Regionala tjänster

Finlands Dövas Förbunds anställda i regionerna bistår förbundets medlemsföreningar och kunder i frågor som gäller föreningsverksamhet, sysselsättning och samhällsservice.

Riksomfattande verksamhet

Regionpersonalen erbjuder tjänster för döva i olika åldrar och olika livssituationer över hela landet och är specialiserade på antingen servicehandledning, föreningshandledning eller it-handledning.
Nyttiga länkar

En viktig del av regionpersonalens arbete går ut på att med olika samarbetspartner utveckla tjänster som lämpar sig för teckenspråkiga och deras anhöriga. De regionala tjänsterna finansieras av Penningautomatföreningen RAY. 

Finlands Dövas Förbund koordinerar också den teckenspråkiga frivilligverksamheten (Viva) och främjandet av sysselsättningen i regionerna.  Därtill ordnar man anpassningskurser i olika delar av landet.

Föreningshandledning

Föreningshandledningen syftar till att stöda dövföreningarna och kretsarna i föreningsverksamheten och i regional intressebevakning.

Den regionpersonal som fokuserar på föreningshandledning kan hjälpa dövföreningar och -klubbar t.ex. med att planera verksamheten och anskaffa medel.  För föreningsmedlemmarna ordnas kurser i medborgarverksamhet och påverkansarbete och för förtroendevalda även kurser i stresshantering och motivation. Tillsammans med medlemskåren utvecklar regionpersonalen också den teckenspråkiga fritids- och kamratverksamheten.

Nyttiga länkar

Servicehandledning

Regionpersonalens servicehandledning är avsedd för teckenspråkiga kunder som behöver råd om t.ex. social- och hälsovårdstjänster, boende, arbete eller skötsel av penningärenden.
Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer

Vid behov samverkar regionpersonalen både med kundernas anhöriga och social- och hälsovården eller andra aktörer inom den offentliga servicen. Regionpersonalen kan också anvisa kunder som behöver aktiviteter att delta i dövas fritids- och kamratverksamhet.  

Sysselsättnings -koordinatorerna

Sysselsättningskoordinatorerna arbetar med att förbättra teckenspråkigas förutsättningar att få jobb samt med intressebevakning som hör ihop med detta.

Delvis gör koordinatorerna även kundarbete, främst i form av distanstjänster.

Nyttiga länkar

Den teckenspråkiga frivilligverksamheten (Viva)

Genom frivilligverksamheten vill man förebygga utslagning och stöda klienternas deltagande i samhället. Som stödpersoner fungerar teckenspråkskunniga personer som utbildats för den här formen av frivilligverksamhet.
Nyttiga länkar

Den teckenspråkiga frivilligverksamheten Viva riktar sig till döva, personer med nedsatt hörsel och dövblinda. Målet är att skapa förutsättningar för växelverkan med andra och på det sättet stärka gemenskapskänslan mellan klienterna. Arbetet baserar sig på samverkan mellan frivilligarbetare och yrkesfolk. Viva arrangerar utbildning och grupphandledning, koordinerar stödpersonsnätverket och ger råd vid utvecklingen av det teckenspråkiga kamratstödet. Viva verkar främst i huvudstadsregionen och i Tammerfors men också på annat håll i landet. Samarbetspartner i verksamheten är Dövas servicestiftelse, föreningen Finlands dövblinda rf, ASPA-stiftelsen och församlingarnas dövarbete.

Om du är intresserad av att arbeta som stödperson eller utföra någon annan form av frivilligarbete, eller själv behöver en stödperson, kontakta Vivas koordinator.

Anpassningskurser

Mångsidiga anpassningskurser ger välbefinnande, kamratstöd i vardagen och en stor portion gott humör.

Anpassningskurserna erbjuder aktiviteter i kursform som stöder det sociala välbefinnandet. Personer i alla åldrar samt familjer får råd och anpassningsträning på en mängd olika livsområden. Kurserna har ordnats i över 40 år och finansieras av Penningautomatföreningen.

Årligen ordnas kring tio kurser runt om i Finland. En del av dem är veckoslutskurser, andra en vecka långa. Kursprogrammen omfattar allt från familjekurser till grundkurser för invandrare. Deltagarna får kamratstöd och möjligheter att kommunicera på sitt modersmål. Viktigt är också att kunna koppla av och få inhämta nya krafter.

Närmare uppgifter om kurs- och lägerutbudet finns i förbundets kurs- och evenemangskalender.

Anpassningsträningens mål är att stärka deltagarnas språk- och kommunikationsfärdigheter, stöda deras livsbalans och förebygga utslagning.

Ansökningarna till anpassningskurserna ska lämnas in senast det datum som anges i kurskalendern. Där finns också närmare information om kurserna och ansökningsblanketter. Information och blanketter kan också fås av förbundets regionpersonal eller anpassningsträningens kursplanerare.

It-handledning

Regionanställda med ansvar för it-handledning ger teckenspråkiga individuell vägledning i att använda dator och annan informationsteknik och ordnar också kurser med informationsteknik som tema.
Nyttiga länkar

De regionanställda som sköter service- och it-handledningen hör organisatoriskt till Finlands Dövas Förbunds process Stöd av kundens verksamhetsförutsättningar.

Finlands Dövas Förbunds kundregister och EU:s dataskydd

Kundregistret används av Finlands Dövas Förbunds servicehandledning och har förnyats i början av 2018. Uppgifterna i registret sparas och uppdateras i enlighet med EU:s dataskyddslag, som trädde i kraft 2018.

Enligt EU:s dataskyddslag behövs kundens samtycke till att uppgifter om hen sparas och uppdateras. Kunden har också rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som finns i registret.  

Användningen av Finlands Dövas Förbunds kundregister 

1. Registret används av servicehandledningens regionanställda (tidigare habiliteringssekreterarna) för att sköta kundernas ärenden.

2. Uppgifterna behövs även för statistikföring så att man ska veta hur många teckenspråkiga det finns i Finland. Statistiken hjälper oss att utveckla våra tjänster och påverka den offentliga servicen. Några exempel: 

  • hur många i åldern 65+ bor det i en viss region
  • behövs teckenspråkig boendeservice i regionen
  • hur stor grupp människor berörs av någon viss åtgärd i samband med kommunens eller landskapets planeringsarbete, t.ex. i fråga om teckenspråkig information eller tidsbeställning inom hälso- och sjukvården. 

3. För att utveckla regionarbetet gör vi en bedömning av hurdana klubbar och kurser eller hurdan handledning regionens döva behöver, och av vad de önskar. 

4. Antalet kunder rapporteras till verksamhetens finansiär, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

5. Det är endast servicehandledningens regionpersonal som ser och behandlar kunduppgifterna.   

Du som är kund hos oss sedan tidigare:

Om allt detta är klart för dig behöver du inte göra någonting. Dina uppgifter är i tryggt förvar.  

Om du är ny kund:

Fyll i formuläret om SAMTYCKE här intill så för vi in dina uppgifter i Finlands Dövas Förbunds kundregister. Vi tar kontakt när dina uppgifter har behandlats.  

Om du vill korrigera dina kontaktuppgifter eller stryka dina uppgifter ur registret, fyll i en BEGÄRAN OM GRANSKNING AV PERSONUPPGIFTER. Formuläret finns under Nyttiga länkar här intill.

Om du har frågor, kontakta regionpersonalen eller direktör Helena Torboli. En länk till kontaktuppgifterna finns här intill (på finska).

Nyttiga länkar
Nedladdningsbara filer
Page updated 8.11.2018