Serviceproducenter

Aspa-hemmet Perhoslehto

Aspa-hemmet Perhoslehto erbjuder stödboende, serviceboende, boendeträning och hemservice.
Nyttiga länkar

Kontaktinformation:

Serviceansvarig
Anu Hakamaa
tfn 040 5277325
anu.hakamaa@aspa.fi
Skype: viittomakieliset@hotmail.com

Kontor och klienternas gemensamma lokaler:
Tåtelvägen 17 A, 01300 Vanda

För vem?

  • Teckenspråkiga personer som behöver hjälp och stöd i sin vardag och sitt boende.

Det centrala med Aspas tjänster är att göra det möjligt att genomföra saker som är viktiga för klienten, vare sig de har att göra med skötseln av hushållet eller ärenden, fritidsaktiviteter eller upprätthållande av välbefinnande och hälsa. Tjänsternas innehåll avtalas enligt individuella planer som görs upp tillsammans med klienterna.

Servicehelheten består av hembesök, ärendebesök utanför hemmet, en webbkameraförbindelse och gruppverksamhet.

Invånarna bor i sina egna hem som kan vara ägar- eller hyreslägenheter. Vid behov hjälper Aspa Service till med att söka bostad eller så kan man söka en stödbostad via Aspa-stiftelsen.

För närvarande erbjuds tjänsterna i Aspa-hemmet Perhoslehto i huvudstadsregionen och de kringliggande kommunerna.

Hur blir du klient hos Aspa?

Oftast betalar kommunen för de tjänster som erbjuds av Aspa Service. Kontakta först din egen socialarbetare för att försäkra dig om att du får en betalningsförbindelse från kommunen. Om kommunen inte betalar för hemservice, kan klienterna ansöka om hushållsavdrag vid beskattningen för de tjänster de köper.

Utbildningsutbud

Dövas Folkhögskola har långa studielinjer: linjer för döva invandrare och invandrare med hörselnedsättning, en fortbildningslinje för teckenspråkiga och en linje i teckenspråk för hörande.

Förutom linjerna finns det olika kortkurser: bl.a. teckenspråkskurser för hörande samt kurser för teckenspråkiga som ordnas i samarbete med Finlands Dövas Förbund.

Studiernas mål beroende på studielinje är bland annat att:

  • stärka färdigheterna i finska och teckenspråk
  • ge basberedskaper för fortsatta studier och arbetslivet
  • stödja studerandens egen identitet
  • träna upp förmågan att verka både i en lokal och mångkulturell omgivning.
Nyttiga länkar

Kontaktinformation:

Postadress:
Dövas folkhögskola
PB 61
00401 HELSINGFORS

Gatuadress:
Ilkkavägen 4
00400 HELSINGFORS

E-postadress: Kansanopisto@kuurojenkansanopisto.fi
Webbplats: www.kuurojenkansanopisto.fi

Tuija Mustonen
handledare
Mobiltelefon 040 548 7740 (endast sms)
tuija.mustonen@kuurojenkansanopisto.fi
Skype: tuija.mustonen.kko

Finlands Dövas Förbund rf

Finlands Dövas Förbund rf är en intresse-, sakkunnig- och serviceorganisation för döva som använder teckenspråk.
Nyttiga länkar

Kontaktinformation:

Finlands Dövas Förbund rf
PB 57
00401 HELSINGFORS

Besöksadress:
Ilkkavägen 4
00400 Helsingfors
Telefonväxel (09) 58031
Webbplatsen till Finlands Dövas Förbund: http://www.kuurojenliitto.fi/sv 

Förbundet utvecklar i samarbete med andra organisationer en levnadsmiljö som lämpar sig för alla och där döva som använder teckenspråk är jämlika medborgare. Förbundet producerar sakkunnigtjänster och andra tjänster också för personer som använder eller behöver teckenspråk eller teckenkommunikation.

Dövas Servicestiftelses tjänster

Dövas Servicestiftelse producerar serviceboende samt social- och hälsovårdstjänster för döva och dövblinda enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Dövas Servicestiftelses serviceutbud täcker allt från döva barns och deras familjers inbördes kommunikationsbehov till vuxendöva och -blinda gamlas behov av vård och stöd.

Dövas Servicestiftelses verksamhet utvecklas med Penningautomatföreningens understöd.

Ytterligare information om aktuella projekt och om stiftelsens verksamhet finns på Dövas Servicestiftelses webbplats.

Nyttiga länkar

Kontaktinformation:

Dövas Servicestiftelse
PB 62 (Besöksadress Ilkkavägen 4)
00401 HELSINGFORS

Telefon: (09) 580 3860
Fax: (09) 580 3657
E-post: keskustoimisto@kpsaatio.fi

http://www.kpsaatio.fi/se/

 

Page updated 29.11.2016