Teckenspråkstolkning

Den teckenspråkiga tolkningstjänstens uppgift är att underlätta för döva att delta i samhället på lika villkor. I Finland anordnas tolkningstjänsterna av FPA. Uppföljningen av hur tjänsten fungerar ur medlemskårens synvinkel är en viktig del av Finlands Dövas Förbunds intressebevakningsarbete.

Rätt till tolkningstjänst

Alla döva, vuxendöva, dövblinda och personer med nedsatt hörsel eller nedsatt talfunktion har rätt till tolkningstjänst (lag om tolkningstjänst för handikappade personer 133/2010). Rätten att anlita tolk gäller alla åldersgrupper, från småbarn till seniorer.
Nyttiga länkar

Studietolkning

Hjärtliga gratulationer, du har fått en studieplats! Ansökte du redan om ett beslut om studietolkning hos Centret för tolkningsservice för handikappade, som underlyder FPA? Gör det så fort som möjligt. När du har fått ett beslut om att studietolkning beviljas ska du genast kontakta FPAs tolkförmedling och beställa en studietolk.

I början kan det kännas tyngre att studera tillsammans med hörande än vad du är van vid. Du måste koncentrera dig på både studierna och tolkningen samtidigt. Det blir lättare när du med dina lärare, studiekamrater och tolkar diskuterar vad det innebär att studera med hjälp av tolk och ni tillsammans kommer överens om praktiska frågor. Det finns mycket information (på finska) om studietolkning på webbplatsen opiskelutulkki.fi

Du kan också be Finlands Dövas Förbunds intressebevakningsteam om råd i frågor som rör tolkning.

Man får använda tolk överallt där man behöver det: hos läkaren, i hobbyverksamhet, för studier, på jobbet, på familjefester, utlandsresor, seminarier osv. FPA anordnar och betalar tolkningstjänsten. När du behöver en tolk måste du först ha ett beslut om tolkningstjänst från FPA. Anvisningar och ansökningsblanketter finns på FPA:s webbplats http://www.kela.fi/web/sv/tolkningstjanster. Tolken beställer man via FPAs förmedlingscentral.

Tolkens uppgift är att säkerställa att alla har möjlighet att delta i samtalet. Tolken är alltså på plats för att översätta språket, inte för att fungera som assistent. Med en tolk närvarande behöver man inte tala onödigt långsamt eller höja rösten. Tala normalt och rikta dig direkt till din döva samtalspartner, för det är ju henne eller honom du talar med. Tolken har tystnadsplikt i fråga om allt hen får veta i tolkningssituationen. Mer om tolkverksamheten finns att läsa (på finska) på Suomen Viittomakielen Tulkit ry:s webbplats.

Det finns många olika former av tolkning. Vid t.ex. skrivtolkning skriver tolken allt som sägs så att det kan läsas på en datorskärm. Man kan också använda sig av distanstolkning, som innebär att tolken inte är på plats i själva tolkningssituationen utan står i bildkontakt per dator. Vid tolkning för dövblinda kan man använda taktil tolkning, dvs. tolka från hand till hand.

Myndigheternas skyldighet att ordna tolkning

I Finlands lagstiftning finns många punkter som antingen ålägger myndigheter att ordna med tolkning eller rekommenderar att tolkning ordnas för en teckenspråkig person. Det här gäller situationer då myndigheten är initiativtagare till kontakten.

Kännedomen om myndigheternas tolkningsskyldighet är mycket varierande. Därför följer Finlands Dövas Förbund hela tiden med hur myndighetstolkningen fungerar och försöker se till att vikten av teckenspråkstolkning hålls på tapeten i samhällsdebatten.

Skyldigheten att ordna teckenspråkstolkning är störst då det gäller brottmål. Myndigheten ska ordna teckenspråkstolkning till exempel vid förundersökning och rättegång.[1] Inom hälso- och sjukvården ska personalen exempelvis ge patienten ge upplysningar på ett sådant sätt att patienten i tillräcklig utsträckning förstår innebörden av dem.[2] Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inte behärskar det språk som patienten använder eller om patienten på grund av hörsel-, syn- eller talskada inte kan göra sig förstådd, skall tolk anlitas ”i mån av möjlighet”. I de här situationerna kan problemet vara att personalen antar att en döv patient klarar sig utan tolkning, trots att denna då får verkligt lite information om sitt tillstånd.

Grovt uppdelat kan man säga att en döv själv beställer tolk när hen själv har bokat läkartid eller ett möte med polis eller annan myndighet. Då står FPA för tolkningskostnaderna. När en myndighet kallar personen till t.ex. polisförhör eller att vittna i rättegång är det myndigheten som ska beställa och betala för tolken. Likaså borde sjukhus beställa tolk till läkarronderna om en döv person vistas en längre tid på sjukhus. 

Lagstiftningen är komplicerad och kan ofta tolkas på olika sätt. Även om Finlands Dövas Förbund inte erbjuder juristtjänster kan man konsultera förbundets intressebevakningsteam i frågor som rör lagstiftningen. Våra specialsakkunniga hjälper gärna till så att ärenden kan framskrida. 

 

[1] Förundersökningslagen 805/2011, ändr. 770/2013 4 kap 12 § 4 mom., Lag om rättegång i brottmål kap. 6 a (1997/689)

[2] Lag om patientens ställning och rättigheter (5§, 785/1992)

Nyttiga länkar

Studietolkning

Hjärtliga gratulationer, du har fått en studieplats! Ansökte du redan om ett beslut om studietolkning hos Centret för tolkningsservice för handikappade, som underlyder FPA? Gör det så fort som möjligt. När du har fått ett beslut om att studietolkning beviljas ska du genast kontakta FPAs tolkförmedling och beställa en studietolk.

I början kan det kännas tyngre att studera tillsammans med hörande än vad du är van vid. Du måste koncentrera dig på både studierna och tolkningen samtidigt. Det blir lättare när du med dina lärare, studiekamrater och tolkar diskuterar vad det innebär att studera med hjälp av tolk och ni tillsammans kommer överens om praktiska frågor. Det finns mycket information (på finska) om studietolkning på webbplatsen opiskelutulkki.fi
Du kan också be Finlands Dövas Förbunds intressebevakningsteam om råd i frågor som rör tolkning.

Tolkverksamhetens samarbetsgrupp

Tolkverksamhetens samarbetsgrupp (TTYR) är ett samarbetsorgan för utveckling av tolkning och tolkningstjänster.

På samarbetsgruppens möten behandlas frågor som rör tolkningstjänsterna. TTYR har som mål att genom uttalanden och ställningstaganden se till att FPA har kännedom om de missförhållanden som förekommer inom tolkningstjänsterna. Medlemmar i TTYR är för närvarande 

 • Finlandssvenska Teckenspråkiga rf
 • Finlands Dövas Förbund rf
 • Hörselförbundet rf
 • Finlands dövblinda rf
 • Svenska Hörselförbundet rf 
 • Hörselskadade barns föräldraförbund rf
 • Dövas servicestiftelse
 • Viittomakielialan Tulkkauspalvelun Tuottajat ry (producentorganisation)
 • Suomen Viittomakielen Tulkit ry (tolkorganisation)
 • Finlands skrivtolkar rf  
 • Diakonia-yrkeshögskolan
 • Humanistiska yrkeshögskolan

TTYR:s promemorior och annan information finns att läsa både på gruppens Facebooksida och på  Suomen viittomakielen Tulkit ry:s webbplats. Se nyttiga länkar ovan.  

Nyttiga länkar
Page updated 4.1.2018