Till våra donatorer

Också ett litet bidrag har stor betydelse

Vanliga frågor

Hur används penningbidragen? Hur betalar man in en donation? Var sparas mina kontaktuppgifter och hur används de? Kan jag lita på att hjälpen når sitt mål?

Penningautomatföreningen RAY står för den grundläggande finansieringen av vår verksamhet. Men i nuläget har de penninggåvor vi får från privatpersoner och företag blivit allt viktigare. Med hjälp av donationerna har förbundet kunnat åstadkomma många slag av skräddarsydd verksamhet och läger för teckenspråkiga, såväl barn, ungdomar som seniorer.  Det är fråga om väldigt viktig och vardagsnära service, som utan donerade medel rent av kunde ha varit omöjlig att genomföra.

Har Finlands Dövas Förbund insamlingstillstånd från myndigheterna?

Ja, det har vi. I Finland är insamlingsverksamheten reglerad och tillståndsbelagd, och en väsentlig sak är att penninginsamlingen ska ske utan motprestation. Alla aktörer som bedriver penninginsamling i Finland ska ha ett giltigt insamlingstillstånd, som beviljas av polisen. När insamlingstillståndet har gått ut kräver polismyndigheten alltid en redovisning för att kontrollera att de insamlade medlen har använts enligt tillståndet.

I samband med lagliga insamlingar ska uppgifter om insamlingstillstånd alltid finnas synliga så att den som ger bidrag kan bedöma om insamlingen är tillförlitlig. Finlands Dövas Förbund har två separata insamlingstillstånd eftersom tillståndsförfarandet är olika i fasta Finland och på Åland. Ibland har det förekommit att enskilda personer har låtsats vara döva och påstått sig samla in pengar till förmån för döva. Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning verkar aldrig på det sättet! Om penninginsamlaren inte har ett insamlingstillstånd är det fråga om en olaglig insamling, som kan polisanmälas.

Vi ger årligen en redovisning över vår insamlingsverksamhet. Redovisningen ska visa att insamlingsverksamheten har bedrivits i enlighet med det beviljade tillståndet och att de insamlade medlen har använts på rätt sätt. Vår insamlingsverksamhet övervakas av NEXIA tilintarkastus Oy.

Finlands Dövas Förbund vill främja god praxis i insamlingsverksamheten och hör till föreningen  Ansvarsfullt donerande  (Vala/Ando), som arbetar för att utveckla en ansvarsfull donationskultur i Finland.

Finlands Dövas Förbunds insamlingstillstånd 20172021

Polisstyrelsen, Lotteriförvaltningen RA/2017/264 (beviljat 9.3.2017). Insamlingstid 9.3.2017–31.12.2021 i Finland.

Ålands landskapsregering ÅLR 2016/8847 (beviljat 29.11.2016). Insamlingstid 1.1–31.12.2017 på Åland.

 

Den här artikeln ingår i
Vanliga frågor

 

Kan jag lita på att hjälpen når sitt mål?

En donation som görs på nätet registreras hos Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning under uttryckligen den verksamhet som donatorn har valt.

Merparten av penninggåvan går direkt till den verksamhet som bidragsgivaren vill stöda. Det är ändå viktigt att vara medveten om att medelanskaffning också alltid medför kostnader. Det betyder att fullt hela beloppet inte oavkortat kan gå till den valda funktionen. Men tack vara fungerande administration och transparenta tillvägagångsätt kan vi garantera att bidragen till Finlands Dövas Förbund används effektivt och på det sätt som donatorerna önskar. 

Läs gärna mer om de årliga insamlingsintäkterna, och om hur de används, i Finlands Dövas Förbunds årsbok.

Finlands Dövas Förbunds årsbok 2018.

Den här artikeln ingår i
Vanliga frågor

 

Samlar Finlands Dövas Förbund in pengar på gatan?

Ibland kontaktar folk oss om penninginsamlingar på gator och andra offentliga platser. Insamlarna visar en lapp där det står att de är döva och samlar in pengar till förmån för döva. Det förekommer också dörrknackning med samma metod. Finlands Dövas Förbund samlar aldrig in medel så här!

Mångleri och tiggeri med dövhet som täckmantel är ett beklagligt bekant fenomen sedan flera år. Ibland förekommer i sammanhanget tecken på organiserad, utländsk verksamhet. Ofta är aktörerna inte ens döva. Ur Finlands Dövas Förbunds synvinkel finns det risk för att sådan här olaglig penninginsamling kan sammanblandas med vårt förbunds officiella medelanskaffning.

I Finland är organisationernas medelanskaffning strikt reglerad och förutsätter tillstånd. Finlands Dövas Förbund har av myndigheterna utfärdade insamlingstillstånd.

Den här artikeln ingår i
Vanliga frågor
 

Vad används de donerade medlen till?

En penninggåva registreras hos Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning under den verksamhet som givaren har valt. Man kan välja både inhemska och internationella mål. Alla de verksamhetsformer som presenteras på sidan behöver mera finansiering.

Den här artikeln ingår i 
Vanliga frågor

Har du frågor?

Om du inte hittade svar på det sökte får du gärna be oss om mera information. Använd medelanskaffningens elektroniska kontaktformulär
eller vänd dig till:
Finlands Dövas Förbund rf, PB 57 (Ilkkavägen 4) 00401 HELSINGFORS
tel. (09) 58031 (växel)

Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning
tel. 09 5803 421 och 09 5803 042
e-post: varainhankinta@kuurojenliitto.fi

Donatorregister

Registerbeskrivning för donatorregistret i Finlands Dövas Förbunds nättjänst. Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §
  • Sisaruukset halaavat riemuissaan. Tustalla syksyinen kaupunkinäkymä.

1. Registeransvarig
Finlands Dövas Förbund rf (FO-nummer 0213564-6)
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
tel. 09 580 31
www.kuurojenliitto.fi

2. Donatorregistrets kontaktperson
Eija Tiainen
Finlands Dövas Förbund rf, PB 57, 00401 HELSINGFORS
tel. 09 5803 421
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

3. Registrets namn
Finlands Dövas Förbunds nättjänsts donatorregister

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna
Personuppgifterna samlas genom Finlands Dövas Förbunds medelanskaffnings nättjänst för att upprätthålla ett donatorregister, för att behandla, arkivera och statistikföra de donationer som användarna av nättjänsten gör, samt i enlighet med personuppgiftslagen i samband med ändamål som rör Finlands Dövas Förbunds verksamhet och forskning.

5. Registrets datainnehåll
Personuppgifter

  • För- och efternamn
  • E-postadress
  • Postadress
  • Donatorns kundnummer

Övriga uppgifter: data om de donationer som den registrerade har gjort.

6. Regelrätta informationskällor
Registeruppgifterna baserar sig på besök i nättjänsten. Person- och donatoruppgifter inhämtas då en relation mellan registerföraren och donatorn upprättas och under relationen genom de meddelande som donatorn ger till registerföraren. En donatorrelation uppstår då en person gör en donation via nättjänsten.

7. Överlämnande av registeruppgifter
Registeruppgifter överlämnas ej till utomstående.

8. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Registeruppgifter överförs ej utanför EU eller EES.

9. Principer för skydd av registret
Donatorregistret är ovillkorligen konfidentiellt och vederbörligen skyddat mot utomstående. Donatorregistret är skyddat mot intrång genom en brandmur. Uppgifterna kopieras regelbundet i händelse av eventuella störningar. På webbservern finns ett tillfälligt register över donatorer som registrerats via nätet. Donatorregistret är åtkomligt endast för personer som genom sitt arbete har rättigheter och erforderliga lösenord till det.

10. Rätt till insyn
Alla vars uppgifter finns i donatorregistret har rätt att kontrollera sina uppgifter (personuppgiftslagen 26–28 §). Den som önskar kontrollera sina uppgifter ska begära detta med en egenhändigt undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling, eller personligen begära detta hos den registeransvariga (personuppgiftslagen 28 §).

11. Rätt till korrigering av uppgift
Alla vars uppgifter finns i donatorregistret har rätt att kräva korrigering av felaktig uppgift i registret. Yrkan på korrigering är bäst att framföra skriftligt per e-post eller brev. Den kan även göras muntligt om det är fråga om ett klart och enkelt fel.

Vid yrkan på korrigering av uppgift ska registerföraren informeras om vilken uppgift som ska rättas till, om uppgiften helt ska strykas som obehövlig, eller, om man kräver att en felaktig uppgift ska korrigeras, ska den ersättande texten uppges ordagrant. Ju precisare och tydligare en begäran om korrigering är, desto lättare är det för registerföraren att behandla den

Begäran av korrigering av registeruppgifter ska skickas till Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning:
Finlands Dövas Förbund rf
Medelanskaffningen
Ilkkavägen 4, 00400 Helsingfors
tel. 09 580 31 (växel)
varainhankinta@kuurojenliitto.fi

12. Övriga rättigheter som rör behandling av personuppgifter
Uppgifterna i donatorregistret kan användas som adresskälla för nyhetsbrev och direktmarknadsföring, om den registrerade inte uttryckligen har förbjudit direktmarknadsföring. För elektronisk direktmarknadsföring begär man den registrerade om särskilt tillstånd. 

Den registrerade har rätt att förbjuda registerföraren att behandla uppgifter som gäller hen för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar (personuppgiftslagen 30 §).

 

Page updated 10.3.2017