa praxis sammanställs i en handbok som publiceras på nätet på engelska och med internationella tecken. På detta sätt får dövorganisationerna praktiskt material till stöd i arbetet för dövas språkliga rättigheter. Både dövsamhällena och de aktörer som samlar information inom dövsamhällena eller har dem som målgrupp för sin verksamhet drar nytta av pilotprojektet och handboken.

Projektet genomförs av Finlands Dövas Förbund i samarbete med dövförbundet och statistikcentralen i Albanien.

Handboken distribueras via Finlands Dövas Förbunds, Dövas världsförbunds och organisationen Samverkan inom funktionsnedsättning webbplatser och nätverk.

Projektet genomförs inom ramen för Samverkan inom funktionsnedsättning http://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/ och finansieras av Finlands utrikesministerium och Finlands Dövas Förbund.

Teckenspråket inom utvecklingssamarbetet – handboksprojektet 2013 – 2015

Genom projektet utarbetas en handbok om teckenspråksarbetet inom utvecklingssamarbetet i form av en nätpublikation på engelska och med internationella tecken. I handboken sammanställs de bästa tillvägagångssätten och inlärningserfarenheterna som Finlands Dövas Förbund och andra experter på området har gjort beträffande teckenspråksarbetet inom utvecklingssamarbetet.

Målet är att bredda kännedomen om en samhällsförankrad approach och om teckenspråkets betydelse i samband med utvecklingssamarbete bland döva, samt att ge dövsamhällena redskap och kapacitet att arbeta för sina språkliga rättigheter.

Handboken är till nytta för både dövsamhällena och för dem som inom utvecklingssamarbetet fokuserar på dövsamhällen och/eller teckenspråksrelaterade funktioner.

Projektet genomförs av Finlands Dövas Förbund i samarbete med dövförbunden i Albanien och Kosovo.

Handboken distribueras via Finlands Dövas Förbunds, Dövas världsförbunds och organisationen Samverkan inom funktionsnedsättnings webbplatser och nätverk.

Projektet genomförs inom ramen för Samverkan inom funktionsnedsättning http://www.vammaiskumppanuus.fi/sv/ och finansieras av Finlands utrikesministerium och Finlands Dövas Förbund.

Kontaktperson på Finlands Dövas Förbund
Inkeri Lahtinen
fornamn.efternamn@kl-deaf.fi

 

Handboken ”Working Together” om teckenspråksarbete inom utvecklingssamarbete
  • Handboken  ”Working Together” om teckenspråksarbete inom utvecklingssamarbete

Nätpublikationen Working Together – Manual for Sign Language Work within Development Cooperation innehåller riktlinjer och exempel på best practice för hur man ska genomföra teckenspråksarbete tillsammans med en dövgemenskap. Utgångspunkten för teckenspråksarbetet och den egenmakt detta leder till för gemenskapens del är dokumentation och forskning i språket. Handboken poängterar vikten av arbetsmetoder som är förankrade i språkgemenskapen – i praktiken betyder detta att döva teckenspråkiga själva utför arbetsuppgifterna i teckenspråksarbetet.

I teckenspråksarbetet ingår många viktiga element och arbetet är betydligt mer omfattande än endast ordboksarbete. I fokus för teckenspråksarbetet ligger språkgemenskapens språkliga uppvaknande och att erbjuda döva möjligheter att lära sig grunderna om språk, forskningsmetoder och mänskliga rättigheter. Detta leder till ökad språklig medvetenhet och ökade kunskaper och färdigheter. Teckenspråksarbetet kan på sikt leda till ett officiellt erkännande av teckenspråk i lagstiftningen.

Handbokens syfte är att beskriva metoderna för hur teckenspråksarbete kan genomföras. De döva medlemmarna i språkgemenskapen får kompetens i och kunskap om hur de kan förbättra sin situation i samhället. Denna inlärning sker genom att döva blir undervisade av en utbildare. ’Balkanmodellen’ som presenteras i handboken har utvecklats och tillämpats av Finlands Dövas Förbund inom utvecklingssamarbetsprojekt tillsammans med dövgemenskaperna i Albanien och Kosovo.

Utgångspunkten för handboken är mänskliga rättigheter. Referensramen som används är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Denna människorättskonvention erkänner att jämlikhet och mänskliga rättigheter för döva är beroende av tillgång till teckenspråk. Handboken följer också de policyer som dövas världsförbund (WFD) satt upp.

Informationen i handboken är tillgänglig både på International Sign och på skriven engelska. Handbokens målgrupper är döva (i utvecklingsländer), utbildare som jobbar i samarbete med dövgemenskaper, organisationer och institutioner som finansierar och genomför utvecklingsprojekt, och övriga samarbetspartners och statliga institutioner och representanter som samarbetar med döva.

Handboken är ett resultat av samarbete mellan Finlands Dövas Förbund, dövas världsförbund (WFD) och de två nationella dövorganisationerna i Albanien och i Kosovo.

De sju kapitlen i handboken tar upp följande teman

  1. Introduktion – referensram, målgrupper och huvudbudskap
  2. Grundläggande information om tecknade språk och teckenspråksarbete
  3. Att starta teckenspråksarbete – en första kartläggning och att planera arbetet
  4. Element som behövs i teckenspråksarbetet & arbetsmetoder
  5. Ämnen för undervisning inom teckenspråksarbetet
  6. Best practice och utmaningar – t.ex. gällande kommunikation, dövgemenskapens delaktighet och att genomföra arbetet i praktiken
  7. Sammandrag ”Gör ej” – vanliga misstag som borde undvikas

Handboken hittar du här: www.slwmanual.info

 

Internationella organisationer

Finlands Dövas Förbund har starkt engagerat sig i verksamheten i Dövas världsförbund, Dövas europeiska union och Dövas nordiska råd.

Dövas Nordiska Råd (DNR)

Det nordiska samarbetet mellan teckenspråkiga och Dövas Nordiska Råd (DNR) har en lång historia. Rådet arbetar för dövas jämlika ställning i samhället.

Dövas europeiska union (EUD)

I Europa verkar Dövas europeiska union, European Union of the DEAF (EUD). Organisationens mål är att i Europa främja dövas rättigheter och möjligheter. För närvarande är Finlands Dövas Förbunds verksamhetsledare Markku Jokinen också ordförande för EUD.

Dövas världsförbund (WFD)

De nationella dövförbunden bildar tillsammans Dövas världsförbund, World Federation of the Deaf (WFD), som verkar för att dövas mänskliga rättigheter ska göras gällande i FN-konventionernas anda.

Finlands Dövas Förbund har haft en stark roll i WFDs verksamhet och finländare har i över 30 år verkat i organisationens ledning. Nästan lika länge har världsförbundets kansli varit stationerat i Finland, i samma hus som Finlands Dövas Förbund. För närvarande är dövförbundets utvecklingsdirektör Kaisa Alanne medlem av världsförbundets styrelse.

 

 

 

Nyttiga länkar

Liisa Kauppinen

Finlands Dövas Förbunds tidigare verksamhetsledare och Dövas världsförbunds hedersordförande, organisationsrådet Liisa Kauppinen är en av 2000-talets mest bemärkta döva. Hon har gjort en remarkabel internationell karriär och tilldelades som första finländare, och därtill som den första i Norden, FN:s människorättspris år 2013. Samma pris har tidigare mottagits av till exempel Martin Luther King och Nelson Mandela. Kauppinen hade en central roll under beredningen av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I egenskap av företrädare för Dövas världsförbund lyckades hon i konventionen förhandla in alla de punkter som rör dövas och teckenspråkigas rättigheter. När Kauppinen fick FN:s människorättspris nämndes i motiveringarna även hennes insatser för att främja kvinnors rättigheter och funktionshindrade kvinnors situation.

Liisa Kauppinen var Finlands Dövas Förbunds verksamhetledare i en så gott som obruten följd 1976-2006 och ordförande för Dövas världsförbund 1995–2003. Redan före det fungerade hon som världsförbundets vice ordförande och generalsekreterare. Utöver FN har hon verkat som rådgivare för WHO och Unesco.

Liisa Kauppinen är ett föredöme för många människor världen över. Som pensionär har hon utöver internationella uppdrag också ägnat sig åt frivilligarbete i Finland. I en intervju som dövförbundet gjorde hösten 2014 nämner hon som sina egna förebilder döva som hon träffat inom frivilligarbetet, personer som varit tvungna att kämpa sig genom olika svårigheter i livet. ”De är verkliga vardagshjältar”, anser den flerfalt prisbelönade Kauppinen.

Page updated 14.9.2017