Intressebevakning

Vi bevakar att teckenspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses på olika livsområden. Viktiga insatsområden är teckenspråkigas möjligheter att sköta ärenden och få information på sitt modersmål.

Omfattande intressebevakning

Teckenspråkiga ställs fortsättningsvis inför mängder av utmaningar i vardagen: på rådgivningsbyråer, i samband med dagvård, skola, arbetsliv och kommunal service. Myndigheterna fattar ofta beslut på basis av bristfällig information och otillräcklig reglering i lagstiftningen. Särskilt svårt är det för finlandssvenska teckenspråkiga att få service på sitt modersmål.

Finlands Dövas Förbunds uppgift är att bevaka och främja dövas mänskliga rättigheter och jämlika möjligheter. Förbundet hjälper och ger råd åt dövföreningarnas medlemmar samt informerar myndigheter och serviceproducenter om teckenspråkigas behov och önskemål.                                  

Finlands Dövas Förbund deltar aktivt i beredningen av lagar och följer noggrant hur till exempel ratificeringsprocessen i fråga om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framskrider. Intressebevakningen omfattar hela landet och sköts i samarbete med medlemsföreningar, systerorganisationer och andra organisationer.

Dövförbundets språkliga intressebevakning stöder sig på Finlands grundlag 17 § 3 mom. som fastslår att ”Rättigheterna för dem som använder teckenspråk --- skall tryggas genom lag.”

De språkliga rättigheterna

Alla har rätt att använda sitt modersmål eller första språk. För döva är teckenspråket det naturligaste. I Finland har vi två nationella teckenspråk: det finska och det finlandssvenska. Finlands Dövas Förbund arbetar för att förbättra teckenspråkiga personers möjligheter till tjänster på sitt eget teckenspråk.

För teckenspråkiga är service som produceras på det egna språket den bästa servicen. Det gäller i synnerhet grupper med specialbehov, exempelvis barn, äldre och personer med mentala problem. Alla döva har laglig rätt till avgiftsfri tolkningstjänst. Men att sköta saker och ting med hjälp av tolk är ändå ett sekundärt alternativ.

Jag hittade en massa leksaker hos oss som inte var våra. När jag började reda ut saken visade det sig att vårt barn trodde att hen fått dem av daghemmet, trots att de bara var till låns. Personalen hade inte försäkrat sig om vad barnet ville utan bara nickade åt det som barnet tecknade… - Teckenspråkig mamma med tre barn i åldrarna 1 månad, 4 år och 6 år (Språkpolitiskt program för teckenspråken i Finland)

Finlands Dövas Förbund arbetar för att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses på olika livsområden.  Viktiga områden är till exempel småbarnspedagogiken, skolan, arbetslivet och den offentliga servicen. Det språkpolitiska programmet för teckenspråken i Finland 2010–2015 betonar framför allt behovet av en teckenspråklag och att en delegation för teckenspråksärenden tillsätts, att basservice på teckenspråk säkerställs och att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska tillämpas i praktiken i Finland.  På förbundets intressebevakningsblogg kan man läsa hur strävandena mot de här målsättningarna framskrider (på finska). 

Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

Regionala diskussionsforum

Vintern och våren 2018 ordnas ett antal regionala forum där teckenspråkiga kan diskutera med aktörer som fattar beslut i frågor som rör dem. Bland annat tar man upp hur vård- och landskapsreformen påverkar teckenspråkigas vardag. Forumen ordnas på sex orter runt om i Finland.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer
Alueelliset foorumit juliste

På de regionala forumen kan teckenspråkiga och beslutsfattare behandla t.ex. hur teckenspråkigas rättigheter tillgodoses i samband med social- och hälsovårdsreformen. Forumen erbjuder också dövföreningarna möjligheter att nätverka med såväl andra föreningar som med myndigheter i regionen

Sammanlagt ordnas fem regionala forum samt ett eget forum för finlandssvenskar. Diskussionerna grundar sig på Finlands Dövas Förbunds publikationer Teckenspråkssprånget* respektive Föreningsprogrammet*.

Forumen sträcker sig över två dagar. På fredagarna koncentrerar vi oss på de språkliga rättigheterna inom ramen för kampanjen för teckenspråkssprånget. Lördagarna ägnar vi åt att tala om hur föreningsprogrammet, som antogs av förbundsmötet, kan genomföras i vardagen. 

Anteckna de datum som passar dig i din kalender redan nu:

  • 23–24.2.2018 Uleåborg
  • 9-10.3.2018 Tammerfors
  • 23–24.3.2018 Kuopio
  • 13–14.4.2018 Åbo
  • 27–28.4.2018 Helsingfors
  • 4-5.5.2018 Borgå (finlandssvenskt forum)

* Det teckenspråkiga språnget: Utvärdering och fortsättning av det språkpolitiska programmet för teckenspråken i Finland 2010–2015

*Föreningsprogrammet: Föreningarnas nuläge utreddes med hjälp av två enkäter. Utgående från enkätresultaten utarbetades föreningsprogrammets vision och åtgärdsförslag.

Ytterligare uppgifter:

Kaarina Huovinen
Kampanjkoordinator (teckenspråkssprånget)
+358 44 752 5259 (sms, Whatsapp)

kaarina.huovinen@kuurojenliitto.fi

Tiina Hedrén
Organisationsplanerare (föreningsprogrammet)
+358 44 752 5256 (sms, Whatsapp)

tiina.hedren@kuurojenliitto.fi

 

Teckenspråkssprånget
Föreningsprogram
Föreningsprogram PDF, 8.12 MB

Rätten till information

Tänk dig att du knäpper på tv:n och ser allvarstyngda ansikten i direktsändning från en pressinformation. En polis talar länge och väl men du förstår inget av det han säger. På text-tv läser du att det har varit skottlossning i ett köpcentrum i grannskapet men du får inte klart för dig om den farliga situationen är över eller pågår. Det är ännu sex timmar tills nyheterna på finska teckenspråk sänds.

Det här kunde vara en beskrivning av vardagen för en teckenspråkig döv. Långt ifrån alla döva är så starkt tvåspråkiga att en nyhet skriven på finska eller svenska kan ge dem en övergripande bild av händelseförloppet. Genom kommunikationspolitisk intressebevakning eftersträvar Finlands Dövas Förbund att öka mängden teckenspråkig samhällsinformation till exempel på nätet. Ett konkret sätt att förbättra tillgången till information skulle vara att lägga till teckenspråkstolkning på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk i samband med direktsänd myndighetsinformation. 

Idealet är att den språkliga informationen framförs på teckenspråk och den icke-språliga på ett visuellt sätt. Det mediala informationsflödet är så enormt att allt naturligtvis inte kan översättas till teckenspråk. Men t.ex. bara mera textning av tv-program skulle ge döva ökad tillgång till information.

En viktig del av den kommunikationspolitiska intressebevakningen är tillgängligheten till nödtjänster. För närvarande ska nödtextmeddelanden skickas till regionala mobiltelefonnummer. Riksdagen godkände år 2015 en lagändring som gör det möjligt att sända textmeddelanden till det allmänna nödnumret 112.  I praktiken kan nöd-sms ändå sändas till 112 först efter att det nya nödcentralssystemet har blivit färdigt. Dövförbundet följer tillsammans med sina samarbetspartner noggrant hur 112-nödmeddelandetjänsten utvecklas. 

Finlands Dövas Förbund vill för sin del förbättra sin medlemskårs färdigheter att verka i informationssamhället. Det går man in för genom aktiva informationsinsatser på teckenspråk.

Nyttiga länkar

Rådgivning vid diskriminering

Enligt Finlands grundlag är alla lika inför lagen. ”Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, --- eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person” (6 § Jämlikhet). Det är detta Finlands Dövas Förbund tas fasta på i sitt antidiskrimineringsarbete.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

Verksamheten riktar speciellt in sig på att följa upp fall där en person har utsatts för diskriminering på grund av dövhet eller teckenspråkighet.

För detta intressebevakningsarbete samlar Finlands Dövas Förbund in information om upplevd diskriminering med hjälp av ett webbformulär. Med exempel ur det levande livet kan man för beslutsfattare och myndigheter visa vad teckenspråkiga råkar ut för i vardagen. Erfarenheterna framförs alltid i form av anonyma exempel.

Om du har blivit utsatt för diskriminering och behöver hjälp eller råd kan du kontakta Finlands Dövas Förbunds experter. För närvarande kan förbundet dock inte erbjuda juristtjänster för till exempel domstolsbehandling.

Page updated 2.11.2018