Årsbok 2016

  • Verksamhetsledare Markku Jokinen

Djuplodande reflektioner kring grunden för vår verksamhet

Finlands Dövas Förbund reformerade sin organisation i början av år 2016. Vi övergick till en modell som allt starkare har kunden i fokus, där teckenspråkiga personer, deras behov och utvecklingen av deras livsmiljö utgör grunden för vår verksamhet. Verksamheten styrdes även av de strategiska mål för åren 2016–2020 som fastställts av förbundsmötet.
Nedladdningsbara filer

Teckenspråkiga besökte Europaparlamentet

I september reste en grupp på 14 teckenspråkiga till Bryssel för att ta del av påverkansarbetet i Europaparlamentet. Exkursionen var den första i sitt slag och väckte stor entusiasm hos deltagarna.

Under besöket stod resenärerna i tillfälle att bekanta sig såväl med europaparlamentarikernas vardag som med organisationslivet i Bryssel. Får mången var den konferens som den belgiska europaparlamentarikern Helga Stevens ordnade resans mest gripande inslag. På seminariet som behandlade teckenspråkigas språkliga rättigheter deltog folk från 28 länder och 31 olika teckenspråk brukades. Plenisalen var alltså rent rent konkret fylld av teckenspråk.

Resan möjliggjordes genom finansiering som ordnades av fyra finländska europaparlamentariker, med uppbackning av Finlands Dövas Förbund. Europaparlamentarikerna som deltog var Pirkko Ruohonen-Lerner(Sannf) samt samlingspartisterna Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa och Henna Virkkunen. Resedeltagarna valdes ut på basis av ansökningar och som reseledare fungerade dövförbundets styrelseordförande Jaana Aaltonen.

I den nya verksamhetsmodellen ska personalen skärskåda sitt arbete ur kundens, dvs. den teckenspråkiga människans, perspektiv. Hur främjar det arbete som förbundet utför teckenspråkigas välbefinnande på livets olika områden? De beskrivningar som framträder bildar en karta med fästpunkter för hur Finlands Dövas Förbunds expertis och service sammanlänkas med teckenspråkigas liv.  Arbetet blev inte klart år 2016 utan fortsätter i samarbete med dem som deltar i vår verksamhet. För att underlätta arbetet skaffade förbundet ett nytt elektroniskt ledningssystem.

Efter många år med ekonomiska svårigheter lyckades vi vända förbundets lönsamhet i en klart positiv riktning. Förbundets ekonomiförvaltning utkontrakterades i början av året till Rantalainen Oy, som vi sedan under hela året byggde upp ett fungerande samarbete med. Den strama ekonomiska linjen ledde i kombination med problem inom rapporteringen till att vi i slutet av året hade mer understödspengar än uppskattat kvar. På grund av det blev andelen bidrag som överförs förhållandevis stort.

Under år 2016 togs ett steg mot en livskraftigare framtid för medlemsföreningarna genom att arbetet med det föreningspolitiska programmet inleddes.  Vid sidan av föreningsutbildningen och -handledningen var evenemanget för stärkt kamrat- och frivilligverksamhet (vvv-dagarna) ett sätt att uppmuntra föreningarna till förnyelse,

Påverkansarbetet fortsatte kraftfullt på många fronter. Inom påverkansverksamheten kan ikraftträdandet av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket skedde i Finland i juni 2016, betecknas som årets milstolpe. I tio år bedrevs påverkansarbete bakgrunden. Under årets lopp har vi fått träffa enorma mängder människor och påverka bland annat lagberedning, genom personliga möten och nätverk i friare former men också genom medlemskap i delegationer och kommittéer.  Förbundets påverkansverksamhet uppskattas och dess betydelse erkänns både av myndigheter och ministerier och av riksdagsledamöternas nätverk för teckenspråken.

Vårdreformens och landskapsreformens många vändningar svängar var mycket utmanande att delta och påverka i. Förbundets mål är att social- och hälsovårdstjänster producerade på teckenspråk ska finnas att tillgå i hela landet. Under året inledde vi också i samarbete med Dövas Servicestiftelse och Finlands Dövblinda en kartläggning av teckenspråkig service. Syftet med utredningen är dels att få tidsenliga data om vilken service som finns att få, dels att få information om kundernas önskemål.

Barns och ungas rätt till teckenspråkighet stärktes genom intressebevakning, nätverkssamarbete och rådgivning samt genom många evenemang, läger och resor. Att träffa jämnåriga med samma modersmål på en kurs eller ett evenemang stärker den teckenspråkiga identiteten. Ungdomsverksamheten har också visat framfötterna i användningen av sociala medier, som också har varit en kanal för att delta i olika tillställningar.

Beträffande sysselsättningsläget för döva har vi försökt åstadkomma en ändring genom nya samarbetskontakter, handfast kundrådgivning och Yritystä!- projektet, som administreras av Invalidförbundet.

Vi står bokstavligen på verksamhetens grund när vi dryftar framtiden för Ljusa huset, som snart fyller 30 år. Husets ägarorganisationer har utrett hur fastigheten kunde användas effektivare, med lägre driftskostnader, och även hur man kunde få in nya aktörer i huset. Utöver grunden och väggarna är det också fråga om husets identitet och symboliska värde, både för de sammanslutningar som verkar i det och för det omgivande samhället. Ett hus kan ur mänskligt perspektiv ha en stor social, språklig och kulturell betydelse, vilket man inte får glömma bort. Arbetet beträffande Ljusa husets framtid är ännu inte slutfört.

Förutom de funktioner som direkt anknyter till våra strategiska mål har vi på bred front bedrivit även annan verksamhet, som presenteras i den här årsbokens övriga kapitel.

Liv är rörelse. År 2016 utforskade vi på djupet våra grundläggande produktiva element och deras dynamik. Det gjorde oss gott.

Markku Jokinen
verksamhetsledare

Finlands Dövas Förbund rf

Grundat 1905

Medlemsföreningar 42
Medlemmar i föreningarna 4043

Publikation
Kuurojen lehti - Dövas tidskrift

Verksamhetsställen
- Centralkansliet, Ljusa huset, Haga, Helsingfors
- Regionkanslier: Jyväskylä, Helsingfors, Kouvola, Kuopio, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa

VÅRA VÄRDEN

  • Respekt för människovärdet
  • Social rättvisa
  • Kundcentrering
  • Tillförlitlighet
  • Gemenskap
  • Dynamik

VÅR MISSION

Finlands Dövas Förbunds uppgift är att garantera dövas mänskliga rättigheter och jämlika möjligheter.

VÅR VISION

Teckenspråket är starkt livskraftigt i ett pluralistiskt, flerspråkigt och mångkulturellt samhälle. Finlands Dövas Förbund är en ledande intresse- och expertorganisation på sitt område både nationellt och internationellt.

Finlands Dövas Förbunds strategiska mål 2016 - 2020

1. MEDLEMSFÖRENINGARNA HAR FÖRNYAT SIG,
BILDAT NÄTVERK OCH ÄR LIVSKRAFTIGA

Förbundet och medlemsföreningarna är aktiva och öppna forum för medborgar- och kamratverksamhet. Verksamheten inbegriper nya verksamhetsformer som underlättar delaktighet och drar nytta av teknik.

2. 
FÖRBUNDET ÄR EN STARK PÅVERKARE

Myndigheter, beslutsfattare och yrkesutövare i olika branscher beaktar dövas behov. 


3. SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER PÅ TECKENSPRÅK FINNS ATT TILLGÅ 


Det finns anvisningar och mätare för att avgöra när det behövs tjänster som ges direkt på teckenspråk och när det räcker med att anlita tolkningstjänster.

4. 
BARNS OCH UNGDOMARS RÄTT TILL TECKENSPRÅKIGHET ÄR TRYGGAD


Barn och unga har en teckenspråkig lärmiljö. Det finns teckenspråkig språkbo- och kamratverksamhet i hela landet.

5. DÖVAS STÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN HAR FÖRBÄTTRATS

I arbetslivet tillämpas fördomsfritt verksamhetsmodeller som gör det möjligt för döva att utföra olika slags arbete. Privatföretagsamhet är ett beaktansvärt alternativ för döva att själva skaffa sig arbete. 


Page updated 16.6.2017