Kulturdagarnas tävlingsregler

  • Kulttuuripäivien logo

Regler för tävlingarna på Dövas 30 riksomfattande kulturdagar

Nedladdningsbara filer

Här hittar du kulturdagarnas tävlingsregler för såväl uppvisningarna och konst- och hobbyarbetena  som för lagfrågesporten och den individuella frågesporten.

REGLER FÖR TÄVLINGSUPPVISNINGARNA

1. DELTAGANDE
2. DELTAGARAVGIFTER
3. TÄVLINGSSERIER
4. SCENUPPVISNINGAR – KATEGORIER OCH REGLER
5. UPPVISNINGARNAS ORDNINGSFÖLJD
6. SCEN OCH DEKOR
7. DOMARBEDÖMNING OCH PUBLIKOMRÖSTNING
8. RESULTAT OCH PRISUTDELNING

1. DELTAGANDE

En person (eller en grupp) som har teckenspråket som modersmål eller första språk kan delta i tävlingsuppvisningarna som representant för en skola, förening eller klubb eller som obunden. Att anmäla sig som obunden tävlingsdeltagare innebär att man inte representerar någon skola, förening eller klubb. En tävlingsdeltagare kan anmäla sig med tre uppvisningar i varje uppvisningskategori (se punkt 4: Scenuppvisningar - kategorier och regler).

Anmälning till tävlingen görs med en blankett som finns på Finlands Dövas Förbunds webbplats: www.kuurojenliitto.fi/kulttuuripaivat-2018

I samband med anmälningen ska uppvisningens namn och dess längd i minuter anges. Vi önskar också en kortfattad beskrivning av uppvisningen med tanke på tolkningen. Tävlingsdeltagarna kan på anmälningsblanketten skriva önskemål om vilken tid de vill framföra uppvisningen (t.ex. på förmiddagen, efter lunchen eller på eftermiddagen).
 

2. DELTAGARAVGIFTER
Tävlingsdeltagarna ska betala deltagaravgift enligt anvisningarna nedan. När deltagaravgiften är betald får man delta med en eller flera uppvisningar som representant för en skola, förening eller klubb, eller som obunden. Obs! Tävlingsdeltagarna får avgiftsfritt besöka kulturdagsevenemanget i Verkatehdas i Tavastehus under veckoslutet 26–27.5.2017.

Deltagaravgifterna ska betalas till Finlands Dövas Förbunds konto senast 4.5.2018.

Barn och ungdomar (under 18 år)                 10 €
Vuxna (över 18 år)                                            15 €
Elevgrupp (under 18 år, minst 2 pers.)         30 €

Mottagare:                               Finlands Dövas Förbund rf
Kontonummer (IBAN):           FI75 5780 0720 1688 76
BIC/SWIFT-kod:                       OKOYFIHH
Meddelande:                            KULTTUURIPÄIVÄT 2018

                                                    (Meddelandet är obligatoriskt för att pengarna ska landa rätt) 
 

3. TÄVLINGSSERIER

Det finns två tävlingsserier som är indelade enligt följande åldersgrupper:

Serien för barn och ungdomar (under 18 år)
och
Serien för vuxna (över 18 år)

Obs! Om en eller flera personer över 18 år deltar i en gruppuppvisning tillsammans med barn och ungdomar hör uppvisningen hemma i serien för vuxna. Det ska också anges på anmälningsblanketten till tävlingen om personer över 18 år deltar i en uppvisning tillsammans med barn och ungdomar.

4. SCENUPPVISNINGAR – KATEGORIER  OCH REGLER

Med scenuppvisning avses en konstnärlig uppvisning i fri form på en scen. Tävlingsdeltagaren kan t.ex. teckna, dansa eller skådespela.  För uppvisningarna finns två kategorier: solouppvisning och gruppuppvisning.

Solouppvisning
En solouppvisning är en individuell uppvisning som framförs av en enda person. Uppvisningens tema och form är fri. Uppvisningens tema, namn och genre ska anges i anmälningen. En solouppvisning får vara högst tio (10) minuter lång. Uppvisningens längd ska anges i anmälningen.

Gruppuppvisning
I en gruppuppvisning deltar minst två personer.  Uppvisningens tema och form är fri. Uppvisningens tema, namn, genre samt gruppledarens namn ska anges i anmälningen. En gruppuppvisning får vara högst tjugo (20) minuter lång. Uppvisningens längd ska anges i anmälningen.

Obs! En enskild person kan delta i den ena eller i båda kategorierna (solo- och gruppuppvisning) antingen som obunden eller som representant för någon skola, förening eller klubb.
Personen kan t.ex. delta som obunden i två solouppvisningar och som representant för någon klubb i en gruppuppvisning.  Samma person får dock delta i högst tre (3) uppvisningar i samma kategori.

5. UPPVISNINGARNAS ORDNINGSFÖLJD

Ordningsföljden för de olika uppvisningarna offentliggörs efter sista anmälningsdagen. Efter att ordningsföljden är klar förbinder varje tävlingsdeltagare och grupp sig till att framföra sin uppvisning då det är deras tur, vid den tidpunkt som angetts.

En tävlingsledare ansvarar för uppvisningarnas ordningsföljd och för att ordningen står fast. Tävlingsledaren samarbetar med domare, scenfunktionärer och programledare. Tävlingsdeltagare som försenar sig till sin tur att uppträda blir av tävlingsledaren omplacerad till den sista uppvisningstiden. Tävlingsledaren informerar alla ovan nämnda om detta.

Obs! Domarna har rätt att avbryta en uppvisning om de anser att den bryter mot god sed eller om den avsevärt överskrider den tid som har angetts som uppvisningens längd. Domarna meddelar tävlingsdeltagaren och tävlingsledaren om detta.

6. SCEN OCH DEKOR

Alla tävlingsuppvisningar äger rum i Vanaja-salen på Verkatehdas i Tavastehus, bilder av scenen finns att se här: www.verkatehdas.fi/tekniikka/vanaja-sali

Tävlingsdeltagarna ska själva hålla reda på scendekor och scenkostymer som ingår i deras uppvisning. På tävlingsplatsen får man inte ta eller låna material och utrustning utan personalens tillstånd. 

På anmälningsblanketten finns olika alternativ för ljussättning, av vilka man ska välja ett. Om användning av specialeffekter, t.ex. rökmaskin, kan avtalas separat med kulturproducenten.  

Om användning av bild-, video- och musikmaterial ska avtalas separat och i god tid med kulturproducenten. Upphovsrättsliga frågor i samband med uppvisningen ska kontrolleras på förhand om uppvisningen baserar sig på en skriven källa (manus, sångtext, dikt m.m.) eller om musik spelas till uppvisningen. De ersättningar som ska betalas till upphovsrättsorganisationerna är i allmänhet väldigt små och stjälper alltså inte föreningens ekonomi. Tävlingsdeltagaren ska också försäkra sig om att ha tillstånd att uppträda i föreningens eller klubbens namn. På det sättet undviker man tråkiga överraskningar!

Tävlingsdeltagaren är skyldig att ge kulturproducenten en redogörelse om upphovsrätten gällande den egna uppvisningen. Mera information hittar man via upphovsrättsorganisationerna nedan:

TEOSTO (www.teosto.fi) Upphovsrättsorganisation för kompositörer, textförfattare, musikarrangörer och musikförläggare.  

KOPIOSTO (www.kopiosto.fi) Upphovsrättsorganisation för upphovsmän, förläggare och utövande konstnärer.   

GRAMEX (www.gramex.fi) Upphovsrättsorganisation för utövande artister och ljudupptagningsproducenter.             .  

KUVASTO (www.kuvasto.fi) Upphovsrättsorganisation för visuella konstnärer.    

TUOTOS (www.tuotos.fi) Upphovsrättsorganisation för AV-producenter.

7. DOMARE, BEDÖMNINGSKRITERER OCH PUBLIKOMRÖSTNING

Finlands Dövas Förbunds kulturproduktion utser domarna som bedömer solo- och gruppuppvisningarna. Domarpanelen består av tre domare. Domarpanelen utvärderar uppvisningarna såväl i serierna för barn och ungdomar som i serierna för vuxna och väljer ut de bästa av dem.  

Uppvisningarna bedöms som helheter bestående av den/de uppträdandes prestationer och kostymering samt scenografi och ljussättning.

Utöver domarbedömningen genomförs i slutet av kulturdagarna en publikomröstning för att utse publikens favorit. Publiken väljer till sin favorit en uppvisning ur vardera serien.  

8. UPPVISNINGSRESULTAT OCH PRISUTDELNING

Domarpanelen tillkännager valet av de bästa uppvisningarna i samband med kulturdagarnas prisutdelning. Resultaten publiceras också på Finlands Dövas Förbunds webbplats och i Dövas tidskrift.

I båda uppvisningsserierna är priset för bästa solouppvisning och bästa gruppuppvisning ett stipendium, som överräcks vid prisutdelningen på söndag eftermiddag 27.5.2018. Det är önskvärt att alla tävlingsdeltagare stannar kvar till prisutdelningen. Samtliga tävlingsdeltagare får även ett deltagardiplom på platsen, eller per post.    
 

REGLER FÖR KONST- OCH HOBBYARBETEN

1. DELTAGANDE
2. DELTAGARAVGIFTER
3. TÄVLINGSSERIER
4. KATEGORIER OCH REGLER
5. INLÄMNING AV TÄVLINGSBIDRAG
6. BEDÖMNING AV TÄVLINGSBIDRAGEN
7. RESULTAT OCH PRISUTDELING

 

1. DELTAGANDE

En person som har teckenspråket som modersmål eller första språk kan delta i tävlingen som representant för en skola, förening eller klubb eller som obunden. Att anmäla sig som obunden tävlingsdeltagare innebär att man inte representerar någon skola, förening eller klubb.

Anmälning till tävlingen i konst- och hobbyarbeten görs med en blankett som finns på Finlands Dövas Förbunds webbplats: www.kuurojenliitto.fi/kulttuuripaivat-2018

Fyll i anmälningsblanketten omsorgsfullt. Om du har frågor gällande anmälningsblanketten, kontakta Finlands Dövas Förbunds kulturproducent. Deltagandet i tävlingen är personligt. En tävlingsdeltagare får inte lämna in kopierade arbeten eller andras arbeten i sitt eget namn. Den som gör detta blir diskvalificerad.
 

2. DELTAGARAVGIFTER

Tävlingsdeltagarna ska betala deltagaravgift enligt anvisningarna nedan. När deltagaravgiften är betald får man delta med ett eller flera konstverk eller hobbyarbeten som representant för en skola, förening eller klubb, eller som obunden. Obs! Tävlingsdeltagarna får avgiftsfritt besöka kulturdagsevenemanget i Verkatehdas i Tavastehus under veckoslutet 26–27.5.2017.

Deltagaravgifterna ska betalas till Finlands Dövas Förbunds konto senast 4.5.2018.

Barn och ungdomar (under 18 år)                 10 €
Vuxna (över 18 år)                                            15 €
Elevgrupp (under 18 år, minst 2 pers.)         30 €

Mottagare:                               Finlands Dövas Förbund rf
Kontonummer (IBAN):           FI75 5780 0720 1688 76
BIC/SWIFT-kod:                       OKOYFIHH
Meddelande:                            KULTTUURIPÄIVÄT 2018

                                                    (Meddelandet är obligatoriskt för att pengarna ska landa rätt) 
 

3. TÄVLINGSSERIER

Deltagarna i tävlingen i konst- och hobbyarbeten indelas i två serier enligt ålder. Serien för barn och ungdomar har egna underserier med specifika åldersgrupper. I båda serierna ska deltagarna anmäla sig med antingen individuella arbeten eller grupparbeten.

Serien för barn och ungdomar (under 18 år), individuella arbeten/grupparbeten
a. Under skolåldern
b. Lågstadiet
c. Högstadiet
d. Studerande på andra stadiet, under 18 år (gymnasium, yrkesskola, folkhögskola)

Serien för vuxna (över 18 år), individuella arbeten/grupparbeten

4. KATEGORIER OCH REGLER  

Tävlingskategorierna är sammanlagt fyra:

1) Bildkonst
2) Hobbyarbeten
3) Fotografering
4) Digital konst

Deltagarna kan anmäla sig till en eller flera kategorier, med högst tre verk per kategori. Temat är fritt i alla kategorier, det är alltså bara att använda sin fantasi!

Man kan delta i tävlingen för konst- och hobbyarbeten individuellt eller i grupp. Tävlingsbidraget får vara högst två år gammalt. Om verket har framställts under handledning, till exempel i samband med konstundervisning, ska arbetet anmälas som grupparbete. Exempel på sådana här är bland annat elevarbeten, ifall eleverna har gjort flera arbeten som baserar sig på samma idé.  

REGLER FÖR BILDKONST

En enskild person eller en grupp kan delta i en eller flera av följande kategorier, med sammanlagt högst tre konstverk. Konstverkens form och storlek är fri.

Målningar                                 t.ex. akvarell-, akryl- eller oljemålning eller blandteknik.
Teckningar                                t.ex. blyerts-, kol-, tusch-, eller färgpennsteckningar eller blandteknik.
Serier                                         t.ex. serieteckningar i färg eller svartvitt.
Skulpturer                                 t.ex. trä-, ler- eller gipsskulpturer.
Grafik                                         t.ex. monotypier, etsningar, akvatinter och träsnitt.
Fri teknik                                   t.ex. installationer. Material och utförande är fritt, t.ex. metall, textil, trä.

 

REGLER FÖR HOBBYARBETEN

Hobbyarbetena kan vara traditionella eller av modern typ. Till tävlingskategorin hör olika bruks- och prydnadsföremål såsom metall- och snickeriarbeten, stickade och virkade arbeten, sömnadsarbeten, specialhandarbeten m.m. Storleken på hobbyarbetena är fri. En tävlingsdeltagare eller grupp kan delta i kategorin hobbyarbeten med högst tre arbeten.

REGLER FÖR FOTOGRAFIER

Bidragen till fototävlingen kan vara tagna med analog kamera (kinofilm) eller digitalkamera. Bilderna får inte manipuleras med bildbehandlingsprogram (digital konst). Fotografiernas storlek är fri. En tävlingsdeltagare eller grupp kan delta i en eller i båda av följande kategorier med högst tre fotografier:

1) Svartvita eller färgfotografier
2) Enhetlig bildserie (3-4 bilder)

Obs! Fotografierna ska lämnas in färdigt utprintade på papper, vi rekommenderar att du använder fotopapper!

REGLER FÖR DIGITAL KONST

Digital konst är konst som har skapats på en dator och printats ut på fotopapper. Det kan vara t.ex. en bildmanipulation av ett fotografi, ett grafiskt arbete som du gjort själv från början till slut, eller ett på annat sätt skapat digitalt verk. Formen och storleken är fri. En tävlingsdeltagare eller grupp kan delta i kategorin digital konst med högst tre bilder.  I anmälningen ska anges vilket program som har använts vid framställningen av verket (t.ex. Adobe Photoshop, Autodesk Sketchbook).

Kom ihåg att kolla upphovsrättsbestämmelserna! Arbetet ska vara tävlingsdeltagarens eget från början till slut. Det är inte tillåtet att använda bilder av andra konstnärers verk.

Obs! Verket ska lämnas in färdigt utprintat på papper, vi rekommenderar att du använder fotopapper!

5. INLÄMNING AV TÄVLINGSBIDRAG

Tävlingsdeltagarna ska leverera sina tävlingsbidrag direkt till konstgalleriet på Verkatehdas i Tavastehus (Paasikiventie 2, Tavastehus), tidigast fredag 25.5.2018 kl. 14:00 och senast 26.5.2018 kl. 9:00.  På galleriet i Verkatehdas kan deltagarna fritt välja var tävlingsbidraget ska placeras, Finlands Dövas Förbunds kulturproduktion reserverar bordsplats för alla konst- och hobbyarbeten på förhand. 

Obs! Elevgrupper kan skicka/lämna in sina tävlingsbidrag i god tid till kulturproduktionen (i Ljusa huset) som sedan ser till att verken förs till galleriet i Verkatehdas. Kontakta kulturproduktionen om det uppstår problem med någonting.

6. BEDÖMNINGEN AV TÄVLINGSBIDRAGEN

För varje tävlingskategori finns två poängdomare som arbetar tillsammans. Poängdomarnas uppgift är att bedöma tävlingsbidragen. Varje tävlingskategori har sina egna bedömningskriterier. Vid bedömningen beaktas även hur tävlingsreglerna har följts. För varje kategori räknas poängdomarnas poäng ihop och verken rangordnas enligt antalet poäng. Om två tävlingsbidrag får samma antal poäng konfererar poängdomarna sinsemellan och avgör resultatet.

7. RESULTAT OCH PRISUTDELNING

Tävlingsresultaten och utlåtandena om de vinnande verken offentliggörs i samband med prisutdelningen, resultaten publiceras även på Finlands Dövas Förbunds webbplats och i Dövas tidskrift.

I alla kategorier prisbelönas de bästa konst- och hobbyarbetena med stipendier, som överräcks vid prisutdelningen på söndag eftermiddag 27.5.2018. Det är önskvärt att alla tävlingsdeltagare stannar kvar till prisutdelningen. Samtliga tävlingsdeltagare får också ett deltagardiplom på platsen, eller per post. 

REGLER FÖR INDIVIDUELL- OCH LAGFRÅGESPORT

1. ALLMÄNNA ANVISINGAR
2. DELTAGANDE
3. DELTAGARAVGIFTER
4. SERIER
5. RESULTAT OCH PRISUTDELNING

1. ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Både enskilda personer och föreningslag kan delta i frågesporterna. Lagfrågesporten och den individuella frågesporten är två skilda tävlingar.

2. DELTAGANDE

Det går att delta i frågesport endast via föreningarna. Lagfrågesporten kan genomföras om minst tre lag har anmält sig till tävlingen. Den individuella frågesporten kan genomföras om minst tre deltagare har anmält sig till tävlingen. Anmälning till frågesporterna görs med en blankett som finns på Finlands Dövas Förbunds webbplats: www.kuurojenliitto.fi/kulttuuripaivat-2018

3. DELTAGARAVGIFTER

Tävlingsdeltagarna ska betala deltagaravgift enligt anvisningarna nedan.

Deltagaravgifterna betalas till Finlands Dövas Förbunds konto senast 4.5.2018.

Individuell frågesport (per deltagare)           15 €
Lagfrågesport (3 personer)                             45 €

Mottagare:                               Finlands Dövas Förbund rf
Kontonummer (IBAN):          FI75 5780 0720 1688 76
BIC/SWIFT-kod:                    OKOYFIHH
Meddelande:                            KULTTUURIPÄIVÄT 2018

                                                    (Meddelandet är obligatoriskt för att pengarna ska landa rätt) 

4. SERIER

LAGFRÅGESPORT FÖR FÖRENINGARNA
Ett lag får ha högst tre medlemmar. Varje förening kan delta med ett lag. Föreningen ska uppge de tre lagmedlemmarnas namn samt namnet på en reservmedlem. Tävlingen omfattar 10 frågor jämte tilläggsfrågor ifall flera lag har uppnått samma poängtal.

Obs! En person som tävlar i ett lag kan även delta i den individuella frågesporten.

INDIVIDUELL FRÅGESPORT
Tävlingsdeltagaren ska utöver sitt eget namn också uppge föreningens namn.  Tävlingen omfattar 10 frågor jämte tilläggsfrågor ifall flera tävlande har uppnått samma poängtal.

5. RESULTAT OCH PRISUTDELNING

Resultaten offentliggörs genast när tävlingen är avgjord och i samband med prisutdelningen. Resultaten publiceras även på Finlands Dövas Förbunds webbplats och i Dövas tidskrift.

I båda serierna består priset av ett stipendium, som överräcks vid prisutdelningen på söndag eftermiddag 27.5.2018. Det är önskvärt att alla tävlingsdeltagare stannar kvar till prisutdelningen. Samtliga tävlingsdeltagare får också ett deltagardiplom på platsen, eller per post.

Page updated 2.3.2018