Årsböcker

Årsberättelse 2018

Här finns Finlands Dövas Förbunds verksamhetsberättelse 2018 som pdf-fil och i sammanfattning på finskt teckenspråk. Under Nedladdningsbara filer hittar du även balansboken för år 2018.
Nedladdningsbara filer

Videon finns tyvärr bara på finskt teckenspråk och finska.

Årsbok 2017

Vad gjorde Finlands Dövas Förbund år 2017? Länk till e-publikationen:

Årsbok 2016

Finlands Dövas Förbunds årsbok publiceras även i år på nätet. Gå till e-årsboken via länken nedan.

Årsbok 2015

Strategiperioden slutade med förbundets 110-årsjubileumsår.
Finlands Dövas Förbund rf

Grundat 1905

Medlemsföreningar 42
Medlemmar i föreningarna 4043

Publikation
Kuurojen lehti - Dövas tidskrift

Verksamhetsställen
- Centralkansliet, Ljusa huset, Haga, Helsingfors
- Regionkanslier: Jyväskylä, Helsingfors, Kouvola, Kuopio, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa

VÅRA VÄRDEN

  • Respekt för människovärdet
  • Social rättvisa
  • Kundcentrering
  • Tillförlitlighet
  • Gemenskap
  • Dynamik

VÅR MISSION

Finlands Dövas Förbunds uppgift är att garantera dövas mänskliga rättigheter och jämlika möjligheter.

VÅR VISION

Teckenspråket är starkt livskraftigt i ett pluralistiskt, flerspråkigt och mångkulturellt samhälle. Finlands Dövas Förbund är en ledande intresse- och expertorganisation på sitt område både nationellt och internationellt.

Finlands Dövas Förbunds strategiska mål åren 2010–2015

1) Förbundet koncentrerar sig på att med goda resultat främja dövas mänskliga rättigheter och jämlikhet. För detta har förbundet ett effektivt intressebevakningssystem som fungerar proaktivt på det språkpolitiska, det handikappolitiska och det social- och hälsovårdspolitiska området.

2) Förbundet har ett klart och tidsenligt system för kommunikation och webbtjänster som lämpar sig för kundernas och samarbetspartnernas behov.

3) Av den regionala servicen produceras 30 procent som distans- och webbtjänster. Olika slag av service produceras genom processer som överskrider avdelnings-, enhets- och teamgränserna.

4) Seniorerna erbjuds rekreations- och andra aktiviteter enligt deras önskemål. Genom intressebevakning säkerställer man att de får den teckenspråkiga service de behöver. Verksamhetens tyngdpunkt ligger på lokal och regional nivå.

5) Finlands Dövas Förbund har profilerat sig som en känd och erkänd internationell och kulturell expert.

6) Genom ändringar i personalens arbetsbeskrivningar och uppgiftsbyten inom koncernen klarar man av att smidigt reagera på dövsamhällets behov och de förändringar som sker i omvärlden.

7) Finlands Dövas Förbunds koncernstruktur är helgjuten och verksamheten enhetlig. Finlands Dövas Förbund är skuldfritt år 2013.

Page updated 5.8.2019